Ansökan om tillstånd för yrkesmässig användning av bekämpningsmedel klass 1 So (flytande, pulver, puder, pasta eller bete)

Lyssna

Tillståndet avser användning av biocidprodukter för att skydda bostäder och lokaler för allmänna ändamål samt användning av växtskyddsmedel i och omkring lagerlokaler. Om du önskar ansöka om tillstånd att yrkesmässigt få använda bekämpningsmedel 1 So inom dessa användningsområden behöver du genomföra Folkhälsomyndighetens e-utbildning med tillhörande kunskapsprov.

Folkhälsomyndigheten erbjuder en e-utbildning med tillhörande kunskapsprov för att säkerställa att de som yrkesmässigt önskar använda bekämpningsmedel har tillräcklig kunskap för att hantera dessa produkter på ett säkert sätt.

När du genomfört e-utbildningen och anmäler dig till kunskapsprovet innebär det att du ansöker om att få tillstånd för yrkesmässig användning av bekämpningsmedel klass 1 So.

För att ansöka om tillstånd behöver du göra följande

För att få tillstånd att använda bekämpningsmedel klass 1 So behöver du först genomgå en e-utbildning och därefter få godkänt resultat på ett kunskapsprov. Utbildningen är avgiftsfri medan kunskapsprovet är en del av tillståndsprövningen och är avgiftsbelagd.

För att Folkhälsomyndigheten ska kunna utfärda ditt tillstånd behöver du skicka in personbevis och ett intyg på praktisk erfarenhet av bekämpningsmedelsarbete, mer information finns längre ned på sidan.

Kunskapsprovet ska vara genomfört inom 4 veckor

Om du inte genomfört kunskapsprovet inom fyra veckor från det att du får tillgång till provet kan vi komma att avslå din ansökan om tillstånd. Likaså kan vi komma att avslå din ansökan om tillstånd trots godkänt kunskapsprov, om intyg och personbevis inte har inkommit senast fyra veckor efter provtillfället. Kraven framgår i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:11) om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel FoHMFS 2014:11

Du hittar e-utbildning och kunskapsprov här: e-utbildningar.folkhalsomyndigheten.se

E-utbildning

För att ta del av e-utbildningen behöver du legitimera dig med BankID. Har du tidigare skapat ett konto och loggat in utan BankID bör du fortsätta använda det kontot för att slutföra e-utbildningen. För nya användare kommer BankID att krävas för tillgång till utbildningen.

Allt studiematerial finns i e-utbildningen och du kan, i din egen takt, gå igenom utbildningen som förberedelse inför kunskapsprovet. E-utbildningen tar cirka 5 timmar att genomföra, man kan pausa och återuppta vid ett senare tillfälle.

E-utbildningen innehåller följande delar:

 • Introduktion
 • Arbetsmiljö
 • Preparatkännedom och appliceringsmetoder
 • Toxikologi och lagstiftning
 • Att förebygga och sanera gnagare och insekter
 • Skadedjur och livsmedel
 • Åtgärder vid förgiftning.

Kunskapsprov

För att få tillgång till kunskapsprovet behöver du, efter att ha genomgått e-utbildningen, legitimera dig med BankID och beställa provet. När vi har kontrollerat att du genomgått utbildningen kommer vi att ge dig tillgång till provet. Handläggningen kan ta upp till en vecka.

Kunskapsprovet har 35 frågor, skrivtiden är 2 timmar och provet måste göras vid ett och samma tillfälle.

Om du inte genomfört kunskapsprovet inom fyra veckor från det att du får tillgång till provet kan vi komma att avslå din ansökan om tillstånd.

Om du tidigare fått underkänt på kunskapsprovet har du möjlighet att göra ett omprov. Du har vid behov rätt att göra två omprov. Omproven måste göras inom 6 månader efter det ordinarie kunskapsprovet. Varje omprov kostar 3 074 kronor.

Kostnad för kunskapsprov

Vi kommer att fakturera dig 5 830 kronor exklusive moms för provet.

Vid behov av omprov är kostnaden 3 074 kronor exklusive moms.

Användningsområdet för ditt tillstånd

Användningstillståndet ger dig behörighet att använda biocidprodukter klass 1 So mot ohyra och skadedjur i bostäder och lokaler för allmänna ändamål samt växtskyddsmedel i klass 1 och 2 So för användning i och omkring lagerlokaler och andra lagringsutrymmen.

Tillståndet är personligt och giltigt i fem år

Tillståndet är personligt och gäller i fem år. För att Folkhälsomyndigheten ska anse att du har tillräcklig kunskap, måste du ha uppnått minst 60 procent rätt på kunskapsprovet. Tillståndet ger inte ett generellt användningstillstånd. Tillståndet ger endast rätt att få använda bekämpningsmedel klass 1 So inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområden.

Ett 1 SoX-tillstånd inkluderar inte klass 1 So

Klass 1 So-tillstånd och klass 1 SoX-tillstånd är två olika användningstillstånd. Det innebär till exempel att om du beviljas ett 1 SoX-tillstånd efter genomgången utbildning får du inte per automatik ett klass 1 So-tillstånd. Om du vill ansöka om ett klass 1 So-tillstånd behöver du genomgå e-utbildning och göra kunskapsprovet för 1 So. Fram till 2018 inkluderades klass 1 So-tillstånd i 1 SoX-tillstånden. Anledningen till förändringen är att 1 SoX-utbildningen de senaste åren har utvecklats mot att mer renodlat handla om 1 SoX-ämnen och ger därför inte som tidigare uppdatering av de kunskaper man får genom 1 So utbildningen.

Krav på praktisk erfarenhet och personbevis

För att få tillstånd krävs ett personbevis och att en sakkunnig person intygar praktisk erfarenhet av skadedjursbekämpning. Intyget ska beskriva vad det praktiska bekämpningsarbetet bestått av och vara undertecknat och daterat av en arbetsgivare eller en behörig tillståndshavare. På intyget ska den sökandes fullständiga namn och personnummer framgå. Personbevis kan laddas ner från Skatteverkets webbplats.

Intyg om praktisk erfarenhet och personbevis skickas in till Folkhälsomyndigheten i samband med anmälan till kunskapsprovet.

Skicka gärna handlingarna med e-post till bekampningsmedel@folkhalsomyndigheten.se

eller vanlig post till:

Folkhälsomyndigheten
Bekämpningsmedel
Box 505
831 26 Östersund

Om handlingar inte har inkommit senast fyra veckor efter prövningstillfället kan vi komma att avslå din ansökan om tillstånd trots godkänt kunskapsprov.

Användning av bekämpningsmedel klass 1 So

Hur och var ett bekämpningsmedel klass 1 So eller bekämpningsmedel klass 2 får användas bestäms av:

 • Det användningsområde medlet är godkänt för
 • Regionala eller lokala bestämmelser
 • Om behandlingen kan ske utan oönskad skada på miljön
 • Risk för människors hälsa

Det är upp till varje företag och skadedjurstekniker att kontrollera att bekämpningsmedlet används på ett godkänt sätt.

Kemikalieinspektionen ansvarar för godkännande av bekämpningsmedel: Bekämpningsmedel (kemi.se)

I bekämpningsmedelsregistret finns godkända bekämpningsmedel registrerade: Bekämpningsregistret (apps.kemi.se)

För andra klass 1 eller 2-medel med tilläggsbeteckning SoX, L eller AV krävs separata tillstånd. Se förteckning av behörighetsklasser:

Behörighetsklasser för bekämpningsmedel (kemi.se)