Sjukdomsinformation om yersiniainfektion

Lyssna

Yersiniainfektion är en bakteriesjukdom som finns i hela världen. Den kan överföras mellan djur och människa, men sprids oftast via livsmedel.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar yersiniainfektion och hur sprids det?

Sjukdomen orsakas av bakterierna Yersinia enterocolitica eller Y. pseudotuberculosis. Dessa bakterier är vanliga i miljön över hela världen. Smittan förekommer hos många djurarter inklusive vilda djur, får, kor hästar och hundar och grisar. Svinkött anses vara den vanligaste smittkällan till människa, men även andra livsmedel kan vara kontaminerade inklusive opastöriserad mjölk, färska grönsaker och vatten.

Sjukdomen orsakar oftast enstaka fall bland människa även om både mindre och större utbrott förekommer. Den drabbar oftast barn. Yersinia kan tillväxa vid så låg temperatur som +4°C och kan därför tillväxa i livsmedel som kylförvaras, till exempel i vakuumförpackat griskött. Direkt smitta mellan människor förekommer men är ovanligt. Smittan utsöndras med avföringen. Bärarskap av smittan kan förekomma i upp till flera månader. Inkubationstiden är normalt tre till sju dygn men kan vara upp till tio dygn.

Symtom och komplikationer

Vanligen är sjukdomen akut insättande med diarréer, kräkningar och buksmärtor. Inte sällan dominerar buksymtomen och tillståndet kan då vara svårt att skilja från blindtarmsinflammation. Sjukdom med Y. enterocolitica ger vanligen diarrésymtom (ibland kräkningar), medan Y. pseudotuberculosis oftare ger buksmärtor. Bland andra symtom kan nämnas feber, huvudvärk, hudutslag (knölros) och ledinflammation.

Diagnostik och behandling

Diagnos ställs genom att bakterier påvisas i avföringen med molekylärbiologiska metoder och eller odling. Yersinia enterocolitica biotyp 1A är exkluderad från falldefinitionen då den anses att enbart orsaka mildare symtom. Denna typ saknar de relevanta virulensmarkörer som patogena Y enterocolitica har. Antibiotika ges endast vid mer svårartad sjukdomsbild.

Förebyggande åtgärder

God livsmedelshygien och tillräcklig upphettning av livsmedel, speciellt kött, förebygger smitta. Något vaccin finns inte.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Exempel på utbrott

Vid ett nationellt yersiniautbrott 2019 kunde 37 fall kopplas till utredningen med hjälp av epidemiologisk typning. Den sannolika smittkällan var bladspenat som importerats från Italien men den kunde aldrig verifieras. Utbrottet visade sig även vara gränsöverskridande då även Danmark hade fall av samma utbrottsstam (20 fall).

Läs mer på andra webbplatser