Det här gör vi inom ANDTS

Lyssna

Vi arbetar för att främja hälsa och förebygga ohälsa och andra problem relaterade till alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS). Det gör vi genom att förmedla kunskap, stödja genomförandet av ANDTS-politiken, genomföra tillsyn och reglera nya substanser.

På den här sidan kan du läsa kort om våra uppdrag inom ANDTS-området och hur vårt arbete kan vara ett stöd i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Du kan klicka dig vidare via länkarna för att få mer information om varje uppdrag.

Dekorationsbild.

Vi förmedlar kunskap om ANDTS

En stor del av det ANDTS-förebyggande arbetet genomförs av kommuner, regioner, länsstyrelser och ideella organisationer. Vi tar fram och sammanställer kunskap som kan vara till hjälp i arbetet. Kunskapsstödet handlar framför allt om hälsofrämjande insatser och förebyggande åtgärder.

För att ge underlag till beslut och prioriteringar följer vi hur användningen och skadorna av ANDTS utvecklas och fördelas mellan grupper i samhället samt orsakerna bakom detta. Den kunskapen är också viktig att känna till för dig som arbetar med ANDTS i exempelvis en region eller en kommun.

Här hittar du kunskapsstöd i form av publikationer och data i våra statistikverktyg.

Uppdrag att stödja genomförandet av ANDTS-politiken

Regeringen har beslutat om en ANDTS-strategi 2022-2025, och vi har i uppdrag att samordna och stödja den nationella ANDTS-politiken. Uppdraget innebär att vi ska:

  • verka för en nationell samordning och ett kunskapsbaserat arbete
  • ta initiativ och utforma insatser
  • förvalta och vidareutveckla uppföljningssystemet Indikatorlabbet
  • följa utvecklingen av målet om ett rökfritt Sverige
  • ta fram ändamålsenlig uppföljning inom tobaks- och nikotinområdet

Läs mer

Tillsyn och tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser

Vi utövar tillsyn på nationell nivå inom områdena alkohol, tobak och nikotin. Inom dessa områden ger vi också tillsynsvägledning till länsstyrelser och kommuner. Syftet är att bidra till en likvärdig tillsyn och tillståndsprövning. Vi utövar även tillsyn och tillståndsgivning på området hälsofarliga varor.

Tillsynsvägledning för alkohol, tobak och liknande produkter samt tobaksfria nikotinprodukter

Bevakning och utredning av nya psykoaktiva substanser

Användning av nya psykoaktiva substanser (NPS) kan medföra hälsomässiga och sociala risker. Vi bevakar och utreder behovet av att klassificera dessa som narkotika eller hälsofarlig vara. Vid behov lämnar vi en rekommendation om klassificering till regeringen som sedan tar beslut. Reglering av NPS som narkotika eller hälsofarlig vara begränsar substansernas tillgänglighet.

Klassificering av nya psykoaktiva substanser (NPS)

Dekorationsbild.

Nationell och internationell samordning och samverkan inom flera områden

Nationell och internationell samverkan med andra myndigheter och internationella nätverk är en viktig del inom det ANDTS-förebyggande arbetet.

För den nationella samverkan ansvarar vi för samordningen. Tillsammans kan myndigheterna följa upp sina verksamheter, ta fram prioriteringar och hitta områden att samarbeta inom. Vi ansvarar också för nationell samordning inom spel om pengar och inom tillsynsvägledning för alkohol och tobaks- och nikotinprodukter.

Nationell samordning och samverkan inom ANDTS

Utöver den nationella samordningen deltar vi i flera samverkansgrupper på internationell nivå:

  • Ingår i olika internationella nätverk och lämnar även återkommande underlag till regeringen inför rapportering till EU, WHO och FN.
  • Är nationell kontaktpunkt för EU:s narkotikabyrå European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) och för icke smittsamma sjukdomar (NCD) inom EU samt WHO.
  • Deltar i Nordiska dimensionens partnerskap för hälsa och välbefinnande (NDPHS) genom bland annat expertgruppen för alkohol och substansbruk (ASA-EG) samt expertgruppen för icke-smittsamma sjukdomar (NCD-EG).

Internationellt samarbete