Folkhälsomyndigheten skickar ut anvisningar för verksamhets- och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel via mejl.

Redovisning av 2020 års medel (tabell 1)

Revisor ska granska och bestyrka

Den ekonomiska redovisning som ni som ideell organisation lämnar in till oss ska granskas och bestyrkas av en revisor, genom en underskrift av den förtroendevalde revisorn i formuläret och i förekommande fall även ett bifogat intyg.

Folkhälsomyndigheten hanterar olika typer av statsbidrag (organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag) och kraven för revision kan skilja sig emellan dessa eller beroende på vad som står i förordningen som styr bidraget.
Revisionens omfattning är beroende av vilket belopp organisationen har fått från Folkhälsomyndigheten.

Det är viktigt att ni även tar del av anvisningar och hjälptext när ni fyller i formulär.

Beloppsgräns

Den ideella organisationens egen revisor, d v s förtroendevald revisor, räcker så länge bidraget ni fått är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen och bifoga en revisorsrapport/intyg. Fem prisbasbelopp för år 2020 är 236 500 kronor och år 2021 238 000 kronor. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.

För bidrag som överstiger (fem prisbasbelopp) ska revision enligt ISA 805 genomföras; denna granskning utmynnar i en s.k. oberoende revisors rapport (av Folkhälsomyndigheten refererad till som "intyg"). Revisorn ska uttala sig om huruvida den finansiella rapporten överensstämmer med bidragsmottagarens bokföring, samt om den finansiella rapporten har upprättats i enlighet med Folkhälsomyndighetens beslut. Revision av godkänd eller auktoriserad revisor bestyrks i en revisorsrapport (intyg) som bifogas återrapporteringen. Revisorn ska granska bidragsmottagarens "Finansiella rapport".

Revision avseende organisationsbidrag kan hanteras inom organisationens ordinarie revision. Revisionsberättelse bifogas återrapportering. Intäkter från Folkhälsomyndigheten ska noggrant specificeras bidragsmottagarens finansiella rapportering, så att medel från Folkhälsomyndigheten tydligt omfattas av revisorns granskning.

Verksamhetsbidrag som fördelas enligt

  • Förordning (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar
  • Förordning (2020:429) om statsbidrag till ideella organisationer inom området för psykisk hälsa och suicidprevention

ska granskas och utföras enligt standard SNT 4400 oavsett bidragsnivå. Läs mer i respektive förordning.

Exempel på vad en revisorsrapport (intyg) bör innehålla (Word, 50 kB)

Redovisning av 2020 års medel

Alla organisationer som fått bidrag från oss får information och länk till formulär för verksamhets- och ekonomisk redovisning via mejl. Kontakta respektive uppdrag om du har frågor.

Tabell 1: Organisationer som fått bidrag och ska redovisa 2020 års medel
UppdragDatum för redovisningKontakt (e-post)
Verksamhetsbidrag för hiv/STI-prevention 2020, ideella riksorganisationer 1 februari 2021 Kontakt statsbidrag
Dopning: regeringsuppdrag 1 februari 2021 Annmarie Wesley
Psykisk hälsa och suicidprevention inkl. barn i migration: ideella organisationer 18 februari 2021 Elsa Rudsby Strandberg
Organisations- och verksamhetsbidrag inom området Psykisk hälsa 26 februari 2021 Elsa Rudsby Strandberg
Projektbidrag till ideella organisationer inom området suicidprevention 2020 26 februari 2021 Kenneth Kaartinen
Skapa tekniska möjligheter att registrera vaccinationer mot covid-19 i det nationella vaccinationsregistret (SKR) 1 mars 2021 Anna-Karin Johansson
Verksamhetsbidrag för hivprevention
till regionala och lokala organisationer
1 mars 2021 Kontakt statsbidrag
Projektbidrag för hiv/STI-prevention 2020 till ideella organisationer på regional och lokal nivå 1 mars 2021 Kontakt statsbidrag
Organisationsbidrag för hiv/STI-prevention: ideella organisationer 1 mars 2021 Kontakt statsbidrag
Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT): medel till utvecklingsprojekt 15 april 2021 Projekt ANDT
Organisationsbidrag för verksamhet mot överdrivet spelande; ideella organisationer 30 april 2021 Anna Jansson
Organisationsbidrag till tobakspreventiv verksamhet: ideella organisationer 30 april 2021 Organisationsstöd tobak
Verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 30 april 2021 Anna Jansson