Sjukdomsinformation om sars

Lyssna

Sars (Severe Acute Respiratory Syndrome) är en allvarlig luftvägsinfektion. Den orsakas av en typ av coronavirus, SARS-CoV, som ledde till sjukdomsfall i ett flertal länder under en kort period 2003. Därefter har sjukdomen slutat spridas mellan människor.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar sars och hur sprids sjukdomen?

Sars orsakas av coronaviruset SARS-CoV och smittar som en luftvägssmitta. Smittan spreds från Kina 2002 och fall rapporterades i ett flertal länder på flera kontinenter, dock inte i Sverige. Totalt tros över 8 400 fall ha förekommit, varav drygt 900 dödsfall. Efter ett intensivt smittspårnings- och isoleringsarbete upphörde smittspridningen. Därefter har inga fler fall rapporterats. Man antar att smittan ursprungligen kom från djurvärlden, men någon säkerställd art som varit källan har inte påvisats.

Symtom och behandling

Den som insjuknar får ofta feber, muskel- och huvudvärk, varefter luftvägsbesvär och hosta tilltar. Mag- och tarmbesvär kan förekomma. En del patienter drabbas av andnöd, och sjukdomen kan vara dödlig.

Inkubationstiden, det vill säga tiden från att en person har blivit smittad till att hen får symtom, är vanligen två till fem dagar, men kan vara ända upp till tio dagar.

Specifik behandling saknas, vården inriktas på att behandla patientens symtom.

Epidemiologisk övervakning och mikrobiologisk diagnostik

Sjukdomens utbredning övervakas av Folkhälsomyndigheten genom smittskyddsanmälningar och omvärldsbevakning.

Sars – sjukdomsstatistik

Sjukdomen diagnosticeras genom att smittämnets arvsmassa påvisas med molekylärbiologiska metoder vid Folkhälsomyndighetens laboratorium.

Analyskatalog – Mikrobiologiska analyser och tjänster

Förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot sjukdomen.

Anmälan och åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är anmälningspliktig och smittspårningspliktig samt klassad som allmänfarlig och samhällsfarlig. Fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Anmälningspliktiga sjukdomar

Läs mer