Internationellt arbete med hälsa i ett förändrat klimat

Lyssna

Klimatförändringen är en gränsöverskridande utmaning. Inom EU, FN och WHO pågår samverkan med medlemsstaterna för att hantera riskerna med klimatförändringens påverkan på hälsa.

Inom FN:s Klimatkonvention har världens länder förhandlat fram Parisavtalet som fungerar som ett ramverk i klimatarbetet. Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft år 2016. Kärnan i avtalet är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser. Parisavtalet innehåller också ett övergripande globalt mål om att stärka anpassningsförmågan och motståndskraften mot klimatförändringen.

FN:s klimatpanel IPCC sammanställer vetenskapen kring klimatförändringen och dess konsekvenser. IPCCs rapporter visar att klimatförändringen redan har påverkat människor och ekosystem i hela världen och att konsekvenserna för hälsa är många. Rapporterna redovisar också att klimatförändringen undergräver möjligheterna till hållbar utveckling och jämlik hälsa och förstärker redan befintlig sårbarhet. Läget bedöms allvarligt och att det är bråttom. IPCC lyfter att lösningar finns och genom att arbeta med både åtgärder som minskar påverkan på klimatet och åtgärder för anpassning finns flera synergier för miljö och hälsa.

EU-kommissionens strategi för klimatanpassning ska bidra till den övergripande visionen om att EU år 2050 ska vara ett samhälle som är motståndskraftigt mot klimatförändringen och fullt ut anpassat efter de oundvikliga följderna av klimatförändringen. Som stöd i det europeiska gemensamma arbetet finns bland annat informationsportalen Climate-Adapt och ett nystartat initiativ med fokus på hälsa, The European Climate and Health Observatory.

Världshälsoorganisationen, WHO, har skapat en samlingssida med stöd för hur medlemsstaterna kan integrera hälsa i klimatanpassningen, Toolkit for climate change and health. Inför FN:s klimatkonferens år 2021 publicerade WHO en ny rapport om klimatets betydelse för hälsan, COP 26 Special Report on Climate Change and Health.

WHO:s arbetsgrupp Health in Climate Change (HIC) har under år 2023 uppdaterat en gemensam skrift om behov och förslag på åtgärder för hälsa i klimatarbetet, "Zero regrets". Skriften beskriver att hälsan hos nuvarande och framtida generationer är ett av de starkaste argumenten för åtgärder mot klimatförändring och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Publikation