Skolan (resultat Skolbarns hälsovanor 2021/2022)

Lyssna

Trivseln i skolan fortsätter att minska sedan 2013/2014 för både flickor och pojkar i åldrarna 13 och 15 år. Skolstressen fortsätter att öka sedan 2009/2010 för både flickor och pojkar i alla åldrarna. Allt fler mobbas i skolan sedan 2009/2010.

Trivsel i skolan

Andelen elever som tycker mycket bra om skolan har minskat de senaste undersökningarna. År 2021/2022 är det 27 av 11-åriga flickor och 24 procent av 11-åriga pojkar som tycker mycket bra om skolan. Även bland 13-åringar har andelen minskat sedan 2013/2014 och är nu 9 respektive 13 procent, vilket är de lägsta sedan studiens start. Utvecklingen är densamma bland 15-åringar och bland dem tycker 7 procent av flickorna och 10 procent av pojkarna mycket bra om skolan 2021/2022.

Skolstress

Skolstressen har ökat sedan 2009/2010 för både flickor och pojkar i alla åldrarna. Det är vanligare att flickor känner sig stressade av sitt skolarbete, jämfört med pojkar. Cirka 63 procent av de 13-åriga flickorna jämfört med 40 procent av de 13-åriga pojkarna känner sig ganska eller mycket stressade av skolarbetet 2021/2022. Bland 15-åringarna känner sig 78 procent av flickorna och 51 procent av pojkarna ganska eller mycket stressade av skolarbetet 2021/2022.

I årets undersökning ingår ytterligare frågor om skolstress. Frågorna handlar om stress på grund av skolprestationer, stress på grund av oro för framtiden samt stress på obalans mellan skolarbete och fritid. Både flickor och pojkar har högst stress på grund av skolprestationer. Resultaten visar också att stressen ökar med stigande ålder och är mer utbredd bland flickorna än pojkarna.

Mobbning i skolan

Under perioden 2001/2002–2009/2010 var andelen elever som mobbats i det närmaste stabil, kring 4–6 procent, bland både flickor och pojkar i alla tre åldrar. Därefter har andelen ökat.

År 2021/2022 var cirka 10 procent av de 11- och 13-åriga flickorna, och cirka 6 procent av de 15-åriga flickorna, mobbade i skolan. Bland pojkarna var 5 procent av 11-åringarna och cirka 9 procent av 13- och 15-åringarna mobbade i skolan.

Rapporter