Sjukdomsinformation om marburg

Lyssna

Marburgvirus kan orsaka blödarfeber (hemorragisk feber) med hög dödlighet. Sjukdomen är ovanlig, men har rapporterats från ett antal länder i Afrika söder om Sahara.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar Marburgvirusinfektion och hur sprids det?

Marburgviruset är ett RNA-virus som tillhör virusfamiljen filovirus som orsakar blödarfeber. I samma virusfamilj ingår ebolavirus.

Sjukdomsinformation om ebola

Idag anses den naturliga värden vara fladdermöss (fruit bat). Virus överförs till människor från dessa fladdermöss, exempelvis efter vistelse i grottor där fladdermössen bor. Marburgvirus smittar mellan människor genom infekterade kroppsvätskor såsom saliv och blod, vilket framför allt innebär en risk för anhöriga och vårdpersonal. En ytterligare risk för virusspridning är vid kontakt med döda kroppar under förberedandet och genomförandet av en begravning.

Symtom och behandling

Inkubationstiden, det vill säga tiden från att en person har blivit smittad till att hen får symtom, är 2–21 dagar. Sjukdomen karakteriseras av ett hastigt insjuknande med hög feber, huvudvärk, muskelvärk och allmän sjukdomskänsla. Även illamående, kräkningar, buksmärtor, diarré och bröstsmärtor kan förekomma. I slutet av sjukdomsförloppet kan blödningar uppstå på huden och i inre organ. Dödligheten är mycket hög.

Specifik behandling saknas, vården inriktas på att behandla patientens symtom.

Epidemiologisk övervakning och mikrobiologisk diagnostik

Sjukdomens utbredning övervakas av Folkhälsomyndigheten genom smittskyddsanmälningar och omvärldsbevakning.

Virala hemorragiska febrar (exklusive denguefeber och sorkfeber) – sjukdomsstatistik

Sjukdomen diagnosticeras genom att smittämnets arvsmassa påvisas med molekylärbiologiska metoder vid Folkhälsomyndighetens laboratorium. Senare i sjukdomsförloppet kan virusspecifika antikroppar påvisas i blod från patienten. Marburgvirus ingår i beredskapsdiagnostiken på Folkhälsomyndigheten.

Filovirus (Ebolavirus, Marburgvirus) (PCR)

Förebyggande åtgärder

Undvika kontakt med fladdermöss (fruit bats) och deras spillning. Familjemedlemmar och sjukvårdspersonal bör alltid vara noga med att undvika kontakt med blod och kroppsvätskor från den som är smittad. Strikt skyddsklädsel krävs vid vård av sjuka personer.

Anmälan och åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Marburg klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Om man misstänker blödarfeber ska extra smittskyddsåtgärder vidtas och patienten provtas och vårdas på en isoleringsavdelning. Vid positivt prov ska patienten flyttas till en högisoleringsavdelning.

Anmälningspliktiga sjukdomar

Kommentar

Namnet kommer av att smittan diagnosticerades 1967 vid ett utbrott i staden Marburg i Tyskland, då laboratoriepersonal smittades av vävnader från apor som hade importerats från Uganda.

Läs mer