Redovisning av medel

Lyssna

Samtliga organisationer som tagit emot statsbidrag från Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur pengarna har använts.

Vi skickar ut anvisningar för verksamhets- och ekonomisk redovisning via mejl till de det berör.

Genväg till tabell 1 längre ned på sidan: Redovisning av 2022 års medel

Revisor ska granska och bestyrka

Den ekonomiska redovisning som ni som ideell organisation lämnar in till oss ska granskas och bestyrkas av en revisor, antingen genom en underskrift i formuläret av den förtroendevalde revisorn eller i förekommande fall en bifogad rapport från auktoriserad/godkänd revisor.

Folkhälsomyndigheten hanterar olika typer av statsbidrag (organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag) och kraven för revision kan skilja sig mellan dessa beroende på vad som står i förordningen eller uppdraget som styr bidraget.
Revisionens omfattning är beroende av vilket belopp organisationen har fått från Folkhälsomyndigheten samt vilken typ av standard som anges.

Det är viktigt att ni även tar del av anvisningar och hjälptext när ni fyller i formuläret.

Beloppsgräns

Verksamhetsbidrag som fördelas enligt förordningarna ska alltid granskas och utföras av auktoriserad/godkänd revisor enligt standard ISRS 4400 oavsett bidragsnivå. Läs mer i respektive förordning:

Övriga bidrag

Om bidraget som ni har tagit emot är lägre än fem prisbasbelopp räcker det att den ideella organisationens egna revisor, det vill säga förtroendevald revisor, granskar och skriver under formuläret.

Om ni har tagit emot fem prisbasbelopp eller mer ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen det vill säga genomföra en revision enligt standard ISA 805 samt bifoga en revisorsrapport. Fem prisbasbelopp för år 2022 är 241 500 kronor och för år 2023 262 500 kronor. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.

Revisorn ska uttala sig om huruvida den finansiella rapporten överensstämmer med bidragsmottagarens bokföring, samt om den finansiella rapporten har upprättats i enlighet med Folkhälsomyndighetens beslut. Revision av godkänd eller auktoriserad revisor bestyrks i en revisorsrapport som bifogas återrapporteringen. Revisorn ska granska bidragsmottagarens "Finansiella rapport".

Revision avseende organisationsbidrag kan hanteras inom organisationens ordinarie revision. Revisionsberättelse bifogas återrapportering. Intäkter från Folkhälsomyndigheten ska noggrant specificeras i bidragsmottagarens finansiella rapportering, så att medel från Folkhälsomyndigheten tydligt omfattas av revisorns granskning.

Exempel på vad en revisorsrapport (intyg) bör innehålla (Word, 50 kB)

Verksamhetsbidrag som fördelas enligt förordningarna ska granskas och utföras enligt standard SNT 4400 oavsett bidragsnivå. Läs mer i respektive förordning:

Förordning (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar (riksdagen.se)

Förordning (2020:429) om statsbidrag till ideella organisationer inom området för psykisk hälsa och suicidprevention (riksdagen.se)

Redovisning av 2022 års medel

Alla organisationer som fått bidrag från oss får information och länk till formulär för verksamhets- och ekonomisk redovisning via mejl. Kontakta respektive uppdrag om du har frågor.

Anvisningar och hjälptext för redovisning

Anvisningar och hjälptext för redovisning av projektbidrag för verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar 2022 (PDF, 640 kB)

Anvisningar och hjälptext för redovisning av verksamhetsbidrag för verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar 2022 (PDF, 641 kB)

Anvisningar och hjälptext för redovisning av organisationsbidrag för verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar 2022 (PDF, 636 kB)

Anvisningar och hjälptext för redovisning av verksamhetsbidrag för riksorganisationer inom hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar 2022 (PDF, 642 kB)

Tabell 1. Organisationer som fått bidrag och ska redovisa 2022 års medel.
Uppdrag Datum för redovisning Kontakt (e-post)
Suicidprevention till ideella organisationer – Projektbidrag 2022 31 januari 2023 Se kontaktruta
Hivprevention till ideella riksorganisationer – Verksamhetsbidrag 2022 31 januari 2023 Se kontaktruta
Extra medel Spel och Tobak – Organisationsbidrag 2022 31 januari 2023 Se kontaktruta
Dopningsförebyggande arbete 2022 (Regeringsuppdrag) 31 januari 2023 Se kontaktruta
Organisation- och verksamhetsbidrag inom området psykisk hälsa 2022 24 februari 2023 Se kontaktruta
Suicidprevention riktad till hbtqi personer – Projektbidrag 2022 31 januari 2023 Se kontaktruta
Hivprevention – Verksamhetsbidrag till regionala och lokala organisationer 2022 1 mars 2023 Se kontaktruta
Hivprevention – Projektbidrag till regionala och lokala organisationer 2022 1 mars 2023 Se kontaktruta
Hivprevention till ideella riksorganisationer – Organisationsbidrag 2022 1 mars 2023 Se kontaktruta
Extra medel för verksamhet inriktad mot hiv/aids 2022 31 mars 2023 Se kontaktruta
Psykisk hälsa och suicidprevention – Verksamhetsbidrag 2022 2 maj 2023 Se kontaktruta
Telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel 2022 30 april 2023 Se kontaktruta

Spel – Organisationsbidrag 2022

30 april 2023 Se kontaktruta

Tobak – Organisationsbidrag 2022

30 april 2023 Se kontaktruta