Barn med funktionsnedsättning (resultat Skolbarns hälsovanor 2021/2022)

Lyssna

Nästan tre av tio skolbarn har en långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller annat långvarigt hälsoproblem. Det kan handla om till exempel diabetes, allergi, eksem eller adhd.

Cirka 28 procent av barnen i åldrarna 11, 13 och 15 år i Sverige har en långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller annat långvarigt hälsoproblem, fastställd av läkare. Det visar resultaten från Skolbarns hälsovanor 2021/2022 som besvarades av nästan 42 000 elever över hela landet. Av dessa hade drygt 11 000 en långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller annat långvarigt hälsoproblem.

Resultat från Skolbarns hälsovanor visar att dessa barn är mer stressade av skolarbetet, mer utsatta för mobbning i skolan och något oftare har riskabla levnadsvanor än övriga barn. Detta innebär en ökad risk för ohälsa bland dessa barn.

I en ny rapport presenteras livsvillkor, levnadsvanor och hälsa hos barn med funktionsnedsättning jämfört med övriga barn.

Resultaten visar:

  • Skoltrivseln är något lägre och skolstressen mer utbredd bland barn med funktionsnedsättning än övriga barn. Det är vanligare att barn med funktionsnedsättning mobbas.
  • Det är vanligare att barn med funktionsnedsättning varit berusade, rökt cigaretter och snusat.
  • Det är ungefär lika vanligt att barn med funktionsnedsättning tränar ofta, dvs. minst fyra gånger i veckan, jämfört med övriga barn. Andelen som äter frukost 4−5 vardagar i veckan är något mindre bland barn med funktionsnedsättning.
  • Barn med funktionsnedsättning är mindre tillfreds med livet, har sämre självskattad hälsa och oftare självrapporterade hälsobesvär än övriga barn.
  • Det är vanligare att barn med funktionsnedsättning har haft samlag än barn utan funktionsnedsättning.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att analysera utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och hur dessa fördelas efter kön, etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning och ålder. Denna rapport är ett led i detta arbete.

Rapporter