Främjande och förebyggande arbete för att minska stigmatisering

Lyssna

Insatser för att minska stigmatisering är en central del av samhällets förebyggande och främjande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Forskning lyfter att arbetet med att minska stigmatisering av personer med psykisk ohälsa behöver bestå av olika typer av kunskapshöjande och attitydförändrande insatser. Dessa insatser behöver riktas till olika målgrupper och ske på olika nivåer i samhället under lång tid. En enskild nationell kampanj som genomförs under en begränsad tid räcker inte.

Viktigt att tänka på vid genomförande av insatser för att minska stigmatisering av personer med psykisk ohälsa:

  • Använd i möjligaste mån vetenskapliga insatser som syftar till att höja kunskap om psykisk hälsa, förbättra attityder och minska diskriminerande beteenden.
  • Integrera arbetet i befintliga verksamhetsstrukturer på olika nivåer.
  • Koppla insatserna till det arbete som drivs av relevanta patient-, brukar- och anhörigföreningar.
  • Involvera personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, både i planeringen av insatserna och i genomförandet.

Material och stöd inom området stigmatisering vid psykisk ohälsa och suicid.

Folkhälsomyndighetens erbjuder material och stöd inom området stigmatisering kring psykisk ohälsa och suicid.

Animerade filmer, filmer med personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, filmade föreläsningar, faktablad och broschyrer och rapporter och litteraturöversikter, finns tillsammans med övrigt material om psykisk hälsa.