Influensarapport vecka 1, säsongen 2022-2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 13 januari 2023 och redovisar influensaläget vecka 1 2023 (2 – 8 januari).

Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av influensa minskade under vecka 1. Minskningen sågs i alla landsdelar och åldersgrupper. Under vecka 1 rapporterades också färre nyinlagda patienter inom intensivvården. Rapportering, provtagning och vårdsökande påverkas av de senaste veckornas många helgdagar och en fullständig bedömning av det epidemiologiska läget kan inte göras förrän senare i januari. Flera av Folkhälsomyndighetens övervakningskällor visar tecken på en minskad sjuklighet i luftvägsvirus under vecka 1, men det är för tidigt att bedöma om minskningen i bekräftade fall speglar en minskad smittspridning.

Det är fortsatt viktigt att den som är sjuk med luftvägssymtom stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. På det sättet minskar vi smittspridningen. De som löper störst risk att drabbas av allvarlig influensa och som därför rekommenderas vaccination är gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd. Vaccin är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom och död.

Vaccination mot influensa

Under vecka 1 2023 rapporterades 2 078 fall av influensa, vilket är 37 procent färre än vecka 52 2022, då 3 306 fall rapporterades. Fallen var huvudsakligen influensa A, se Tabell 1. Under vecka 1 subtypades 89 fall av influensa A och av dessa var 46 influensa A(H3N2) och 43 influensa A(H1N1)pdm09. Bland de prover som subtypats hittills sedan vecka 40 har ungefär hälften varit influensa A(H3N2) och hälften A(H1N1)pdm09.

Under vecka 1 2023 analyserades sammanlagt 17 622 prover för influensa, vilket är sex procent färre än under vecka 52 2022. Vecka 1 2023 minskade andelen positiva prover till 12 procent jämfört med 18 procent vecka 52 2022. Antalet fall minskade i alla landsdelar under vecka 1. Fortsatt har Norrland högst incidens av bekräftade fall sett till befolkningsmängden. Högst antal bekräftade fall per 100 000 invånare finns som tidigare i gruppen 65 år och äldre och barn 0-4 år, se Figur 3.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa via Svenska Intensivvårdsregistrets rapporteringsmodul SIRI. Hittills under säsongen har 134 intensivvårdade patienter rapporterats, varav majoriteten haft influensa A. Bland det fåtal prover som subtypats under säsongen är fördelningen jämn mellan influensa A(H3N2) och A(H1N1)pdm09. Hittills har 25 nyinlagda patienter rapporterats under vecka 1 2023, jämfört med 53 patienter vecka 52 2022. Det rapporterade antalet patienter bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt nu efter helgerna. Medianåldern för de intensivvårdade patienterna under säsongen är 59 år. Totalt sett tillhörde 75 procent en medicinsk riskgrupp eller var 65 år eller äldre. Bland personer under 65 år tillhörde 58 procent en medicinsk riskgrupp. Under säsongen har 23 personer under 18 år rapporterats inlagda på IVA.

Inom sentinelprovtagningen analyserades 20 prover för influensa vecka 1, varav hittills sex varit positiva för influensa A. Av dessa var ett prov influensa A(H1)pdm09 och fem influensa A(H3). För sex av de 20 proverna pågår fortfarande analys. Sedan vecka 40 har 68 procent av de 31 influensa A-prover som subtypats inom sentinelövervakningen varit influensa A(H3) och 32 procent A(H1)pdm09. Inga positiva influensa B-prover har påvisats. Sedan vecka 40 har tre prover varit positiva både för influensa A och covid-19.

Webbsök för influensa visade på en låg och minskande aktivitet. Nivån är lägre jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger.

Läget i Europa

Mellan vecka 52 och vecka 1 minskade antalet fall och andelen positiva i Danmark, där både influensa A och B cirkulerar. Bland subtypade influensa A-prover har det de senaste veckorna setts något fler fall av A(H1N1)pdm09, men båda subtyperna cirkulerar. Både Influensa A och B cirkulerar och samtliga linjetypade influensa B-prover har varit B/Victoria. Norge rapporterar att antalet fall av influensa minskat under vecka 1 jämfört med vecka 52. Belastningen på sjukhusvården har hittills under säsongen varit högre än tidigare år. Influensa A(H1N1)pdm09 fortsätter att dominera.

Rapporter från ECDC/WHO-Europa samt WHO har inte uppdaterats, men data fram till och med vecka 52 visar att hälften av de rapporterande länderna i Europa då rapporterade en hög eller mycket hög influensaaktivitet.

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Antalet rapporterade fall av influensa minskade under vecka 1 2023 efter en kraftig ökning under början av säsongen.

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alt. linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Indikator Vecka 1
2023
Vecka 52
2022
Kumulativt
under
säsongen
Antal influensa A 1 974 3 193 10 541
Antal influensa B 104 113 385
Totalt antal fall 2 078 3 306 10 926
Antal analyserade prover 17 622 18 784 160 751
Andel positiva prover 12 % 18 % 7 %

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en högre provtagning än tidigare säsonger, på liknande nivå som säsongen 2021-2022.

Figur 1C . Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en lägre andel positiva än tidigare säsonger för aktuell vecka.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen minskade under vecka 1 i alla landsdelar och Sverige nationellt, högst incidens ses fortsatt i Norrland.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Region Antal fall vecka 1 Antal fall per
100 000 invånare vecka 1
Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per
100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 29 18 181 114
Dalarna 84 29 349 121
Gotland 9 15 63 103
Gävleborg 49 17 193 67
Halland 76 22 545 160
Jämtland Härjedalen 30 23 142 108
Jönköping 83 23 364 99
Kalmar 43 17 186 75
Kronoberg 53 26 355 175
Norrbotten 54 22 413 165
Skåne 213 15 1 255 89
Stockholm 372 15 1 963 81
Sörmland 90 30 371 123
Uppsala 110 28 781 198
Värmland 101 36 327 115
Västerbotten 85 31 641 233
Västernorrland 145 59 634 260
Västmanland 74 27 311 111
Västra Götaland 222 13 1 211 69
Örebro 83 27 265 86
Östergötland 73 16 376 80
Totalt 2 078 20 10 926 105

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen minskade i alla åldersgrupper under vecka 1, högst incidens är i åldersgruppen 65 år och äldre följt av 0-4 år. Intensivvård

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter och influensasort från vecka 40 2022 till aktuell vecka.Hittills har 134 patienter vårdats inom intensivvården under denna säsong. Majoriteten av dessa var influensa A (ej subtypad). Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.Antalet nyinlagda inom intensivvården per vecka, fem säsonger. Ett minskat antal patienter har rapporterats.

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2022 fram till vecka 20 2023 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2022.

Veckorapport för vecka 40 2022

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover analyseras för influensa än under föregående säsonger. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsdatum om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.