Sidan har uppdaterats inför säsongen 2019–2020.

Influensavirus förändras ständigt genom mutationer. Det finns också flera olika sorters influensa. Därför kan man drabbas av influensa många gånger under livet och det är också en anledning till att man måste vaccinera sig varje år för att få skydd.

Läs mer: Sjukdomsinformation om influensa

Riskgrupper som rekommenderas vaccination

De personer som har ökad risk att få svår sjukdom eller avlida om de får influensa (se faktaruta nedan), bör vaccinera sig mot säsongsinfluensa varje år. Den som inte hör till en riskgrupp, men vill undvika att få säsongsinfluensa, kan också vaccinera sig.
Grupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa:

 • personer över 65 års ålder
 • gravida efter graviditetsvecka 16 (läs mer på sidan om influensavaccination av gravida)
 • vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

För att minska risken för att personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar smittas av influensa bör hushållskontakter och personal som vårdar dessa patienter också erbjudas vaccination.

Arbetsgivaren kan också erbjuda personal, t.ex. inom sjukvården, vaccination mot säsongsinfluensa, men det finns inga möjligheter att tvinga någon i Sverige att vaccinera sig mot influensa.

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

Vaccinationerna startar 19 november 2019

De flesta regioner startar sina vaccinationskampanjer den 19 november 2019 (vecka 47). Vaccinationer på vård- och omsorgsboenden kan börja tidigare. Vaccinationerna startar två veckor senare än vanligt, vilket beror på WHO:s försenade beslut om vilka vaccinstammar som skulle ingå i vaccinerna.

Vårdcentraler och hälsocentraler kan ge mer information om vaccinationsmottagningar och öppettider. Mer information finns även på 1177.se.

Länk till frågor och svar om influensavacciner

Vacciner

Olika typer av influensavacciner

De flesta influensavacciner innehåller proteiner från influensavirus som har odlats fram i befruktade hönsägg och sedan inaktiverats (avdödats). Virusproteinerna renas sedan fram. De injiceras i sådan mängd att de kan stimulera immunförsvaret att producera skyddande nivåer av antikroppar mot de virus som ingår i vaccinet. Äggbaserade vacciner mot säsongsinfluensa har getts till flera miljarder människor sedan vaccinerna började användas på 1940-talet och är fortsatt den mest använda vaccintypen mot influensa, såväl i Sverige som internationellt.

Sedan 2012 finns även ett vaccin som innehåller levande, försvagat virus tillgängligt för användning bland barn 2–17 år.

Läs mer: Principer för influensavaccination och tillgängliga vaccintyper

Läs mer: Frågor och svar om barn och säsongsinfluensavaccin

Läs mer: Frågor och svar om influensavaccination

Stammar som ingår i influensavaccinet

Världshälsoorganisationen, WHO, följer vilka influensavirus som cirkulerar i världen. Två gånger om året lämnar de en rekommendation om vilka virusvarianter som bör ingå i influensavaccinerna under kommande säsong på norra respektive södra halvklotet. Producenterna följer dessa rekommendationer.

Inför influensasäsongen 2019–2020 (på norra halvklotet) byttes vaccinstammarna för influensa A(H3N2) och influensa A(H1N1)pdm09 ut jämfört med säsongen innan.

WHO rekommenderar att nedanstående stammar ingår i influensavacciner för 2019–2020:

 • A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-likt virus
 • A/Kansas/14/2017 (H3N2)-likt virus
 • B/Colorado/06/2017-likt virus (B/Victoria/2/87-linjen)
 • B/Phuket/3073/2013-likt virus (B/Yamagata/16/88-linjen).

Läs mer om rekommenderade vaccinstammar hos WHO

Tillgängliga vacciner

Varje landsting upphandlar inför varje säsong influensavacciner för vaccination av riskgrupper. Information om vad som är tillgängligt i respektive landsting kan man få från sin vårdcentral eller 1177 Vårdguiden. Vid privata vaccinatörer kan man komma att erbjudas vacciner från andra producenter än de som upphandlats av landstingen. Viktigt att veta är att alla producenter använder de vaccinstammar som WHO har rekommenderat inför säsongen och att alla marknadsförda vacciner uppfyller europeiska och svenska krav för effektivitet och säkerhet.

Läs mer om tillgängliga vacciner på Läkemedelsverkets webbplats

Kostnad för vaccination

Många landsting har valt att erbjuda influensavaccination till personer i riskgrupper till ett reducerat pris. Det är beslutsfattarna i landstingen som bestämmer kostnaden. I vissa landsting erbjuds gratis influensavaccination till personer i riskgrupper.

Statistik för influensavaccinationer

Hur stor andel av personer som är 65 år och äldre som väljer att vaccinera sig övervakas nationellt genom årlig insamling av regional vaccinationsstatistik från smittskyddsläkarna.

Läs mer om statistik för influensavaccinationer

Skyddseffekt

Influensavaccination ger aldrig ett 100-procentigt skydd. De som insjuknar trots vaccination kan dock få lindrigare symtom och färre komplikationer. Skyddet mot insjuknande i influensa beror bland annat på hur väl vaccinet överensstämmer med den influensastam som ger infektionen, hur lång tid som gått sedan vaccinationen och vilken förmåga den vaccinerade har till ett bra immunsvar. Det brukar vara runt 60 procent mot att få en bekräftad influensainfektion.

Eftersom skyddet inte är 100 procentigt är det viktigt att personer i riskgrupp är uppmärksamma på influensasymtom även om de är vaccinerade och hör av sig till sjukvården i tidigt skede för ställningstagande till virushämmande behandling (antiviraler).

Fördjupad information om skyddseffekt av vaccination mot säsongsinfluensa

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

Biverkningar

Allvarliga reaktioner vid vaccination med vacciner mot säsongsinfluensa är mycket ovanliga. De injicerade vaccinerna kan orsaka rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället under några dagar. Vanliga eller mycket vanliga biverkningar från det levande försvagade vaccinet är rinnsnuva, nästäppa, minskad aptit, huvudvärk, svaghet, muskelvärk och feber. Läs mer under frågor och svar om säkerhet och biverkningar.

För att läsa mer om de tillgängliga vaccinerna mot säsongsinfluensa och dokumenterade biverkningar se Läkemedelsverkets webbplats eller sök på vaccinets namn i Fass-Allmänhet.

Brist på influensavaccin (2018–2019)

Med anledning av att det under hösten 2018 uppstod en brist på influensavaccin i flera landsting och regioner, rekommenderade Folkhälsomyndigheten i slutet på november 2018 att doser bör reserveras för att vaccinera riskgrupper vid begränsad vaccintillgång. Folkhälsomyndigheten publicerade även en prioriteringsordning i de fall en prioritering mellan riskgrupperna behövs på grund av brist på vaccin.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid brist på influensavaccin
Frågor och svar om vaccinbrist

Läs mer på andra webbplatser

Läkemedelsverket: Vaccination mot säsongsinfluensa
FASS
ECDC:s information om influensa