Redovisning av medel

Lyssna

Samtliga organisationer som tagit emot statsbidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur beviljade medel, det vill säga pengarna, har använts.

Beviljade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring. Kostnader och intäkter ska vara skilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. Myndigheten har rätt att för sin granskning vid behov begära in ekonomiska underlag.

Medel som inte har använts före den 31 december det aktuella bidragsåret ska återbetalas i samband med återrapportering. Om ni inte har använt medlen enligt villkoren för statsbidraget kan ni behöva betala tillbaka medlen.

Revisor ska granska och bestyrka

Den ekonomiska redovisningen som ni som ideell organisation lämnar in till oss på Folkhälsomyndigheten ska granskas och bestyrkas, det vill säga godkännas, av en revisor. Detta görs genom att bifoga en rapport underskriven av en förtroendevald revisor eller i förekommande fall en auktoriserad eller godkänd revisor.

Folkhälsomyndigheten hanterar olika typer av statsbidrag:

  • Organisationsbidrag
  • Verksamhetsbidrag
  • Projektbidrag

Kraven för revision kan skilja sig mellan bidragen beroende på vad som står i förordningen eller uppdraget som styr bidraget.

Revisionens omfattning är beroende av vilket belopp organisationen har fått från Folkhälsomyndigheten samt vilken typ av standard som anges.

Det är viktigt att ni tar del av anvisningar och eventuell hjälptext när ni fyller i formuläret.

Förordningar som kräver ISRS 4400 oavsett bidragsnivå

Verksamhetsbidrag som fördelas enligt förordningarna nedan ska alltid granskas och utföras av auktoriserad eller godkänd revisor enligt standard ISRS 4400 oavsett bidragsnivå, tidigare benämnd SNT 4400. För en kommun, en region eller en sammanslutning av dessa gäller att en ekonomichef får intyga redovisningen istället för en revisor.

Läs mer i respektive förordning:

Övriga förordningar och regeringsuppdrag

Om bidraget som ni har tagit emot är lägre än fem prisbasbelopp ska en revisor intyga att redovisningen är tillförlitlig, räkenskaperna är rättvisande samt att tillämpliga föreskrifter och villkor har följts. Revisorn kan vara föreningens egna, det vill säga förtroendevald. Revisorns rapport över granskningen ska vara underskriven och bifogas redovisningen.

I de fall regeringen beslutar om extra medel i ett uppdrag räknas detta samman med tidigare beviljat bidrag för samma år.

Om bidraget som ni har tagit emot är fem prisbasbelopp eller mer ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen. Revisionen ska göras enligt standard ISA 805 och en underskriven revisorsrapport ska bifogas.

Fem prisbasbelopp är:

  • För år 2023: 262 500 kronor
  • För år 2024: 286 500 kronor

Revisorn ska uttala sig om att resultatrapporten överensstämmer med bidragsmottagarens bokföring samt att den har upprättats i enlighet med Folkhälsomyndighetens beslut. Godkänd eller auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.

Revision avseende organisationsbidrag kan hanteras inom organisationens ordinarie revision. Revisionsberättelse ska bifogas återrapporteringen.

Redovisning av 2023 års medel

Alla organisationer som fått bidrag från oss på Folkhälsomyndigheten får via mejl information och länk till formuläret för återrapportering. Om du har frågor mejla till:

statsbidrag@folkhalsomyndigheten.se

Anvisningar och hjälptext för redovisning

Tabell. Organisationer som fått bidrag och ska redovisa 2023 års medel.
Uppdrag Datum för redovisning Kontaktvägar
Dopningsförebyggande arbete 2023 31 januari 2024 Se kontaktruta
Hivprevention – Verksamhetsbidrag till ideella riksorganisationer 2023 7 februari 2024 Se kontaktruta
Narkotikaförebyggande arbete 2023 31 januari 2024 Se kontaktruta
Suicidprevention inklusive hbtqi personer – Projektbidrag 2023 7 februari 2024 Se kontaktruta
Organisations- och verksamhetsbidrag inom området psykisk hälsa 2023 23 februari 2024 Se kontaktruta
Hivprevention – Organisationsbidrag till ideella riksorganisationer 2023 1 mars 2024 Se kontaktruta
Hivprevention – Projektbidrag till regionala och lokala organisationer 2023 1 mars 2024 Se kontaktruta
Hivprevention – Verksamhetsbidrag till regionala och lokala organisationer 2023 1 mars 2024 Se kontaktruta
Hiv/STI-prevention – Projektbidrag till ideella organisationer 2023 31 mars 2024 Se kontaktruta
Psykisk hälsa och suicidprevention – Verksamhetsbidrag 2023 30 april 2024 Se kontaktruta
Telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel 2023 30 april 2024 Se kontaktruta
Verksamhet mot överdrivet spelande – Organisationsbidrag 2023 30 april 2024 Se kontaktruta
Tobaksförebyggande verksamhet – Organisationsbidrag 2023 30 april 2024 Se kontaktruta