Mikrobiologisk övervakning av campylobacter

Campylobacter ingår sedan 2017 i Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram. Insamling av isolat från landets kliniska mikrobiologiska laboratorier sker under vecka 11 och vecka 34. Isolat från personer som rapporterats som smittade i Sverige ingår i insamlingen. Vecka 11 anmäls normalt ett lågt antal fall av campylobacterinfektion och vecka 34 ett högt antal. Syftet med insamlingen är kunskapsuppbyggnad inom molekylär epidemiologi och identifiering av genetiska kluster. Insamlingen möjliggör också jämförande analyser med campylobacter från kyckling.

Epidemiologisk typning av campylobacterisolat insamlade vecka 11 2018 (PDF, 580 kB)

Epidemiologisk typning av campylobacterisolat insamlade vecka 34 2017 (PDF, 447 kB)

Epidemiologisk typning av campylobacterisolat insamlade vecka 11 2017 (PDF, 478 kB)

Campylobacter från butik och klinik 2018

Isolaten från insamling vecka 34 ingår i en gemensam rapport från Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket.

Campylobacter från butik och klinik - jämförelser i augusti 2018

Isolaten som ingick i analysen (n=98) representerade 17 av landets 21 regioner. Den vanligaste sekvenstypen (ST) var ST-257. Denna sekvenstyp orsakade ett vinterutbrott i Sverige 2015 där de genetiska analyserna pekade på att en stor kycklingproducent utgjorde källan. Totalt klustrade 44 procent av isolaten i olika typer av större och mindre kluster. Samtliga kluster innefattade isolat från olika län/regioner vilket tyder på att gemensam smittkälla för respektive kluster varit geografiskt spridd. Rapporten visar vidare att 30 procent av patientisolaten är genetiskt mycket nära besläktade med isolat från färskt kycklingkött. Merparten av sjukdomsfallen som hade samma typ av campylobacter som återfanns på kyckling, kunde härledas till svensk konventionellt uppfödd kyckling. Sammantaget belyser resultaten att ett förstärkt arbete mot campylobactersmitta i kycklingproduktionen, framför allt hos stora producenter, skulle minska antalet fall med campylobacterinfektion hos människa.

Campylobacter från butik och klinik 2017

Isolaten från övervakningsprogrammet 2017 ingår i en gemensam rapport från Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket.

Campylobacter från butik och klinik – jämförelser under och efter utbrottet 2016–2017

Rapporten redovisar resultaten från de mikrobiologiska analyserna av campylobacter från patientisolat samt isolat från färskt kycklingkött från butik under och efter det stora campylobacterutbrottet (2016–2017). Syftet med analyserna var att förtydliga orsakerna till utbrottet och även den starka koppling som finns mellan förekomst av campylobacter i kycklingkött och sjukdomsfall hos människor. Resultaten visar att utbrottstammen (ST-918) härrörde från Sveriges största kycklingslakteri. Utbrottsstammen fanns fortfarande kvar ett halvår (augusti 2017) efter det att problem med förorenade transportburar identifierats, den var spridd bland ett flertal gårdar och den orsakade alltjämt betydande sjuklighet i befolkningen.

Om typningstekniken

Campylobacterisolat typas med helgenomsekvensering, den metod som har den mest detaljerade upplösningen av tillgängliga typningstekniker. I det första steget i analysen definieras och indelas isolaten i så kallade sekvenstyper (ST-typer). Detta är en uppdelning enligt en sedan tidigare internationellt etablerad teknik, multi locus sequence typing (MLST) som är en grövre uppdelning. I den analysen identifieras skillnader i sju gener och utifrån detta erhålls en ST-typ som består av ett löpnummer. Utöver MLST-analys görs även en klusteranalys, en så kallad Single Nucleotide Polymorphism (SNP)-analys, där man jämför isolatens gemensamma arvsmassa inom ST-grupperna i detalj och identifierar skillnader mellan enskilda nukleotider.

Gå till toppen av sidan