Förteckning över dopningsmedel

Lyssna

Förteckningen över vad som anses vara dopningsmedel enligt Dopningslagen (1991:1969) är avsedd som ett stöd i det praktiska arbetet för rättsväsendet, myndigheter, organisationer och institutioner.

Förteckningen är vägledande och ska inte betraktas som heltäckande. Det är alltid domstolarna som avgör vad som är ett brott mot dopningslagen.

För att upprätta förteckningen över substanser som utgör dopningsmedel, har en expertgrupp bildats i samarbete mellan myndigheter, institutioner och organisationer som är berörda av dopningens skadeverkningar och problem.

Expertgruppen gör en bedömning av vad som enligt lagen kan betraktas som dopningsmedel, med utgångspunkt från i dag kända och förekommande substanser. Dopningslagens konstruktion gör att förteckningen per definition blir inofficiell eftersom det är en tolkning av dopningslagen. Till skillnad från narkotikastrafflagen eller lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor, saknar dopningslagen referens till internationella överenskommelser och regeringsbeslut om vilka varor, substanser eller preparat som omfattas av lagen. Det innebär att substanser som inte finns upptagna i förteckningen ändå kan utgöra dopningsmedel enligt dopningslagen.

Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (riksdagen.se)

Expertgruppens sammansättning

Expertgruppen består av representanter från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Läkemedelsverket, Nationellt forensiskt centrum, Tullverkets laboratorium och Folkhälsomyndigheten.

Expertgruppens förteckning över dopningsmedel nr 16 (2021-03-29) (PDF, 2,2 MB)

Arbetet med förteckningen

Förslag på nya dopningspreparat till förteckningen, upprättas i samverkan mellan Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Nationellt forensiskt centrum och Tullverkets laboratorium. Förteckningen fastställs av den samlade expertgruppen. Folkhälsomyndigheten administrerar expertgruppens arbete och har mandat att publicera förteckningen över dopningsmedel enligt dopningslagen på myndighets webbsida.

Förteckningen över dopningspreparat granskas fortlöpande av expertgruppen och ändringar i förteckningen sker när så är motiverat. När gruppen enats om en ny version av förteckningen publiceras den på vår webbsida och ersätter då tidigare versioner. I sidhuvudet på varje ny förteckning finns utgåvans nummer samt ett datum som anger när förteckningen beslutades av expertgruppen.

Namn på substanserna

Substanserna i förteckningen anges med kemiskt namn. Det har kommit önskemål om att listan även borde ta upp så kallade handelsnamn på substanserna. Eftersom det finns många handelsnamn och de kan ändras över tid skulle en sådan lista bli svårhanterad. Expertgruppen har därför beslutat att listan för närvarande inte ska kompletteras med handelsnamn.