Hiv/STI-prevention – Projektbidrag till ideella regionala och lokala ideella organisationer 2023

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Fördelning av projektbidrag till ideella regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela 14 051 00 kr i enlighet med regleringsbrevet för budget år 2023.

Tabell. Lista över organisationer, sökt belopp samt beviljat belopp.
ÄrendenrOrganisationSökt belopp (SEK)Beviljat belopp (SEK)
03176-2022 RFSU Uppsala 2 383 000 2 383 000
03127-2022 RFSU Umeå 1 874 000 1 874 000
03134-2022 Noaks Ark Norra Norrland 1 450 000 1 450 000
03179-2022 Noaks Ark Småland & Halland 1 100 000 1 100 000
03178-2022 Noaks Ark Småland & Halland 1 000 000 1 000 000
03128-2022 Noaks Ark Östergötland 775 000 775 000
03162-2022 RFSL Örebro 770 000 770 000
03181-2022 Noaks Ark Småland & Halland 500 000 500 000
03185-2022 Föreningen RFSL Östersund 1 598 000 1 598 000
03180-2022 Noaks Ark Småland & Halland 430 000 430 000
03177-2022 Noaks Ark Småland & Halland 380 000 380 000
03139-2022 RFSL Linköping 352 000 352 000
03140-2022 Lokal Kamratför. Oasen Väst 241 000 241 000
03017-2022 Lokal Kamratför. Oasen Syd 240 000 240 000
03108-2022 Lokal Kamratför. Oasen Mitt 220 000 220 000
03173-2022 Posithiva Gruppen Norr 205 000 205 000
03102-2022 RFSL Västernorrland 190 000 190 000
03182-2022 RFSL Gävleborg 150 000 150 000
03137-2022 RFSL Piteå älvdal 113 000 113 000
03119-2022 Nerikes Int. Förening 80 000 80 000

Redovisning

Organisationer som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagaren ska lämna återrapportering och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar senast den 1 mars året efter bidragsåret. Återrapporteringsblankett/länk till återrapportering avseende 2023-års medel skickas ut till organisationerna underdecember 2023. Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, d.v.s. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas. Förändringar av budget- och aktivitetsplan som verksamheten beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Revisorskrav

Den ideella organisationens egen revisor, d v s förtroendevald revisor, räcker så länge bidraget ni fått är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen och bifoga en revisorsrapport/intyg. Fem prisbasbelopp för år 2023 är 262 500 kr. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.