Rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonal samt laboratoriepersonal angående covid-19

Här hittar du som arbetar inom hälso- och sjukvården eller på kliniskt laboratorium information om covid-19. Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan användas som ett komplement till gällande föreskrifter och lokalt utarbetade riktlinjer där du arbetar.

Smittsamhet

Asymtomatiska personer bedöms inte vara smittsamma.

Vi har idag begränsad kunskap om vilka kroppsvätskor som kan sprida SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 har isolerats (odlats fram) från provmaterial från övre- och nedre luftvägar samt faeces. SARS-CoV-2 RNA har påvisats i provmaterial från övre- och nedre luftvägar, blod- och faecesprover. I nuläget bedöms den huvudsakliga spridningen ske från luftvägarna genom dropp- och kontaktsmitta samt aerosol.

Det är inte känt om andra kroppsvätskor, exempelvis urin, bröstmjölk, kräkningar och sädesvätska, kan innehålla viabelt SARS-CoV-2.

För att undvika smittspridning behöver förebyggande åtgärder tillämpas inom vården. Tidig identifiering av misstänkta fall, snabb diagnostik och ett säkert handhavande av patienter och prover, samt adekvat skyddsutrustning för personalen är av största vikt. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien SOSFS 2015:10 samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem (2011:9) gäller som grund vid arbete inom vård och omsorg. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:4 ska tillämpas inom alla verksamheter där det finns smittrisker.

Personlig skyddsutrustning

Basala hygienrutiner utgör grunden för den personliga skyddsutrustningen i all vårdkontakt.

För att säkerställa tillgång till nödvändig personlig skyddsutrustning behöver vårdgivaren inventera och säkerställa tillgången till denna.

För beskrivning av vilken personlig skyddsutrustning som rekommenderas vid vårdnära kontakt med patient med misstänkt eller bekräftad covid-19 hänvisas till lokala riktlinjer samt Folkhälsomyndighetens Rekommendationer för handläggning av bekräftade fall av covid-19.

Nedan följer en övergripande beskrivning av vad som är bra att tänka på vid val av den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

Skyddsglasögon och visir

Skyddsglasögon eller visir används tillsammans med munskydd eller andningsskydd för att skydda ögon- mun- och nässlemhinna. Visir skyddar hela ansiktet mot stänk

Munskydd och andningsskydd

Smittspridning av covid-19 kan ske genom kontakt-, dropp- och aerosolsmitta.

Ett vätskeavvisande munskydd i kombination med visir eller skyddsglasögon utgör ett adekvat barriärskydd för vårdpersonal i samband med både provtagning och vårdsituation, med undantag för aerosolgenererande procedurer. Andningsskydd FFP2 eller FFP3 används vid arbetsmoment där lokal riskbedömning anger att detta är nödvändigt. Mer information om andningsskydd hittar du på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Skyddsrock

Skyddsrockar har lång ärm och är vätskeavvisande. Skyddsrocken behöver också täcka arbetskläderna väl samt kunna tas av på ett säkert sätt. Det är viktigt att använda det man är väl inövad på för att minska smittrisk.

Skyddsförkläde

Alternativ till skyddsrock är långärmat plastförkläde. Det är viktigt att förklädet täcker arbetskläderna väl samt kan tas av på ett säkert sätt. Om man normalt är tränad på och använder ett långärmat plastförkläde, går det bra att använda. Samma grundkrav som för skyddsrock gäller då.

Skyddshandskar

Skyddshandskar ska användas vid vårdnära patientkontakt med fall av covid-19, se §14 i AFS 2018:4. Byte av skyddshandskar görs mellan varje vård- eller omsorgsmoment samt vid behov och baserat på lokal riskbedömning, i linje med lokala rutiner.

Desinfektion och hantering av tvätt och avfall

Städning

Städning minskar mängden smuts och mikroorganismer i miljön och är tillsammans med punktdesinfektion vid spill eller stänk av kroppsvätskor grundläggande för att förebygga smittspridning. Följ ordinarie städrutiner med lokalt rekommenderat rengöringsmedel. För fullgott resultat krävs mekanisk bearbetning. Det är viktigt att identifiera kritiska kontakt- och tagytor i den vårdnära miljön och skapa rutin för regelbunden rengöring och desinfektion.

Ytdesinfektion

Se Rekommendationer för handläggning av bekräftade fall av covid-19.

Avfall och tvätt

Se Rekommendationer för handläggning av bekräftade fall av covid-19.

Transport av smittförande avfall hanteras som kategori B (UN3291).

Transport av patient inom eller mellan vårdinrättningar

För rekommendationer kring intern transport, ambulanstransport och val av skyddsutrustning för personal som hanterar denna, se dokumentet Rekommendationer för handläggning av bekräftade fall av covid-19

Hantering av patientprover för transport

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns foldern Packa provet rätt. Av denna framgår hur prover ska packas inför transport.

Övrig information

Smittsamhetsbedömning av personal

Symtomfria personer bedöms inte vara smittsamma. Personer som uppfyller kriterier för provtagning för covid-19 hanteras som smittsamma, se Folkhälsomyndighetens dokument Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av covid-19.

Laboratoriehantering av patientprover

Laboratoriehantering av patientprover med misstanke om covid-19

Läs mer

Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av covid-19

Rekommendationer för handläggning av bekräftade fall av covid-19

Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19

Provtagningsindikation av covid-19

Veckorapporter om covid-19

Arbetsmiljöverkets information om andningsskydd

Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:26)

Smittrisker (AFS 2018:4)

Packa provet rätt

Information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra

Gå till toppen av sidan