Vad är psykisk hälsa?

Lyssna

På de här sidorna beskriver vi vad psykisk hälsa innebär, hur det kan definieras och vad som påverkar psykisk hälsa. Vi tar också upp hur vi använder de uttryck som används för att mäta psykisk hälsa.

Film: Vad är psykisk hälsa?

Psykisk hälsa kan beskrivas som en tillgång eller resurs som gör det möjligt för oss människor att må bra och gör det möjligt för oss att uppnå vår fulla potential. Den psykiska hälsan påverkas av många saker. Den påverkas av ärftlig sårbarhet, vad vi gör, hur vi lever och vad vi är med om, men också av de rättigheter, möjligheter eller begränsningar som samhället och vår omgivning ger oss. I filmen beskrivs kortfattat vad psykisk hälsa är och vad den påverkas av.

Psykisk hälsa är mer än att inte ha en psykisk sjukdom

WHO:s definition av psykisk hälsa (se faktaruta nedan) är välciterad. Den lyfter att psykisk hälsa inte är detsamma som frånvaron av psykisk sjukdom, och inbegriper både enskilda personers upplevelser och relationen mellan individerna och det sociala sammanhang som de lever i. Definitionen lyfter betydelsen av att kunna leva ett gott liv för välbefinnandet. Vad som skapar välbefinnande kan skilja sig mellan olika individer.

WHO:s definition av psykisk hälsa

WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i. Psykisk hälsa är alltså inte detsamma som frånvaron av psykisk sjukdom.

Mental health (who.int)

Psykisk ohälsa är något de flesta kommer i kontakt med genom livet, antingen att man själv upplever någon form av psykisk ohälsa eller genom att någon närstående gör det. Det är ett väldigt brett spann med många olika typer av symtom och diagnoser som ingår och som påverkar vardagen på väldigt olika sätt. Får man rätt behandling behöver en diagnos inte påverka vardagen i större utsträckning, medan vissa psykiska besvär kan påverka vardagen väldigt mycket även om det är relativt kortvarigt.

Psykisk ohälsa kan handla om allt från tillfälliga besvär av oro, nedstämdhet eller sömnbesvär till svårare psykiska sjukdomar som ångest eller depression. Det som kännetecknar psykisk ohälsa är att den påverkar välbefinnandet och hur man fungerar i vardagen.

Psykisk ohälsa är en riskfaktor för suicid

När det gäller suicid finns det en tydlig koppling till psykisk ohälsa. En person med någon form av psykisk ohälsa har större sannolikhet att också ha ett antal viktiga riskfaktorer som har koppling till suicid och psykiatriska faktorer. Även allvarlig depression, ångesttillstånd eller skadligt bruk av alkohol och andra droger ökar risken för suicidalitet. Suicidhandlingar uppstår i sin tur ofta i en kris där ångest, psykisk smärta och känslor av att vara hjälplös och hopplös ökar suicidrisken. Ett fullbordat suicid kan ses som den yttersta konsekvensen av ett stort lidande.

Film: Vad är psykisk hälsa? För dig som arbetar med psykisk hälsa

Den här filmade presentationen handlar om hur Folkhälsomyndigheten ser på begreppet psykisk hälsa och om att ord kan spela roll. Här beskriver Tommy Eriksson också översiktligt vad som påverkar den psykiska hälsan från samhällsnivå till individnivå.

Film: Psykisk hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

I den här filmade presentationen beskriver Jakob Hertzberg och Lina Wiklander hur psykisk hälsa kan förstås utifrån ett folkhälsoperspektiv och vilket stöd Folkhälsomyndigheten kan bidra med i det praktiska arbetet inom området.

Läs mer

Läs mer om terminologin vi använder när vi mäter och talar om psykisk hälsa, faktorer som påverkar psykisk hälsa, hälsofrämjande och förebyggande insatser, samt statistik om psykisk hälsa.