Folkhälsomyndigheten skickar ut anvisningar för verksamhets- och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel via mejl.

Redovisning av 2017 års medel

Revisor ska granska och bestyrka

Den ekonomiska redovisning som ni som idéburen/ideell organisation lämnar in till oss ska granskas och bestyrkas av en revisor.

Organisationens egen revisor räcker så länge bidraget ni fått är mindre än 5 prisbasbelopp. Om ni fått 5 prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen. Fem prisbasbelopp för år 2017 är 224 000 kronor. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsnämnden.

Revision avseende organisationsbidrag kan hanteras inom organisationens ordinarie revision. Revisionsberättelse bifogas återrapportering. Intäkter från Folkhälsomyndigheten ska noggrant specificeras bidragsmottagarens finansiella rapportering, så att medel från Folkhälsomyndigheten tydligt omfattas av revisorns granskning.

Revision avseende verksamhetsbidrag och projektbidrag bestyrks i en revisorsrapport (intyg) som bifogas återrapporteringen. Revisorn ska granska bidragsmottagarens "Finansiella rapport". För bidrag som överstiger (fem prisbasbelopp) ska revision enligt ISA 805 genomföras; denna granskning utmynnar i en s.k. oberoende revisors rapport (av Folkhälsomyndigheten refererad till som "intyg"). Revisorn ska uttala sig om huruvida den finansiella rapporten överensstämmer med bidragsmottagarens bokföring, samt om den finansiella rapporten har upprättats i enlighet med Folkhälsomyndighetens beslut samt anvisning för finansiell rapportering och revision.

Här kan du se ett exempel på vad en revisorsrapport (intyg) bör innehålla (Word, 50 kB)

Redovisning av 2017 års medel

Alla organisationer som fått bidrag från oss får information och länk till formulär för verksamhets- och ekonomisk redovisning via mejl.

Kontakta respektive uppdrag om du har frågor.

UppdragDatum för redovisningKontakt (e-post)
Psykisk hälsa och suicidprevention: ideella organisationer 2017 9 januari 2018 Elsa Rudsby Strandberg
Psykisk hälsa och suicidprevention hos barn i migration: ideella organisationer 2017 31 januari 2018 Anja Romqvist
Dopning: regeringsuppdrag 2017 31 januari 2018 Öjar Melefors
Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT): medel till särskilda utvecklingsprojekt 2017 28 februari 2018 Projekt ANDT
Hiv/STI-prevention: Landsting och vissa kommuner 2017 1 mars 2018 Malin Wallin
Jenny Halldén
Hiv/STI-prevention: Organisations- och verksamhetsbidrag 2017 1 mars 2018 Kenneth Kaartinen
Joakim Sjunnesson
Projektbidrag rörande psykisk hälsa och suicidprevention för målgruppen transpersoner och personer med transerfarenhet 2017 1 mars 2018 Joakim Sjunnesson
Jenny Halldén
Organisationsbidrag för verksamhet mot överdrivet spelande 2017 30 april 2018 Anna Jansson
Organisationsbidrag till tobakspreventiv verksamhet 2017 30 april 2018 Annika Frykholm