Projektbidrag för ideella organisationer 2023 inom Hiv och STI-prevention

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att fördela projektbidrag till ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela 7 330 000 kr i till 13 ideella organisationer.

Status

Medel fördelade.

Sammanställning med fördelning av medel

Tabell över organisationer som beviljats projektbidrag 2023.
Organisation Sökt belopp Beviljat belopp
Noaks Ark Stockholm 456 000 456 000
Noaks Ark Stockholm 1019 000 1019 000
Läkare i Världen 741 000 741 000
Positiva Gruppen Väst 385 000 385 000
RFSL Sjuhärad (Liberté) 426 000 426 000
RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning 1089 000 1089 000
Hiv-Sverige 500 000 500 000
Föreningen RFSL Östersund 124 000 124 000
Positiva Gruppen Syd 603 000 603 000
RFSU Uppsala 214 000 214 000
Positiva Gruppen Syd 524 000 524 000
Convictus 680 000 680 000
Noaks Ark Mosaik 392 000 392 000
RFSL Luleå och norra Norrbottens län 177 000 177 000

Samtliga organisationer som ansökt om medel inför 2023 har fått sitt beslut per e-post. Om du har frågor kontaktar du oss via mejl.

statsbidrag@folkhalsomyndigheten.se

Återrapportering till Folkhälsomyndigheten

De organisationer som tar emot statsbidrag ska senast den 31 mars 2024 komma in med en återrapportering till myndigheten.

Organisationer som beviljas statsbidrag ska redovisa hur pengarna har använts.

Folkhälsomyndigheten kommer att skicka ut anvisningar och underlag för verksamhetsredovisning och ekonomisk redovisning under början av 2024 till de som beviljats medel.

Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i återrapporten och i organisationens bokföring. Det betyder att budgetredovisningen i återrapporten endast ska visa medlen från statsbidraget, och att statsbidragsmedlet ska vara åtskilda från övriga medel i den övriga ekonomiska redovisningen genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas.

Kraven för redovisning

Redovisning av medel

Läs mer

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar