Viruset upptäcktes för första gången 1967 i den tyska staden Marburg när laboratoriepersonal insjuknade i blödarfeber. De hade blivit smittade efter att ha arbetat med organ från gröna apor från Afrika.

Vad orsakar Marburgvirusinfektion och hur sprids det?

Marburgvirus är ett RNA virus som tillhör virusfamiljen filovirus som orsakar blödarfeber i samma virusfamilj ingår ebolavirus.

Sjukdomsinformation om ebolavirus

Idag anses den naturliga värden vara fladdermöss (fruit bats). Virus överförs till människor från dessa fladdermöss. Marburgvirus smittar mellan människor genom infekterade kroppsvätskor såsom saliv och blod vilket innebär en risk för vårdpersonal.

En ytterligare risk för virusspridning är kontakt med döda kroppar under förberedande och genomförande av begravning.

Symtom och komplikationer

Inkubationstiden är mellan 2-21 dagar. Sjukdomen karakteriseras av ett hastigt insjuknande med hög feber, huvudvärk och sjukdomskänsla. I slutet av sjukdomsförloppet kan det uppstå blödningar på huden och i inre organ. Dödligheten är upp till 90 procent.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs genom detektion av virusets arvsmassa med molekylärbiologiska metoder. Senare i sjukdomsförloppet kan virusspecifika antikroppar påvisas i blod från patienten.

Specifik behandling saknas och det finns inget vaccin.

Förebyggande åtgärder

Familjemedlemmar och sjukvårdspersonal bör alltid vara noga med att undvika kontakt med blod och kroppsvätskor vid vård av sjuka personer.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Marburgvirusinfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Om en person kommer till Sverige och insjuknar med hög feber efter vistelse i ett område där Marburgvirus förekommer och om man misstänker högsmittsam blödarfeber ska extra smittskyddsåtgärder vidtas och patienten om möjligt flyttas till en högsäkerhetsavdelning för att säkerställa att patienten vårdas korrekt och säkert.

Exempel på utbrott

  • Ett större utbrott 2004-2005 i Angola ledde till mer än 150 dödsfall.
  • År 1967 insjuknade i Tyskland (Marburg och Frankfurt) och Jugoslavien (Belgrad) sammanlagt 31 personer i blödarfeber. Sju av dessa avled. De flesta hade arbetat med laboratoriedjur, och det kunde visas att smittan kommit från importerade afrikanska apor.
  • År 2007 isolerades Marburgvirus direkt från fladdermöss som fanns i en guldgruva i Uganda. I samma gruva hade guldgrävare tidigare blivit infekterade. Strax efter att virus isolerats blev två turister i en närliggande gruva infekterade.