Sidan har uppdaterats inför säsongen 2020–2021.

Influensavirus förändras ständigt genom mutationer. Det finns också flera olika sorters influensa. Därför kan man drabbas av influensa många gånger under livet och det är också en anledning till att man måste vaccinera sig varje år för att få skydd.

Läs mer: Sjukdomsinformation om influensa

Sjukdomen covid-19 orsakas av ett annat virus än influensa.

Läs mer om covid-19

Prioritering för vaccination under hösten 2020

Särskilt under pågående pandemi är det viktigt att uppnå en hög vaccinationstäckning mot influensa bland personer i riskgrupp samt vård- och omsorgspersonal för att skydda personer som riskerar svår sjukdom på grund av influensainfektion. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten en prioritering av riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa från och med vaccinationsstart 3 november till och med slutet av november 2020.

Läs mer i nyhetstexten

Läs mer om rekommendationerna för influensavaccination till riskgrupper

Grupper som rekommenderas vaccination

De personer som har ökad risk att få svår sjukdom eller avlida om de får influensa (se faktaruta nedan), bör vaccinera sig mot säsongsinfluensa varje år. Även vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa rekommenderas vaccination.

Grupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa:

 • personer över 65 års ålder
 • gravida efter graviditetsvecka 16 (läs mer på sidan om influensavaccination av gravida)
 • vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst.

Den som inte hör till någon av grupperna ovan, men vill undvika att få säsongsinfluensa, kan också vaccinera sig efter 1 december 2020.

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

Vaccinationerna startar 3 november 2020 för prioriterade grupper

De flesta regioner startar sina vaccinationskampanjer den 3 november 2020 (vecka 45). Vaccinationer på särskilda boenden kan börja tidigare. För övriga grupper startar vaccination 1 december.

Vårdcentraler och hälsocentraler kan ge mer information om vaccinationsmottagningar och öppettider. Lokala anpassningar kommer att behövas för att undvika trängsel. Vaccinatörer behöver lokalt hitta egna lösningar utifrån de egna förutsättningarna.

Vacciner

Olika typer av influensavacciner

De flesta influensavacciner innehåller proteiner från influensavirus som har odlats fram i befruktade hönsägg och sedan inaktiverats (avdödats). Virusproteinerna renas sedan fram. De injiceras i sådan mängd att de kan stimulera immunförsvaret att producera skyddande nivåer av antikroppar mot de virus som ingår i vaccinet. Äggbaserade vacciner mot säsongsinfluensa har getts till flera miljarder människor sedan vaccinerna började användas på 1940-talet och är fortsatt den mest använda vaccintypen mot influensa, såväl i Sverige som internationellt.

För säsongen 2020-2021 har ett inaktiverat influensavaccin med högre dos virusprotein för personer 65 år och äldre godkänts på licens för användning i Sverige. Dessa högdosvacciner produceras på samma sätt som influensavaccinerna som innehåller en vanlig dos enligt ovan och är även de äggbaserade. Detta vaccin kommer i år främst vara tillgängligt i ett fåtal regioner på särskilda boenden för äldre.

Sedan 2012 finns även ett vaccin som innehåller levande, försvagat virus tillgängligt för användning bland barn 2–17 år.

Stammar som ingår i influensavaccinet

Världshälsoorganisationen, WHO, följer vilka influensavirus som cirkulerar i världen. Två gånger om året lämnar de en rekommendation om vilka virusvarianter som bör ingå i influensavaccinerna under kommande säsong på norra respektive södra halvklotet. Producenterna följer dessa rekommendationer.

Inför influensasäsongen 2020–2021 (på norra halvklotet) byttes vaccinstammarna för influensa A(H3N2), influensa A(H1N1)pdm09 och B/Victoria ut jämfört med säsongen innan.

WHO rekommenderar att nedanstående stammar ingår i influensavacciner för 2020–2021:

 • A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019-likt virus (A(H1N1)pdm09)
 • A/Hong Kong/2671/2019-likt virus (A(H3N2)
 • B/Washington/02/2019-likt virus (linjetyp B/Victoria)
 • B/Phuket/3073/2013-likt virus (linjetyp B/Yamagata).

Läs mer om rekommenderade vaccinstammar hos WHO

Tillgängliga vacciner

Varje region upphandlar inför varje säsong influensavacciner för vaccination av riskgrupper. Information om vad som är tillgängligt i respektive region kan man få från sin vårdcentral eller 1177 Vårdguiden. Vid privata vaccinatörer kan man komma att erbjudas vacciner från andra producenter än de som upphandlats av regionerna. Viktigt att veta är att alla producenter använder de vaccinstammar som WHO har rekommenderat inför säsongen och att alla marknadsförda vacciner uppfyller europeiska och svenska krav för effektivitet och säkerhet.

Läs mer om tillgängliga vacciner på Läkemedelsverkets webbplats

Kostnad för vaccination

Många regioner har valt att erbjuda gratis influensavaccination till personer i riskgrupper. Det är beslutsfattarna i regionerna som bestämmer kostnaden. I vissa regioner erbjuds influensavaccination till personer i riskgrupper till ett reducerat pris.

Statistik för influensavaccinationer

Hur stor andel av personer som är 65 år och äldre som väljer att vaccinera sig övervakas nationellt genom årlig insamling av regional vaccinationsstatistik från smittskyddsläkarna.

Läs mer om statistik för influensavaccinationer

Skyddseffekt

Influensavaccination ger aldrig ett 100-procentigt skydd. De som insjuknar trots vaccination kan dock få lindrigare symtom och färre komplikationer. Skyddet mot insjuknande i influensa beror bland annat på hur väl vaccinet överensstämmer med den influensastam som ger infektionen, hur lång tid som gått sedan vaccinationen och vilken förmåga den vaccinerade har till ett bra immunsvar. Det brukar vara runt 60 procent mot att få en bekräftad influensainfektion.

Eftersom skyddet inte är 100 procentigt är det viktigt att personer i riskgrupp är uppmärksamma på influensasymtom även om de är vaccinerade och hör av sig till sjukvården i tidigt skede för ställningstagande till virushämmande behandling (antiviraler).

Biverkningar

Allvarliga reaktioner vid vaccination med vacciner mot säsongsinfluensa är mycket ovanliga. De injicerade vaccinerna kan orsaka rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället under några dagar. Vanliga eller mycket vanliga biverkningar från det levande försvagade vaccinet är rinnsnuva, nästäppa, minskad aptit, huvudvärk, svaghet, muskelvärk och feber. Läs mer under frågor och svar om säkerhet och biverkningar.

För att läsa mer om de tillgängliga vaccinerna mot säsongsinfluensa och dokumenterade biverkningar se Läkemedelsverkets webbplats eller sök på vaccinets namn i Fass-Allmänhet.

Läs mer på andra webbplatser