Miljöhälsorapport

Lyssna

Från och med Miljöhälsoenkät 2023, som vänder sig till den vuxna befolkningen mellan 18 och 84 år, kommer miljöhälsorapporteringen att ta en delvis ny form.

Övergripande resultat och analyser av olika trender i den miljörelaterade hälsan kommer att presenteras i en syntesrapport, medan mer målgruppsanpassade, djupgående analyser inom olika områden kommer att presenteras i e-publikationer i anknytning till Folkhälsodata och FolkhälsoStudio, Folkhälsomyndighetens webbaserade verktyg för att visualisera statistik.

Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

Miljöhälsorapporteringen baseras på resultaten från miljöhälsoenkäten och beskriver miljöns betydelse för människors hälsa, samt hur exponering och rapporterade besvär utvecklas över tid och fördelas bland olika grupper i befolkningen.

Den senaste miljöhälsoenkäten genomfördes 2023, då närmare 90 000 slumpmässigt utvalda personer runtom i landet har svarat på frågor om exponeringar i miljön, hälsofrämjande faktorer samt miljörelaterade besvär och sjukdomar.

Tidigare Miljöhälsorapporter har tagits fram i samarbete med forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet. Miljöhälsorapport 2013 finns att tillgå på Karolinskas webbplats, övriga rapporter är publicerade hos Folkhälsomyndigheten.

Miljöhälsorapport 2013 (ki.se)

Publikationer

 • Miljöhälsorapport 2021 – Barns miljörelaterade hälsa

  Publicerad:

  Rapporten riktar sig främst till beslutsfat­tare och handläggare som arbetar med miljörelaterad hälsa på nationell, regional och lokal nivå. Den utgör ett unikt underlag för prioriteringar och åtgärder…

 • Miljöhälsorapport 2017

  Publicerad:

  Miljöhälsorapport 2017 är en sammanställning av olika miljöfaktorers betydelse för hälsan och beskriver aktuellt kunskapsläge. Ett viktigt underlag för rapporten är resultaten från miljöhälsoenkät 2015…

 • Miljöhälsorapport 2009

  Publicerad:

  Miljöhälsorapport 2009 ger en aktuell bild av exponeringen för olika miljöfaktorer i Sverige och beskriver vilka hälsoeffekter eller risker denna exponering för med sig i befolkningen. De miljöhälsofaktorer…

 • Miljöhälsorapport 2005

  Publicerad:

  Rapporten visar att barns hälsa i Sverige är generellt sett god. Allergisjukdomar (t.ex. astma), diabetes, fetma och psykisk ohälsa är dock betydande och ökande problem. Vissa hälsoeffekter kan kopplas…

 • Miljöhälsorapport 2001

  Publicerad:

  Rapporten fokuserar på ett begränsat antal miljöfaktorer. Vissa ämnen som i den tidigare Miljöhälsoutredningen (SOU 1996:124) bedömdes som mindre viktiga på grund av låg toxicitet (giftighet), låg exponering…