Organisationsbidrag för tobaksförebyggande verksamhet 2024

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Folkhälsomyndigheten fördelar statsbidrag i form av organisationsbidrag till ideella organisationer vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva förebyggande verksamhet i syfte att minska tobaksbruket i Sverige enligt förordning (2015:456) om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela 6 000 000 kr i enlighet med regleringsbrevet för budgetår 2024.

Sammanställning med fördelning av medel

Tabell. Lista över organisationer, sökt belopp samt beviljat belopp.
Sökande organisation Sökt belopp Beviljat belopp
Läkare mot tobak 822 000 440 000
Lärare mot Tobak 851 000 500 000
Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot tobak (PmT) 857 000 500 000
Riksförbundet VIRIR 1 320 000 300 000
Sjuksköterskor mot Tobak (SmT) 537 000 300 000
Stiftelsen En Rökfri Generation 4 430 000 1 550 000
Tandvård mot Tobak 810 000 450 000
Tankesmedjan Tobaksfakta 2612 000 1 810 000
TPLR - Tobakspreventivt nätverk för landets regioner 370 000 150 000

Redovisning

De organisationer som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagaren ska lämna återrapportering och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar senast den 30 april året efter bidragsåret. Återrapporteringsblankett/länk till återrapportering avseende 2024-års medel skickas ut till organisationerna under januari 2025. Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, d.v.s. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha ett bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas. Förändringar av budget- och aktivitetsplan som verksamheten beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Revisorskrav

Den ideella organisationens egen revisor, det vill säga förtroendevald revisor, räcker så länge bidraget ni beviljats är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni beviljats fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen och bifoga en revisorsrapport/intyg. Granskningen ska göras enligt standard ISA 805 samt bifoga en revisorsrapport. Fem prisbasbelopp för år 2024 är 286 500 kronor. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.