Hälsa hos skolbarn (resultat Skolbarns hälsovanor 2021/2022)

Lyssna

Pojkar skattar sin hälsa högre, är mer tillfreds med livet och har färre hälsobesvär jämfört med flickor. Däremot är övervikt och fetma vanligare bland pojkar än flickor. Det är ungefär lika vanligt bland pojkar och flickor att ha en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Självskattad hälsa

Majoriteten av eleverna i alla tre åldrar svarar att de har en bra eller mycket bra hälsa, medan en mycket liten andel svarade att hälsan är dålig. Andelen som har en mycket god hälsa minskar med stigande ålder, framför allt bland flickor.

Bland 11-åringar är det ingen skillnad i andelen flickor och pojkar som har en mycket bra hälsa 2021/2022. Det är det däremot bland 13- och 15-åringar: cirka 26 procent av de 13-åriga flickorna har en mycket bra hälsa, jämfört med 44 procent av de 13-åriga pojkarna. Bland 15-åringarna är det 21 procent av flickorna och 41 procent av pojkarna som har en mycket bra hälsa.

Andelen som hade en mycket bra hälsa var stabil 2001/2002–2009/2010, men sjönk 2013/2014 och har sedan dess varit lägre än i början av 2000-talet.

Livstillfredsställelse

Flickor i alla tre åldrar skattar sin tillfredsställelse med livet lägre än jämnåriga pojkar. Den genomsnittliga tillfredsställelsen med livet sjunker mellan 11 och 13, både flickor och pojkar.

Den genomsnittliga livstillfredsställelsen har legat relativt stabil sedan 2001/2002.

Hälsobesvär

Skolbarns hälsovanor innehåller en fråga om hur ofta man har haft åtta olika hälsobesvär under de senaste sex månaderna. Resultaten visar att samtliga åtta besvär är vanligare bland flickor än pojkar, i alla tre åldrar. De enda undantagen är huvudvärk och ont i ryggen, som är lika vanliga bland flickor och pojkar i 11-årsåldern.

De vanligaste besvären bland flickor, i alla tre åldrar, är att vara irriterad eller på dåligt humör och ha känt sig nere. Nervositet och sömnsvårigheter är också vanliga. De vanligaste besvären bland pojkar, i alla tre åldrar, är att vara irriterad eller på dåligt humör, följt av att ha svårt att somna. Tredje vanligast är att ha känt sig nere och ha känt sig nervös.

De elever som har minst två besvär, mer än en gång i veckan, har gradvis ökat sedan 1980-talets mitt. Andelarna är nu (2021/2022) de högsta sedan studien startade bland 13- och 15-åringar. Bland 13-åriga flickor är andelen 68 procent och bland 13-åriga pojkar är andelen 39 procent. Bland 15-åriga flickor är andelen 77 procent och bland 15-åriga pojkar 46 procent.

Övervikt och fetma

Förekomsten av övervikt och fetma är högre bland pojkar än bland flickor i alla tre åldrar. Förekomsten av övervikt ökar med åldern för pojkar, medan övervikt hos flickor var relativt likvärdig i de olika åldrarna.

Andelen 11-åriga pojkar med övervikt eller fetma 2021/2022 är 16 procent. Bland 13- och 15-åriga pojkar är motsvarande andelar cirka 20 procent. Bland 11-åriga flickor är andelen med övervikt eller fetma 12 procent, bland 13-åriga flickor 12 procent och bland flickor 15 år är andelen 11 procent.

Förekomsten av övervikt och fetma bland 11-, 13- och 15-åringar ökade mellan 1989/1990 och 2021/2022.

Långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar

Andelen som har en långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller annat långvarigt hälsoproblem är ungefär densamma bland flickor och pojkar och i de olika åldrarna. Bland 11-åringarna är det cirka 25 procent, och bland 13- och 15-åringarna cirka 30 procent, 2021/2022.

Andelen med en långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller annat långvarigt hälsoproblem har ökat sedan 2013/2014 bland pojkar i alla tre åldrar och bland 15-åriga flickor.

Rapporter