Hur främjar man psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa och suicid?

Lyssna

Information om vad hälsofrämjande och förebyggande arbete kan innebära inom området psykisk hälsa och suicidprevention, förslag på konkreta insatser och stöd för att planering och genomförande.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Hälsofrämjande och förebyggande arbete kan bedrivas på olika nivåer och arenor. Det gäller både folkhälsoarbete och psykisk hälsa och suicidprevention.

De övergripande förutsättningarna för psykisk hälsa handlar om hur samhället är organiserat och hur resurser och möjligheter inom olika livsområden är fördelade mellan olika grupper. För att förbättra den psykiska hälsan i befolkningen behövs insatser som stärker individer, stärker samhällen och minskar barriärer. Det handlar om att öka tillgängligheten till bra boende, meningsfull utbildning och arbete, liksom att tillhandahålla stöd och hjälp till de som har behov av det.

Men det handlar också om att minska fattigdom, diskriminering och ojämlikhet. Förutsättningarna för psykisk hälsa kan påverkas genom den nationella folkhälsopolitiken, som syftar till att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i befolkningen.

Den nationella folkhälsopolitiken och de olika målområdena för god och jämlik hälsa på Tema folkhälsa

Förebyggande och främjande hälsoarbete på nationell nivå

På nationell nivå kan det förebyggande och främjande arbetet handla om att

 • skapa en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention
 • ta fram insatser för att minska diskriminering och stigma kring psykisk ohälsa
 • stärka förutsättningar för en hälsofrämjande samhällsplanering
 • lyfta skolan som en hälsofrämjande arena.

Det nationella hälsofrämjande och förebyggande arbetet handlar också om det som sker i individens nära omgivning. Det kan till exempel handla om att med hjälp av nationella insatser inom lagstiftning

 • skapa förutsättningar för elevhälsa
 • utforma nationella riktlinjer etc
 • främja god anknytning mellan föräldrar och barn inom barn hälsovårdsprogrammet
 • främja socialt deltagande och erbjuda möjligheter till aktiv fritid.

Andra viktiga främjande och förebyggande insatser på nationell nivå är att erbjuda tryggt boende, arbete och försörjning samt att upptäcka och behandla psykisk ohälsa.

Förebyggande och främjande hälsoarbete på regional och lokal nivå

Hälsofrämjande och förebyggande arbete bedrivs också på regional och lokal nivå, och då ofta av aktörer i regioner och kommuner, på länsstyrelser och av idéburna organisationer. De erbjuder stöd inom en rad arenor, till exempel inom barnhälsovården, socialtjänsten, förskolan och skolan.

Samverkan mellan olika aktörer lyfts ofta som en viktig faktor för att förbättra psykisk hälsa. Det kan till exempel handla om att skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst samordnar sina förebyggande insatser i syfte att stödja barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer.

Digital teknik för social delaktighet bland äldre

Att använda digitala verktyg, t.ex. välfärdsteknik, är ett sätt att öka äldre personers sociala deltagande, självständighet och trygghet – och därmed även det psykiska välbefinnandet.

Digitala verktyg och social delaktighet bland äldre

Förebyggande och främjande hälsoarbete på individnivå

På individnivå kan det hälsofrämjande och förebyggande arbetet handla om att

 • stärka individens förmåga att hantera utmaningar och att lösa problem
 • hjälpa individen att hitta strategier för att främja sin egen hälsa och återhämtning
 • öka individens kunskaper om psykisk hälsa eller att bli bättre på att kommunicera kring psykisk hälsa.

Det finns aktörer på flera nivåer som arbetar med att stödja dessa frågor. På webbplatsen dinpsykiskahälsa.se har vi samlat information för dig som vill lära dig mer om hur du kan ta hand om din psykiska hälsa samt information om var det finns stöd och hjälp att få för den som mår dåligt.

dinpsykiskahälsa.se

Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd uppdelat på åldersgrupper och arenor

Kunskapsstöd om att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid

Kunskapsstödet har delats in i sex undergrupper.

 • Barn och unga: Kunskapsstöd om hur den psykiska hälsan kan stärkas bland små barn och barn i risk, samt kunskapsstöd direkt riktat till förskola och skola.
 • Sysselsättning: Kunskapsstöd om psykisk hälsa och suicidprevention inom arbetslivet, inklusive företagshälsovård och studenthälsa.
 • Äldre: Kunskapsstöd om bemötande inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, samt om hur äldre själva och deras anhöriga kan stärka den psykiska hälsan.
 • Suicidprevention: Kunskapsstöd om hur suicid kan förhindras och förebyggas.
 • Socialt deltagande, normer, och stigma: Kunskapsstöd om hur negativa normer och stigma kring psykisk ohälsa kan bemötas och hur socialt deltagande bland flyktingar kan ökas.
 • Implementering: Kunskapsstöd som beskriver hur ny kunskap och nya arbetssätt och metoder kan implementeras.

Planera och genomföra hälsofrämjande arbete

Det finns några centrala steg i planeringen och genomförandet av strategiskt folkhälsoarbete, även för dig som arbetar med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid på regional eller lokal nivå. Illustrationen (1) visar en förenklad modell av de centrala stegen i folkhälsoarbetet.

Illustration av centrala steg i modeller för folkhälsoarbetet.

Tre kugghjul som ska visa centrala steg i modeller för folkhälsoarbetet.

Illustrationen ger en förenklad och teoretisk bild av en sammansatt process. Varje enskilt kugghjul består i praktiken av flera steg eller faser.

 • Det översta kugghjulet handlar om att göra en behovsanalys, det vill säga att ta reda på vilka problem som behöver hanteras. I detta steg kan man också behöva prioritera mellan olika behov.
 • Nästa kugghjul handlar om att planera, vilket ofta också innefattar att inhämta kunskap.
 • Det tredje kugghjulet handlar om genomförande, vilket innefattar att både implementera och bibehålla det man planerat.
 • Det fjärde kugghjulet slutligen, handlar om att följa upp och utvärdera om de insatser man planerat och genomfört har lett till någon förändring.

Läs mer om framgångsfaktorer för att ett projekt eller utvecklingsarbete ska lyckas, hitta olika verktyg och checklistor som kan hjälpa dig att planera, implementera, kommunicera och driva projekt, utvecklingsarbete och löpande arbete.

Detta finner du på Tema folkhälsa. För att kartlägga nuläget, identifiera eventuella behov och för att följa upp om de insatser som har genomförts har haft önskad effekt behövs analyser av hälsoläget.

Underlag för att planera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention samt stöd i hur man kan planera och utvärdera implementering av ett nytt eller befintligt arbetssätt eller en ny metod.