Exempel på förebyggande och främjande folkhälsoarbete

Lyssna

Mycket kan göras på regional och lokal nivå för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Här finns exempel på insatser inom olika områden.

Ungdomsmottagningar – ett viktigt stöd för ungas psykiska hälsa

Mellan åren 2016–2023 har ungdomsmottagningar fått statliga stimulansmedel för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. År 2021 inledde Folkhälsomyndigheten ett samarbete med forskare vid Umeå universitet för att utvärdera hur ungdomsmottagningar arbetar med ungas psykiska hälsa. Via länken nedan hittar du rapporten "Ungdomsmottagningarnas betydelse i arbetet med ungas psykiska hälsa – En fallstudie i tre län" samt en intervju med Karin Liljeberg Trotzig, utredare på Folkhälsomyndigheten, där resultaten från utvärderingen redovisas.

Utvärderingar av kommuners och regioners arbete med psykisk hälsa och suicidprevention

Familjecentralen – en arena med fokus på samverkan för de små barnens hälsa

Familjecentralen är en arena där flera verksamheter är samlokaliserade och samverkar för att erbjuda ett lättillgängligt stöd. Arenan har fokus på de små barnen, 0-6 år, men familjecentraler kan även ha verksamhet för äldre barn. Familjecentralen erbjuder ett brett utbud av hälsofrämjande och förebyggande insatser där riktade insatser kan erbjuds när behov finns. Arenan upplevs av vårdnadshavare som en uppskattad mötesplats där de kan dela erfarenheter och få stöd och barnen ges lekmöjlighet. Läs om arbetet som vi har bedrivit om familjecentraler under 2020-2023:

Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter

Erfarenheter från tio suicidförebyggande projekt

Folkhälsomyndigheten har haft i uppdrag att fördela projektbidrag till ideella organisationer för projekt med syftet att förebygga suicid. Under åren 2020-2022 har vi haft möjligheten att följa samtliga projekt och har lärt oss mycket av dem. I en rapport baserad på intervjuer med representanter för projekten presenteras förutom information om respektive projekt även lärdomar och utmaningar som de olika projekten har stött på.

Lär av ANDT-utvecklingsprojekt för att skydda barn och unga mot eget eller andras skadliga bruk

Att lära av andra kan vara en fruktbar väg förbi utmaningar i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Vi presenterar erfarenheter och resultat från ett urval av projekt som fått statsbidrag och som på olika sätt handlar om att skydda barn och unga mot eget eller andras skadliga bruk av alkohol, narkotika och tobak.

Samverkan för barns och ungas psykiska hälsa

I faktabladet Skolbaserad samverkan för barns och ungas psykiska hälsa – lärdomar från praktiken beskrivs erfarenheter från ett nytt skolbaserat arbetssätt där skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten samverkar för att genomföra insatser som främjar psykiskt välbefinnande och förebygger psykisk ohälsa hos barn och unga.

Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län

Rapporten beskriver det tvärsektoriella suicidpreventiva arbetet i Jönköpings län i form av ”Jönköpingsmodellen”. Modellen bygger på bred samverkan mellan olika aktörer där räddningstjänstens roll i det suicidpreventiva arbetet breddas till att ha ett samordningsansvar för det fortlöpande suicidpreventiva arbetet. Rapporten riktar sig till politiker och tjänstemän som arbetar med frågor om suicidprevention, olycksprevention och folkhälsa.

Regionernas roll i att minska stigma kring psykisk ohälsa

Att minska stigmatisering av personer med psykisk ohälsa är en viktig del av folkhälsoarbetet som bedrivs i regionerna. Folkhälsomyndigheten har tagit fram faktablad, filmer och annat material som kan vara ett stöd i arbetet med att minska stigmatiseringen kopplad till psykisk ohälsa och suicid. Materialet kan bidra till ökad kunskap och kan användas på konferenser och möten i berörda verksamheter.

Regionernas roll att minska stigmatisering kopplad till psykisk ohälsa

SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

De två faktabladen ger exempel på länsstyrelsernas och polisregionernas arbete inom SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken. SMADIT syftar till att erbjuda personer som misstänks för ratt-, drogratt- eller sjöfylleri en vårdkontakt för sina problem. SMADIT bedrivs genom samverkan mellan olika samhällsaktörer som polis, kommun och region. På sidan finns också två filmer som beskriver hur SMADIT-samverkan fungerar i region Västerbotten och Stockholm.

SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

Åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet

Hur kan barnhälsovården öka tillgängligheten?

Här finns lärande exempel från regionerna som kan ge inspiration till det framtida arbetet med att göra barnhälsovården mer tillgänglig för små barn och deras föräldrar. I publikationen delar regionerna med sig av sina erfarenheter från insatser som genomfördes mellan 2018 och 2020, inom ramen för statens och SKR:s överenskommelser om ökad tillgänglighet i barnhälsovården. Publikationen är framtagen av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i nära samarbete med regionernas centrala barnhälsovårdsenheter.