Legionellainfektion (Sverige maj 2024–)

Lyssna

Under våren och början av sommaren har Folkhälsomyndigheten i samarbete med smittskyddsenheterna noterat en anhopning av sjukdomsfall orsakade av bakterien Legionella longbeachae, som är förknippad med smitta via jord och kompost.

12 juli 2024

Det är nu 23 personer som har identifierats vara infekterade av Legionella longbeachae sedan början på maj. Sjukdomsfallen är i åldrarna 45–83 år (median 72 år) varav huvuddelen (19 personer) är män. För de flesta av sjukdomsfallen finns en känd exponering för jord, exempelvis genom trädgårdsarbete. Region Stockholm står för majoriteten av fallen (n=14) medan övriga fall är rapporterade från olika delar av södra Sverige.

26 juni 2024

Totalt har det rapporterats 17 fall sedan början på maj, varav det senaste 25 juni. Merparten av fallen har rapporterats under den andra halvan av juni. Ungefär hälften av fallen har rapporterats från Stockholms län och de övriga fallen från olika delar av södra Sverige. De flesta fallen har exponerats för jord vid trädgårdsarbete eller liknande.

Legionellainfektion orsakas oftast av Legionella pneumophila, men varje år rapporteras ett antal fall orsakade av andra arter och däribland L. longbeachae. Det antal fall av L. longbeachae som har rapporterats hittills i år är fler än under ett genomsnittligt år. Under 2018 rapporterades ett 40-tal fall av legionellainfektion som kunde kopplas till trädgårdsarbete och exponering för olika typer av påsjord, kompost samt andra jordprodukter, vilket ledde till att en omfattande utbrottsutredning gjordes. Ingen enskild gemensam smittkälla kunde identifieras för fallen som hade rapporterats från sex olika regioner.

Legionellabakterier kan orsaka den allvarligare legionärssjukan eller den mildare influensaliknande pontiacfebern. Råd för att minska risken att smittas via jord är att undvika att andas in jorden vid hantering, försiktigt fukta jorden så att den dammar mindre, samt att tvätta händerna efter hantering.

Legionellainfektion är en objektburen smitta som är smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen. Baserat på den kunskap som byggdes upp under utredningen 2018 rekommenderar Folkhälsomyndigheten dock inte att ta prov på jord i samband med utredning av fall. Utbrottsredningen visade att det är vanligt med legionellabakterier i jord, av flera olika arter och typer, vilket inte gör det meningsfullt att jämföra legionellabakterier (så kallad epidemiologisk typning) från patienter och i jord för att försöka fastställa en specifik smittkälla.

Om du får symtom som kan tyda på legionellainfektion efter hantering av jord är det viktigt att söka vård. För sjukvårdsrådgivning kontakta 1177.