Regionala resultat Skolbarns hälsovanor 2021/2022

Lyssna

År 2021/2022 presenteras för första gången resultat från Skolbarns hälsovanor för var och en av Sveriges 21 regioner. Det är möjligt tack vare det utökade urvalet i undersökningen, från cirka 10 000 elever till närmare 100 000 elever.

Rapporten Skolbarns hälsovanor i Sverige 2021/2022 – nationella resultat innehåller ett urval av resultaten från Skolbarns hälsovanor 2021/2022: drygt 30 indikatorer, uppdelade på kön och ålder. Här presenteras några av resultaten i rapporten.

Sociala relationer

Det är inga stora regionala skillnader i andelen 11-, 13- och 15-åringar som har lätt eller mycket lätt för att prata med mamma eller pappa om saker som bekymrar dem.

Skolan

Det är stora regionala skillnader i andelen elever som tycker mycket bra om skolan. Detta gäller flickor och pojkar i alla tre åldrar. Det är också relativt stora regionala skillnader i andelen elever som känner sig ganska eller mycket stressade av skolarbetet, framför allt bland pojkar.

De regionala variationerna i andelen elever som har högt socialt stöd från klasskamrater är små bland de yngre eleverna och större bland de äldre. Samma mönster ses i andelen elever som har högt socialt stöd från lärare.

Det är stora regionala skillnader i andelen elever som har blivit mobbade i skolan. Detta gäller flickor och pojkar i alla tre åldrar.

Sociala medier

Det är relativt stora regionala skillnader i andelen 11-, 13- och 15-åringar som har en intensiv användning av sociala medier. Vidare är det stora regionala skillnader i andelen 11-, 13- och 15-åringar som har en problematisk användning av sociala medier.

Andelen 11-, 13- och 15-åringar som har blivit nätmobbade skiljer sig också mycket mellan regionerna.

Fysisk aktivitet och matvanor

Det är stora skillnader i fysisk aktivitet mellan regionerna. Det finns även regionala skillnader i träning. Detta gäller alla tre åldrar.

Det är små regionala skillnader i frukostvanor bland 11-åringar. Skillnaderna är större bland 13- och 15-åringar.

Frukt- och grönsaksätandet bland 11- och 13-åringar skiljer sig mellan regionerna. Bland 15-åringar är skillnaderna stora.

Det är små regionala skillnader i godisätande och läskdrickande bland 11-åringar. Skillnaderna är större bland 13- och 15-åringar.

Alkohol, tobak och narkotika

Det är stora regionala skillnader i andelen 11-, 13- och 15-åringar som varit berusade, använt tobak och provat cannabis.

Allmän hälsa

De regionala skillnaderna i självskattad hälsa är små bland 11-åringar. Skillnaderna ökar dock med stigande ålder och bland 15-åringar är de stora.

Vidare finns regionala skillnader i andelen elever med en långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller annat hälsoproblem.

Andelen elever som borstar tänderna två gånger om dagen är ungefär densamma i alla regioner.

Sexuell hälsa

Det är stora regionala skillnader i andelen 15-åringar som har haft samlag, både bland flickor och pojkar.

Stora regionala skillnader finns också i andelen 15-åringar som använt p-piller, kondom, akut-p-piller respektive annan metod vid senaste samlaget, bland både flickor och pojkar.

Psykiskt välbefinnande

Det finns regionala skillnader i livstillfredsställelse i alla tre åldrar.

Kroppsuppfattning

Det finns regionala variationer i andelen elever som tycker att de är för tjocka, framför allt bland pojkar.

Självrapporterade hälsobesvär

Det är överlag små regionala skillnader i andelen som har haft minst två hälsobesvär, mer än en gång i veckan, under de senaste sex månaderna. Skillnaderna är större bland pojkar än flickor i 13- och 15-årsåldern.

Rapporter