Den psykiska hälsan är grunden för vårt välbefinnande, vår hälsa och vår funktionsförmåga. Psykisk hälsa används ofta som ett paraplybegrepp som omfattar både god (positiv) psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Begreppet kan vara svårt att förklara men kortfattat handlar det om hur vi mår och trivs med livet, men också om vår förmåga att klara av livets upp- och nedgångar. Filmen nedan beskriver begreppet och vad som påverkar den psykiska hälsan.

Filmer om psykisk hälsa

Ladda ner filmer om psykisk hälsa här
Lösenordet är: Psykisk2020

God psykisk hälsa

Begreppen god (eller positiv) psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande används för att beskriva de positiva dimensionerna av psykisk hälsa. Det handlar då inte enbart om frånvaro av sjukdom eller besvär, utan om ett tillstånd som har ett värde i sig och som omfattar både välbefinnande och funktionsförmåga. Mer konkret handlar det om att kunna balansera positiva och negativa känslor, att känna tillfredställelse med livet, att ha goda sociala relationer och att utveckla sin inre potential. Det handlar även om att kunna känna njutning, lust och lycka. En god psykisk hälsa är en grundläggande resurs för att man ska kunna bemästra livets olika svårigheter men det är också en tillgång för samhället ur en social och ekonomisk synvinkel.

Psykisk ohälsa – psykiska besvär och psykiatriska tillstånd

Psykisk ohälsa omfattar flera olika tillstånd, med olika allvarlighetsgrad och varaktighet: från mildare och övergående besvär, till långvariga tillstånd som kraftigt påverkar funktionsförmågan. Begreppet kan alltså omfatta allt från lättare tillstånd av oro eller nedstämdhet till svåra psykiatriska tillstånd som bör behandlas av hälso- och sjukvården, såsom depression, ångestsyndrom eller schizofreni.

Det kan ibland vara svårt att skilja psykiska besvär från vanliga känsloyttringar. Psykiska besvär är dock mer ihållande än tillfälliga, övergående känslor. De psykiska besvären kan påverka funktionsförmågan i olika grad, beroende på typ och omfattning. För att räknas som besvär ska de inte vara så omfattande att en diagnos kan ställas.

Psykiatriska diagnoser är syndrom som består av flera olika symtom. Flera kriterier måste vara uppfyllda för att en psykiatrisk diagnos ska kunna ställas, t.ex. att personen haft ett visst antal symtom under en viss tidsperiod. Andra kriterier för en diagnos är att tillståndet orsakar lidande, att det betraktas som avvikande i den kultur och tid som individen lever i, och att det påverkar individens funktionsförmåga, t.ex. förmåga att arbeta, studera eller ha relationer.

Självmord – suicid

Det finns ett tydligt samband mellan psykisk ohälsa och självmord och de allra flesta som tar sitt liv har haft en depression eller någon annan form av psykisk ohälsa. Folkhälsomyndigheten använder orden "suicid" och "självmord" synonymt. Vi undviker att skriva eller prata om att någon "lyckas" ta sitt liv eller att någon "väljer" det. Självmord kan snarare handla om att undvika outhärdlig smärta än ett "val" att avsluta livet. Det kan även kallas för en "psykologisk olycka". Om man ser suicid som en psykologisk olycka eller ett misstag är suicid följden av psykiska och fysiska påfrestningar, på liknande sätt som en fysisk olycka. Detta perspektiv bidrar till att minska den skam och stigmatisering som självmord fortfarande förknippas med. Läs mer om suicid på www.suicidprevention.se

Läs mer

Statistik om psykisk hälsa

Barn och unga – psykisk hälsa

Vuxna – psykisk hälsa

Äldre – psykisk hälsa

Oro för att inte få vård under covid-19-pandemin – särskilt bland äldre