Redovisning av medel

Alla organisationer som fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts.

Folkhälsomyndigheten skickar ut anvisningar för verksamhets- och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel via mejl.

Redovisning av 2019 års medel

Revisor ska granska och bestyrka

Den ekonomiska redovisning som ni som ideell organisation lämnar in till oss ska granskas och bestyrkas av en revisor.

Organisationens egen revisor räcker så länge bidraget ni fått är mindre än 5 prisbasbelopp. Om ni fått 5 prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen. Fem prisbasbelopp för år 2019 är 232 500 kronor. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.

Revision avseende organisationsbidrag kan hanteras inom organisationens ordinarie revision. Revisionsberättelse bifogas återrapportering. Intäkter från Folkhälsomyndigheten ska noggrant specificeras bidragsmottagarens finansiella rapportering, så att medel från Folkhälsomyndigheten tydligt omfattas av revisorns granskning.

Revision avseende verksamhetsbidrag och projektbidrag bestyrks i en revisorsrapport (intyg) som bifogas återrapporteringen. Revisorn ska granska bidragsmottagarens "Finansiella rapport". För bidrag som överstiger (fem prisbasbelopp) ska revision enligt ISA 805 genomföras; denna granskning utmynnar i en s.k. oberoende revisors rapport (av Folkhälsomyndigheten refererad till som "intyg"). Revisorn ska uttala sig om huruvida den finansiella rapporten överensstämmer med bidragsmottagarens bokföring, samt om den finansiella rapporten har upprättats i enlighet med Folkhälsomyndighetens beslut.

Här kan du se ett exempel på vad en revisorsrapport (intyg) bör innehålla (Word, 50 kB)

Redovisning av 2019 års medel

Alla organisationer som fått bidrag från oss får information och länk till formulär för verksamhets- och ekonomisk redovisning via mejl.
Kontakta respektive uppdrag om du har frågor.

UppdragDatum för redovisningKontakt (e-post)
Dopning: regeringsuppdrag 2019 31 januari 2020 Annmarie Wesley
Psykisk hälsa och suicidprevention inkl. barn i migration: ideella organisationer 2019 20 februari 2020 Elsa Rudsby Strandberg
Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT): medel till utvecklingsprojekt 2019 28 februari 2020 Projekt ANDT
Projektbidrag för regionala konferenser inom hiv/STI-prevention 1 mars 2020 Kontakt statsbidrag
Projektbidrag för att minska psykisk ohälsa och förebygga suicid bland transpersoner och personer med transerfarenhet 1 mars 2020 Kontakt statsbidrag
Verksamhetsbidrag för hivprevention
till regionala och lokala organisationer 2019
1 mars 2020 Kontakt statsbidrag
Organisationsbidrag för hiv/STI-prevention: ideella organisationer 2019 1 mars 2020 Kontakt statsbidrag
Verksamhetsbidrag hiv/STI-prevention: ideella organisationer 2019 31 januari 2020 Kontakt statsbidrag
Organisationsbidrag för verksamhet mot överdrivet spelande; ideella organisationer 2019 30 april 2020 Anna Jansson
Organisationsbidrag till tobakspreventiv verksamhet: ideella organisationer 2019 1 mars 2020 Organisationsstöd tobak
Verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2019 30 april 2020 Anna Jansson
Organisations- och verksamhetsbidrag inom området Psykisk hälsa 2019 15 februari 2020 Elsa Rudsby Strandberg
Projektbidrag förebygga ANDT bruk, främja psykisk hälsa och social inkludering unga vuxna i migration 2019 28 februari 2020 Projekt ANDT
Gå till toppen av sidan