Om stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa

Lyssna

Om stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa

Allmänhetens stigmatisering

Allmänhetens stigmatisering innebär att den negativa inställningen, eller attityden, till en viss grupp vanligen delas av flertalet i befolkningen (medvetet eller omedvetet).

Sjävstigmatisering

Personer som tillhör den stigmatiserade gruppen kan ta till sig allmänhetens attityder och stigmatisera sig själva, detta brukar kallas för självstigmatisering.

Om stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa – problembild, konsekvenser och vägen framåt

En kortfilm som förklarar begreppet stigmatisering, ger exempel på vilka konsekvenser det kan få och hur du kan arbeta för att minska stigmatisering.

Vilka konsekvenser får stigmatisering?

Det finns undersökningar som visar att personer med psykiatriska tillstånd kan få ett sämre bemötande från vården och sämre behandling för fysiska hälsoproblem. Ytterligare konsekvenser av stigmatiseringen kan vara att personer med psykiatriska tillstånd kan få sämre livsvillkor än andra, t.ex. genom sämre förutsättningar i arbetslivet.

Självstigma kan leda till att man får sämre självkänsla och tilltro till att klara av saker. Till exempel att man inte söker vård för att undvika att etiketteras med psykiatriska tillstånd. Det hindrar många från att berätta hur man mår psykiskt och att söka hjälp från vården i tid. Det kan få allvarliga konsekvenser, både för den fysiska och psykiska hälsan.

Att tillhöra en stigmatiserad grupp kan innebära en stor stress, eftersom man måste hantera både omgivningens fördomar och negativa attityder samt sitt eget självstigma.

Definitioner

Psykisk ohälsa omfattar flera olika tillstånd, med olika allvarlighetsgrad och varaktighet: från mildare och övergående besvär, till långvariga tillstånd som kraftigt påverkar funktionsförmågan. Begreppet kan alltså omfatta allt från lättare tillstånd av oro eller nedstämdhet till svåra psykiatriska tillstånd som ofta behandlas av hälso- och sjukvården, såsom depression, ångestsyndrom eller schizofreni.

Idag finns mest forskning kring stigmatisering av svårare psykiatriska tillstånd.

Läs mer om vad psykisk hälsa innebär, hur det kan definieras och vad som påverkar psykisk hälsa samt de uttryck som används för att mäta psykisk hälsa.

Vad är psykisk hälsa?