Skolstress, självrapporterade hälsobesvär och livstillfredsställelse bland skolbarn (resultat Skolbarns hälsovanor 2021/2022)

Lyssna

Skolbarn i åldrarna 11, 13 och 15 år som är stressade av skolarbetet har oftare självrapporterade hälsobesvär och är mindre tillfreds med livet jämfört med skolbarn som inte är stressade av skolarbetet. Det visar nya resultat från undersökningen Skolbarns hälsovanor.

Skolstress och självrapporterade hälsobesvär

Självrapporterade hälsobesvär såsom huvudvärk, magont och nedstämdhet (se faktaruta) är vanligare bland flickor och pojkar som är stressade av skolarbetet än bland dem som inte är stressade. Detta gäller alla tre åldrar.

Detta mönster är särskilt tydligt bland de 11-åriga flickorna, där 72 procent av de som är stressade av skolarbetet har självrapporterade hälsobesvär jämfört med 36 procent av dem som inte är stressade. Samma mönster ses hos de 11-åriga pojkarna, där 52 procent av dem som är stressade av skolarbetet har självrapporterade hälsobesvär, jämfört med 24 procent av dem som inte är stressade. Samma mönster ses hos de 13- och 15-åriga pojkarna och flickorna.

Självrapporterade hälsobesvär

I Skolbarns hälsovanor finns sedan starten 1985/86 en checklista (HBSC-SCL) för att mäta förekomsten och frekvensen av hälsobesvär. Instrumentet innehåller en fråga om hur ofta man under de senaste sex månaderna haft åtta olika besvär: huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen, känt sig nere, varit irriterad eller på dåligt humör, känt sig nervös, haft svårt att somna samt känt sig yr. Svarsalternativen har sträckt sig från sällan eller aldrig till i stort sett varje dag. I detta faktablad redovisas andelen skolbarn som har haft minst två självrapporterade hälsobe-svär mer än en gång i veckan eller i stort sett varje dag.

Skolstress och livstillfredsställelse

I Skolbarns hälsovanor används Cantrils stege för att skatta tillfredsställelse med livet på en 11-gradig skala, där 0 står för det sämst tänkbara och 10 för det bäst tänk-bara livet. Frågan lyder: ”Om du tänker på ditt liv i största allmänhet, var tycker du att du står just nu?”.

Hög livstillfredsställelse (minst 8 av 10 på Cantrils stege) är vanligare bland flickor och pojkar som inte är stressade av skolarbetet jämfört med dem som är stressade (se figur 1). Detta gäller alla tre åldrar.

Exempelvis har 76 procent av de 11-åriga pojkarna som inte är stressade av skolarbetet hög livstillfredsställelse. Det kan jämföras med 57 procent av de 11-åriga pojkarna som är stressade av skolarbetet. Motsvarande siffror för de 11-åriga flickorna är 68 procent jämfört med 40 procent. Samma mönster ses hos de 13- och 15-åriga pojkarna och flickorna.

Figur 1. Andel (i procent) pojkar som har hög livstillfredsställelse, fördelade efter ålder och skolstress, 2021/2022.

Visar att livstillfredsställelsen är lägre bland pojkar som är stressade jämfört med pojkar som inte är stressade.

Figur 2. Andel (i procent) flickor som har hög livstillfredsställelse, fördelade efter ålder och skolstress, 2021/2022.

Visar att livstillfredsställelsen är lägre bland flickor som är stressade jämfört med flickor som inte är stressade.

Publikation