Sjukdomsinformation om HPV-infektion

Lyssna

Annan benämning: Kondylom, Könsvårtor.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Humant papillomvirus (HPV) är en mycket smittsam sexuellt överförbar infektion och de flesta människor infekteras med en eller flera olika typer av viruset någon gång i livet. HPV-infektionen är symtomfri och läker oftast ut av sig själv. HPV-infektionen kan också bli kronisk och vissa HPV-typer kan efter många år ge upphov till olika typer av cancer. HPV kan också orsaka vanliga hudvårtor samt könsvårtor som också kallas kondylom.

Vad orsakar HPV-infektion och hur sprids det?

Humant papillomvirus (HPV) är en grupp virus som omfattar mer än 200 olika typer. Tretton HPV-typer klassificeras som högriskvirus och kan orsaka olika typer av cancer, till exempel livmoderhalscancer och cancer i vulva, vagina, anus, penis och svalg. HPV-typerna 16 och 18 är de vanligast förekommande högrisktyperna för cancer och orsakar omkring 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer. HPV typ 6 och 11 orsakar kondylom, medan ytterligare andra typer orsakar hudvårtor på till exempel händer och fötter.

HPV smittar via kontakt mellan hud och slemhinnor, inklusive genom samlag.

Symtom, komplikationer, diagnostik och behandling

HPV-infektioner ger i sig inga symtom och läker oftast ut av sig själva. Om infektionen kvarstår kan den, beroende på HPV-typ, leda till kondylom eller olika typer av cancer.

Livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer är den vanligaste HPV-relaterade cancerformen. Genom screeningprogrammet med gynekologiska cellprovskontroller kan man upptäcka förstadier till livmoderhalscancer. Om sådana upptäcks, leder det till undersökning och, om nödvändigt, kirurgisk behandling för att förebygga cancerutveckling. Mindre allvarliga cellförändringar kan tas bort genom ett mindre ingrepp som görs på gynekologmottagning i lokalbedövning med användande av så kallad elslynga, nedfrysning eller laser.

Andra HPV-relaterade cancertyper

Andra cancertyper som är relaterade till HPV är framförallt cancer i vagina, vulva, penis, svalg och ändtarmsöppning (anus). För analcancer finns screeningmetoder utvecklade för att upptäcka förstadier, men sådan screening ingår inte i något nationellt program. För annan HPV-relaterad cancer finns inga validerade metoder som kan användas i screeningprogram för att upptäcka förstadier. Behandlingen omfattar kirurgi, cellgiftsbehandling och strålning, och den orsakar ofta kraftiga sidoeffekter och nedsatt livskvalitet på både kort och lång sikt.

Kondylom

Kondylom (könsvårtor) orsakas av andra HPV-typer än dem som ger upphov till hudvårtor på händer och fötter. Inkubationstiden, det vill säga tiden mellan smitta och symtom, är omkring två till tre månader. Utseendet på kondylom kan variera. Ofta är det rodnade eller hudfärgade små, flikiga förändringar, som liknar vanliga vårtor. Om kondylomen är platta, kan de vara svåra att se utan särskild undersökning. Kondylom sitter på eller i könsorganen. Oavsett lokalisationen får man räkna med att virus finns överallt på slemhinnorna också i anus och i sällsynta fall även i munhålan.

Kondylomen kan behandlas med en receptbelagd kräm eller lösning, men kan också tas bort på specialistmottagning genom bränning, nedfrysning, laserbehandling eller små kirurgiska ingrepp. Kondylomen vara svåra att få bort helt och nya vårtor kan uppträda. Om man varit fri från kondylom fyra till sex månader är det sannolikt att vårtvirusinfektionen har läkt ut och att man inte är smittsam. Man kan dock bli smittad igen med en ny HPV-infektion.

Vårtor

Vanliga hudvårtor, som oftast uppstår på händer eller fötter, orsakas av andra typer av HPV. Ingen av de virustyper som ger vårtor orsakar cancer. Oftast läker infektionen ut av sig själv. Hudvårtorna kan behandlas med en kräm eller genom pensling med en etsande lösning. Bränning, nedfrysning, kirurgi eller laserbehandling kan också användas och behandlingen tar olika lång tid beroende på metod. Hand- och fotvårtor kan vara svåra att få bort helt och nya vårtor kan uppträda.

Förebyggande åtgärder

Kondom, som är ett utmärkt skydd mot andra sexuellt överförbara infektioner, utgör inte något säkert skydd mot sexuellt överförd HPV eftersom smittan kan överföras vid hud- och slemhinnekontakt. Vid kondylom är det särskilt viktigt att kondomen täcker hela hudområdet där det sitter kondylom hos en smittad person, för att minska risken att sprida HPV-virus.

I Sverige kallas alla kvinnor från 23 till 64 år regelbundet till gynekologisk cellprovskontroll. Cellprovskontroller är ett effektivt sätt att upptäcka cellförändringar och förebygga livmoderhalscancer. Antalet fall av livmoderhalscancer har mer än halverats sedan kontrollerna infördes på 1960-talet. Cirka 80 procent av kvinnorna i Sverige deltar i kontrollerna som gör att cellförändringar på grund av HPV kan upptäckas tidigt och åtgärder sättas in när så behövs.

Det finns idag tre vacciner mot HPV. Alla tre vaccinerna skyddar mot HPV typerna 16 och 18 som orsakar runt 70 procent av alla livmoderhalscancerfall. Andra cancerformer relateras framförallt till HPV typ 16. Två av vaccinerna skyddar också mot HPV typerna 6 och 11 vilka orsakar 90 procent av alla fallen av kondylom. För att få bäst effekt bör vaccin ges innan man blivit infekterad med HPV. Vaccinerna kan inte användas för att behandla en befintlig infektion.

Vaccination av flickor mot HPV infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn 2010. Sedan augusti 2020 erbjuds vaccin till alla barn oavsett kön i årskurs 5.

Det är viktigt att även de kvinnor som har vaccinerat sig deltar i den regelbundna cellprovtagningen, eftersom vaccinerna inte skyddar mot alla HPV-typer som kan leda till cancer.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

HPV-infektion omfattas inte av smittskyddslagen och är inte anmälningspliktig.

Vid kondylom bör partner i pågående förhållande undersökas av läkare och vid nya sexuella kontakter bör kondom användas för att minska risken att föra smittan vidare.

Cellförändringar och livmoderhalscancer handläggs enligt nationella riktlinjer inom screeningprogrammet för gynekologisk cellprovskontroll. Andra HPV-relaterade cancerformer omfattas också av nationella vårdprogram.

Sök vård

Om du är kvinna mellan 23-64 år och har missat cellprovtagning ska du kontakta barnmorska eller cellprovtagningen i ditt län.

Om du har besvärande kondylom kan du kontakta primärvården: 1177 Vårdguiden för kontaktuppgifter till närmaste klinik (1177.se)

Läs mer

Cellförändringar i livmoderhalsen (1177.se)