Sjukdomsinformation om hantavirusinfektion

Lyssna

Hantavirusinfektioner kan orsakas av många varianter av hantavirus och förekommer i stora delar av världen. Sjukdomen överförs till människor via gnagare. Hantavirus kan orsaka alltifrån asymtomatisk (symtomfri) infektion till dödlig infektion. I Sverige förekommer bara varianten puumalavirus, som orsakar sorkfeber.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar hantavirusinfektion och hur sprids sjukdomen?

Hantavirusinfektioner orsakas av omkring 35 olika närbesläktade varianter av hantavirus som finns rapporterade i världen. Hantavirusinfektionen är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. I Sverige finns bara varianten puumalavirus, som orsakar sjukdomen sorkfeber.

Sjukdomsinformaton om sorkfeber

Varje hantavirus har en viss gnagarart som värddjur. Hantavirus orsakar normalt inte sjukdom hos gnagaren men den kan bli bärare av viruset under lång tid. Virus utsöndras från infekterade gnagares urin, avföring och saliv.

Smittspridning till människor sker framför allt via inandning av damm som förorenats av gnagares urin och avföring, eller via direktkontakt med infekterade djurs saliv, urin eller avföring.

Symtom och behandling

Beroende på hantavirusarten, varierar symtomen från helt symtomfria infektioner till mycket svåra former av blödarfeber eller akut lungsyndrom med hög dödlighet. Sjukdomarna delas in i två grupper:

  1. Hemorragisk feber (blödarfeber) med renalt syndrom, HFRS (engelska: Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome). HFRS karakteriseras av hög feber, svår njurpåverkan och i de allvarligare fallen även blödningar. Exempel på HFRS är infektioner som orsakas av hantaan-, dobrava-, seoul- och puumalavirus (sorkfeber). Dödligheten varierar från mindre än 0,5 procent för sorkfeber till 5–15 procent för infektion med hantaanvirus.
  2. Hantavirusorsakat lungsyndrom, HPS (engelska: Hantavirus Pulmonary Syndrome). HPS karakteriseras i början av hög feber och muskelvärk som efter någon vecka övergår i andnöd och hosta på grund av att lungorna blir vätskefyllda. Exempel på HPS är infektioner som finns i Nord- och Sydamerika och som orsakas av sin nombre-virus och andesvirus med en dödlighet på 40 procent.

Inkubationstiden, det vill säga tiden från att en person har blivit smittad till att hen får symtom, varierar från några få dagar till två månader. Vanligen är den 2–4 veckor.

Specifik behandling saknas, vården inriktas på att behandla patientens symtom.

Epidemiologisk övervakning och mikrobiologisk diagnostik

Sjukdomarnas utbredning övervakas av Folkhälsomyndigheten genom smittskyddsanmälningar och omvärldsbevakning.

Virala hemorragiska febrar exklusive denguefeber och sorkfeber – sjukdomsstatistik

Hantavirus diagnosticeras genom detektion av antikroppar mot smittämnet vid Folkhälsomyndighetens laboratorium. För vissa virustyper kan analys för påvisning av virusets arvsmassa utföras.

Andesvirus ingår i beredskapsdiagnostiken på Folkhälsomyndigheten.

Förebyggande åtgärder

Det finns inga vaccin mot hantavirus. För att förebygga smittspridning är det viktigt att undvika direktkontakt med gnagare samt att undvika inandning av damm som kan vara förorenat med gnagares urin eller avföring. Använd handskar vid hantering av döda gnagare eller avföring från gnagare, samt vid hantering av föremål där sorkar ofta befinner sig, till exempel ved.

Anmälan och åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Hantavirusinfektioner klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarliga smittspårningspliktiga sjukdomar och anmäls som virala hemorragiska febrar (VHF). Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Anmälningspliktiga sjukdomar

Läs mer