Folkhälsomyndigheten skickar ut anvisningar för verksamhets- och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel via mejl.

Redovisning av 2018 års medel

Revisor ska granska och bestyrka

Den ekonomiska redovisning som ni som ideell organisation lämnar in till oss ska granskas och bestyrkas av en revisor.

Organisationens egen revisor räcker så länge bidraget ni fått är mindre än 5 prisbasbelopp. Om ni fått 5 prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen. Fem prisbasbelopp för år 2018 är 227 500 kronor. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.

Revision avseende organisationsbidrag kan hanteras inom organisationens ordinarie revision. Revisionsberättelse bifogas återrapportering. Intäkter från Folkhälsomyndigheten ska noggrant specificeras bidragsmottagarens finansiella rapportering, så att medel från Folkhälsomyndigheten tydligt omfattas av revisorns granskning.

Revision avseende verksamhetsbidrag och projektbidrag bestyrks i en revisorsrapport (intyg) som bifogas återrapporteringen. Revisorn ska granska bidragsmottagarens "Finansiella rapport". För bidrag som överstiger (fem prisbasbelopp) ska revision enligt ISA 805 genomföras; denna granskning utmynnar i en s.k. oberoende revisors rapport (av Folkhälsomyndigheten refererad till som "intyg"). Revisorn ska uttala sig om huruvida den finansiella rapporten överensstämmer med bidragsmottagarens bokföring, samt om den finansiella rapporten har upprättats i enlighet med Folkhälsomyndighetens beslut samt anvisning för finansiell rapportering och revision.

Här kan du se ett exempel på vad en revisorsrapport (intyg) bör innehålla (Word, 50 kB)

Redovisning av 2018 års medel

Alla organisationer som fått bidrag från oss får information och länk till formulär för verksamhets- och ekonomisk redovisning via mejl.

Kontakta respektive uppdrag om du har frågor.

UppdragDatum för redovisningKontakt (e-post)
Psykisk hälsa och suicidprevention: ideella organisationer 2018 9 januari 2019 Elsa Rudsby Strandberg
Psykisk hälsa och suicidprevention hos barn i migration: ideella organisationer 2018 31 januari 2019 Jenni Niska
Dopning: regeringsuppdrag 2018 31 januari 2019 Öjar Melefors
Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT): medel till särskilda utvecklingsprojekt 2018 28 februari 2019 Projekt ANDT
Verksamhetsbidrag för hivprevention
till regionala och lokala organisationer 2018
1 mars 2019 Kontakt statsbidrag
Organisationsbidrag för hiv/STI-prevention: ideella organisationer 2018 1 mars 2019 Kontakt statsbidrag
Verksamhetsbidrag hiv/STI-prevention: ideella organisationer 2018 31 januari 2019 Kontakt statsbidrag
Projektbidrag rörande psykisk hälsa och suicidprevention för målgruppen transpersoner och personer med transerfarenhet 2018 1 mars 2019 Kontakt statsbidrag
Organisationsbidrag för verksamhet mot överdrivet spelande; ideella organisationer 2018 30 april 2019 Anna Jansson
Organisationsbidrag till tobakspreventiv verksamhet: ideella organisationer 2018 30 april 2019 Organisationsstöd tobak
Verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade
stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel
om pengar 2018
30 april 2019 Anna Jansson
Organisations- och verksamhetsbidrag inom området
Psykisk hälsa 2018
15 februari 2019 Elsa Rudsby Strandberg
Projektbidrag förebygga ANDT bruk, främja psykisk hälsa
och social inkludering unga vuxna i migration 2018
28 februari 2019 Projekt ANDT
Verksamhetsbidrag tobaksförebyggande arbete
barn och ungdomar: ideella organisationer 2018
28 februari 2019 Annika Frykholm