Vad påverkar vår psykiska hälsa?

Lyssna

Den psykiska hälsan påverkas av vilken bakgrund vi har, hur vi lever och vad vi är med om. Den påverkas av faktorer på samhällsnivå, i vår nära omgivning, och individuella faktorer. Och den kan förändras under livet.

De allra flesta drabbas av någon form av psykisk ohälsa någon gång under livet. Vissa saker som påverkar den psykiska hälsan går att förändra, medan andra är svårare att göra något åt.

Vår psykiska hälsa påverkas av en mängd faktorer såsom ärftlig sårbarhet, villkor under uppväxten, hur vi har det ekonomiskt och socialt, vanor och beteenden, förmåga att hantera påfrestningar med mera. Det handlar om vad vi gör, hur vi lever och vad vi är med om, men också om de rättigheter, möjligheter eller begränsningar som samhället och vår omgivning ger oss. De här faktorerna är olika fördelade i olika befolkningsgrupper och det finns skillnader i psykisk hälsa beroende på kön, utbildning, migration samt sexuell läggning och könsidentitet.

Faktorer som påverkar den psykiska hälsan kallas ibland för skyddsfaktorer och riskfaktorer. Ju fler riskfaktorer man utsätts för desto större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Men skyddsfaktorerna kan mildra effekten av riskfaktorerna.

Risk och skyddsfaktorer påverkar

Skyddsfaktorer kan vara till exempel goda sociala relationer och att känna sig delaktig i samhället, att vara fysiskt aktiv och äta bra, att få tillräckligt med sömn och återhämtning, eller att ha någon form av sysselsättning eller hobby som känns meningsfull och som man trivs med. Det kan också handla om bra boende och en trygg närmiljö.

Riskfaktorer kan finnas inom många olika dimensioner och handlar om både sociala relationer, om levnadsvanor och livsvillkor, och om hälsa. Det kan vara till exempel bråk eller andra problem i familjen, riskbruk av alkohol eller narkotika, funktionsnedsättning eller kroniska sjukdomar, ensamhet, arbetslöshet eller annat utanförskap eller stress på jobbet eller i skolan.

Alla kan drabbas av psykisk ohälsa. Det finns många faktorer som påverkar, både individens eget beteende och villkor, dess nära omgivning och i samhället i stort. Många av dessa faktorer går att påverka, i alla fall på sikt.

Läs mer om hur olika faktorer påverkar psykisk hälsa på dessa sidor: