Miljöhälsorapport

Lyssna

Miljöhälsorapporten beskriver olika miljöfaktorers betydelse för människors hälsa, hur den har utvecklats över tid och är fördelad bland olika grupper i befolkningen.

Miljöhälsorapporten 2021 bygger på resultaten från miljöhälsoenkät 2019, där närmare 50 000 vårdnadshavare har svarat på frågor om exponeringar i miljön, hälsofrämjande faktorer samt miljörelaterade besvär och sjukdomar hos barn i åldrarna 8 månader, 4 år och 12 år. Miljöhälsorapport 2021 är den tredje rapporten som rör barns hälsa och resultaten från enkäten presenteras i förhållande till resultat från de två tidigare enkäterna om barn (2003 och 2011) och till aktuellt kunskapsläge.

Rapporten riktar sig främst till beslutsfat­tare och handläggare som arbetar med miljörelaterad hälsa på nationell, regional och lokal nivå. Den utgör ett unikt underlag för prioriteringar och åtgärder för att förebygga ohälsa och uppnå en god och jämlik hälsa, till exempel i arbetet med folkhälsopolitikens målområden, miljömålen och Agenda 2030.

Rapporten Miljöhälsorapport har tagits fram i samarbete med forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet. Miljöhälsorapport finns på Karolinskas webbplats, andra nummer publicerade som publikationer hos Folkhälsomyndigheten.

Miljöhälsorapport 2013 (ki.se)

Publikationer

 • Miljöhälsorapport 2021 – Barns miljörelaterade hälsa

  Publicerad:

  Rapporten riktar sig främst till beslutsfat­tare och handläggare som arbetar med miljörelaterad hälsa på nationell, regional och lokal nivå. Den utgör ett unikt underlag för prioriteringar och åtgärder…

 • Miljöhälsorapport 2017

  Publicerad:

  Miljöhälsorapport 2017 är en sammanställning av olika miljöfaktorers betydelse för hälsan och beskriver aktuellt kunskapsläge. Ett viktigt underlag för rapporten är resultaten från miljöhälsoenkät 2015…

 • Miljöhälsorapport 2009

  Publicerad:

  Miljöhälsorapport 2009 ger en aktuell bild av exponeringen för olika miljöfaktorer i Sverige och beskriver vilka hälsoeffekter eller risker denna exponering för med sig i befolkningen. De miljöhälsofaktorer…

 • Miljöhälsorapport 2005

  Publicerad:

  Rapporten visar att barns hälsa i Sverige är generellt sett god. Allergisjukdomar (t.ex. astma), diabetes, fetma och psykisk ohälsa är dock betydande och ökande problem. Vissa hälsoeffekter kan kopplas…

 • Miljöhälsorapport 2001

  Publicerad:

  Rapporten fokuserar på ett begränsat antal miljöfaktorer. Vissa ämnen som i den tidigare Miljöhälsoutredningen (SOU 1996:124) bedömdes som mindre viktiga på grund av låg toxicitet (giftighet), låg exponering…