Strategi för Sveriges samarbete med WHO

Regeringen har beslutat om en strategi för Sveriges samarbete med WHO 2016–2019. Syftet med strategin är att bidra till genomförandet av den svenska utvecklingspolitiken och att understödja svensk hälsopolitik. Detta är i linje med Sveriges politik för global utveckling, PGU, och Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Tre tvärgående perspektiv ska genomsyra Sveriges samarbete med WHO: rättighets-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet.

WHO:s ledning och styrning

WHO leds av en generaldirektör och har sitt huvudkontor i Genève. Därutöver finns sex regionkontor och landskontor i majoriteten av de 194 medlemsländerna. Sverige ingår tillsammans med totalt 53 länder i WHO:s Europaregion.

Läs mer om WHO på webbplatsen för svenska representationen vid de internationella organisationerna i Genève.

Världshälsodagen

Den 7 april varje år uppmärksammar WHO Världshälsodagen. Dagen är till påminnelse av WHO:s bildande 1948.

Temat för Världshälsodagen 2017 är depression och syftar till att öka medvetenheten om och minska stigma kring denna sjukdom som drabbar människor i alla åldrar i alla länder.

WHO uppmärksammar även andra folkhälsofrågor. Den 24 mars infaller Internationella tuberkulosdagen, 31 maj Internationella dagen mot tobak och 1 december Världsaidsdagen.

Policydokument för hälsa och välbefinnande

Hälsa 2020 – WHO Europaregionens policyramverk för hälsa och välbefinnande

Vid regionkommittémötet 2012 beslutade samtliga medlemsländer inom WHO Europaregionen att anta ett policyramverk för hälsa och välbefinnande, Health 2020 – A European Policy framework för health and wellbeing, Hälsa 2020. Det övergripande syftet med Hälsa 2020 är att förbättra hälsan och välbefinnandet och minska ojämlikhet i hälsa inom och mellan WHO Europaregionen.

Folkhälsomyndigheten har översatt kortversionen av Hälsa 2020 till svenska.

Den 26–27 oktober 2016 arrangerade Folkhälsomyndigheten, tillsammans med Socialdepartementet och WHO:s Europakontor, ett nordiskt-baltiskt högnivåmöte om genomförandet av Hälsa 2020:s vision för jämlik hälsa och välbefinnande.

Läs mer om mötet Nordic Baltic high level meeting on the Health 2020 vision.

Trondheimsdeklarationen för jämlik hälsa och välbefinnande

Vid den nordiska folkhälsokonferensen i Trondheim 2014 antogs för första gången ett gemensamt nordiskt policyramverk, Trondheimsdeklarationen, som bygger på Hälsa 2020 och de tidigare global hälsofrämjande WHO-konferenserna.

Trondheimsdeklarationen: Jämlikhet i hälsa och välbefinnande – ett politiskt val! (PDF, 205 kB)

Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation

År 2008 publicerades rapporten Closing the Gap in a Generation, som var resultatet av WHO:s oberoende kommission för sociala bestämningsfaktorer för hälsa och ojämlikhet i hälsa.

Sammanfattningen av rapporten finns översatt till svenska: Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation.