Sjukdomsinformation om yersiniainfektion

Yersiniainfektion är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Den finns över hela världen. Knappt 600 fall rapporteras varje år i Sverige. Kunskaperna om spridningen av sjukdomen är begränsade.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar yersiniainfektion och hur sprids det?

Sjukdomen uppträder i regel sporadiskt, och ofta drabbas barn. Vid de få utbrott som förekommit i Sverige har någon smittkälla sällan kunnat påvisas. Svin antas vara en viktig reservoar och har sannolikt betydelse för smittspridningen.

Sjukdomen orsakas av bakterierna Yersinia enterocolitica eller Y. pseudotuberculosis. Dessa bakterier är vanliga i miljön över hela världen. Yersinia kan tillväxa vid så låg temperatur som +4°C och kan därför tillväxa i livsmedel som kylförvaras, till exempel i vakuumförpackat griskött. Smittan utsöndras med avföringen.

Smittvägarna är inte helt klarlagda, men smittan sprids sannolikt via infekterade livsmedel eller förorenat vatten. Smittan förekommer hos till exempel svin, hundar och fåglar. Den kritiska infektionsdosen, det vill säga den minsta mängd som krävs för att framkalla infektion, är inte känd. Bärarskap kan förekomma i upp till flera månader.

Inkubationstiden är normalt tre till sju dygn men kan vara upp till tio dygn.

Symtom och komplikationer

Vanligen är sjukdomen akut insättande med diarréer, kräkningar och buksmärtor. Inte sällan dominerar buksymtomen och tillståndet kan då vara svårt att skilja från blindtarmsinflammation. Sjukdom med Y. enterocolitica ger vanligen diarrésymtom (ibland kräkningar), medan Y. pseudotuberculosis oftare ger buksmärtor. Bland andra symtom kan nämnas feber, huvudvärk, hudutslag (knölros) och ledinflammation.

Diagnostik och behandling

Diagnos ställs genom att bakterier påvisas i avföringen (odling) eller att man finner antikroppar mot Yersinia i blodprov.

Antibiotika ges endast vid mer svårartad sjukdomsbild.

Förebyggande åtgärder

God livsmedelshygien och tillräcklig upphettning av livsmedel, speciellt svinkött, förebygger smitta. Något vaccin finns ej.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Större utbrott är ytterst ovanliga. En utredning bör dock ske vid anhopning av fall för att spåra smittkällan. Avstängning av livsmedelsarbetare kan i särskilda fall ske enligt livsmedelslagen.

Exempel på utbrott

Vid ett yersiniautbrott med 13 fall visade den epidemiologiska utredningen att samtliga ätit sylta av samma fabrikat.

Läs mer på andra webbplatser

Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad om sjukdomar

CDC: Yersinia enterocolitica