Sidan har uppdaterats inför säsongen 2021–2022 och uppdateras löpande.

Influensavirus förändras ständigt genom mutationer. Det finns också flera olika sorters influensa. Därför kan man drabbas av influensa många gånger under livet och det är också en anledning till att man måste vaccinera sig varje år för att få skydd.

Sjukdomsinformation om influensa

Sjukdomen covid-19 orsakas av ett annat virus än influensa.

Om viruset SARS-CoV-2 och sjukdomen covid-19

Prioritering för vaccination under hösten 2021

Särskilt under pågående pandemi är det viktigt att uppnå en hög vaccinationstäckning mot influensa bland personer i riskgrupp samt vård- och omsorgspersonal för att skydda personer som riskerar svår sjukdom på grund av influensainfektion. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten en prioritering under hösten enligt nedan. Implementeringen kan skilja sig något beroende på regionala förutsättningar. Tidsplanen för vaccinationerna:

 • Vaccination mot influensa bör där så är möjligt samordnas med vaccination mot covid-19 utifrån de rekommendationer som finns och om standarddos influensavaccin finns tillgängligt. Prioritet ska ges till vaccination mot covid-19.
 • Allmän influensavaccination av riskgrupper påbörjas cirka 9 november. Fram till och med 21 november erbjuds följande grupper vaccination mot influensa: personer 65 år och äldre, medicinska riskgrupper under 65 år samt hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar (se grupper som rekommenderas vaccination nedan). Om det finns indikation för en dos vaccin mot covid-19 kan den ges samtidigt som standarddos influensavaccin.
 • Vaccinationer mot influensa på särskilda boenden (SÄBO) kan påbörjas tidigare än 9 november. Högdos influensavaccin och vaccin mot covid-19 separeras med minst 7 dagar.
 • Från 22 november erbjuds vård- och omsorgspersonal vaccination.

Influensavaccindoser bör sparas för vaccination av personer i medicinska riskgrupper som tillkommer under senare delen av influensasäsongen, till exempel på grund av nytillkommen medicinsk orsak eller graviditet.

Allmänheten kan erbjudas vaccination från 6 december (måndag vecka 49). Beroende på utvecklingen kan planeringen behöva justeras.

Privata aktörer uppmanas följa dessa prioriteringar.

Grupper som rekommenderas vaccination

Inga förändringar i de grupper som rekommenderas vaccination inför säsongen 2021-2022.

De personer som har ökad risk att få svår sjukdom eller avlida om de får influensa (se faktaruta nedan), bör vaccinera sig mot säsongsinfluensa varje år. Även vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa rekommenderas vaccination.

Grupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa:

 • personer över 65 års ålder
 • gravida efter graviditetsvecka 16 (läs mer på sidan om influensavaccination av gravida)
 • vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst.

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

Vaccinationerna startar 9 november 2021 för personer i riskgrupp

De flesta regioner startar sina allmänna vaccinationskampanjer den 9 november 2021 (vecka 45). Vaccinationer på särskilda boenden kan börja tidigare. Se ovan under prioritering för vaccination under hösten 2021.

Vårdcentraler och hälsocentraler kan ge mer information om vaccinationsmottagningar och öppettider.

Samtidig vaccination

Kombination med vacciner mot covid-19

Standarddos influensavaccin och vaccin mot covid-19 (oavsett dosnummer) kan ges till vuxna vid samma tillfälle eller med valfritt intervall. Vid samtidig vaccination ges vaccinerna i olika injektionsställen, helst andra armen eller benet.

Även vuxna gravida kan erbjudas vaccin med standarddos av influensavaccin vid samma tillfälle som vaccin mot covid-19 eller med valfritt intervall mellan vaccinationerna.

Vaccination med högdos influensavaccin och vaccination mot covid-19 separeras minst 7 dagar.

För barn rekommenderas generellt att man separerar vaccination mot covid-19 från alla andra vaccinationer, inklusive influensavaccination, med minst 7 dagar. I enskilda fall kan det vara aktuellt med vaccination samtidigt med influensavaccin, det får då avgöras av behandlande läkare.

Kombination med andra vacciner

Samtliga influensavacciner kan ges samtidigt med andra inaktiverade(a) och levande försvagade vacciner.

(a) Se ovan gällande kombination med vacciner mot covid-19.

Vacciner

Olika typer av influensavacciner

De flesta influensavacciner innehåller proteiner från influensavirus som har odlats fram i befruktade hönsägg och sedan inaktiverats (avdödats). Virusproteinerna renas sedan fram. De injiceras i sådan mängd att de kan stimulera immunförsvaret att producera skyddande nivåer av antikroppar mot de virus som ingår i vaccinet. Äggbaserade vacciner mot säsongsinfluensa har getts till flera miljarder människor sedan vaccinerna började användas på 1940-talet och är fortsatt den mest använda vaccintypen mot influensa, såväl i Sverige som internationellt.

För säsongen 2021-2022 har samtliga regioner upphandlat ett inaktiverat influensavaccin med högre dos virusprotein för personer 65 år och äldre. Dessa högdosvacciner produceras på samma sätt som influensavaccinerna som innehåller en vanlig dos enligt ovan och är även de äggbaserade. Detta vaccin rekommenderas till personer på särskilda boenden för äldre.

Sedan 2012 finns även ett vaccin som innehåller levande, försvagat virus tillgängligt för användning bland barn 2–17 år.

Stammar som ingår i influensavaccinet

Världshälsoorganisationen, WHO, följer vilka influensavirus som cirkulerar i världen. Två gånger om året lämnar de en rekommendation om vilka virusvarianter som bör ingå i influensavaccinerna under kommande säsong på norra respektive södra halvklotet. Producenterna följer dessa rekommendationer.

Inför influensasäsongen 2021–2022 (på norra halvklotet) byttes vaccinstammarna för influensa A(H3N2) och influensa A(H1N1)pdm09  ut jämfört med säsongen innan.

WHO rekommenderar att nedanstående stammar ingår i influensavacciner för 2021–2022:

 • A/Victoria/2570/2019-likt virus (A(H1N1)pdm09)
 • A/Cambodia/e0826360/2020-likt virus (A(H3N2)
 • B/Washington/02/2019-likt virus (linjetyp B/Victoria)
 • B/Phuket/3073/2013-likt virus (linjetyp B/Yamagata).

För cellbaserade och rekombinanta vacciner rekommenderas att A/Wisconsin/588/2019-likt virus ingår som influensa A(H1N1)pdm09-stam.

Mer om rekommenderade vaccinstammar hos WHO: Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2021-2022 northern hemisphere influenza season

Tillgängliga vacciner

Varje region upphandlar inför varje säsong influensavacciner för vaccination av riskgrupper. Information om vad som är tillgängligt i respektive region kan man få från sin vårdcentral eller 1177 Vårdguiden. Vid privata vaccinatörer kan man komma att erbjudas vacciner från andra producenter än de som upphandlats av regionerna. Viktigt att veta är att alla producenter använder de vaccinstammar som WHO har rekommenderat inför säsongen och att alla marknadsförda vacciner uppfyller europeiska och svenska krav för effektivitet och säkerhet.

1177.se Vårdguiden

Mer om tillgängliga vacciner: Vaccin mot säsongsinfluensa 2020–2021 (Läkemedelsverket.se)

Kostnad för vaccination

Alla regioner erbjuder i år gratis influensavaccination till personer i riskgrupper.

Statistik för influensavaccinationer

Hur stor andel av personer som är 65 år och äldre som väljer att vaccinera sig övervakas nationellt genom årlig insamling av regional vaccinationsstatistik från smittskyddsläkarna.

Statistik för influensavaccinationer

Skyddseffekt

Influensavaccination ger aldrig ett 100-procentigt skydd. De som insjuknar trots vaccination kan dock få lindrigare symtom och färre komplikationer. Skyddet mot insjuknande i influensa beror bland annat på hur väl vaccinet överensstämmer med den influensastam som ger infektionen, hur lång tid som gått sedan vaccinationen och vilken förmåga den vaccinerade har till ett bra immunsvar. Det brukar vara runt 60 procent mot att få en bekräftad influensainfektion.

Eftersom skyddet inte är 100 procentigt är det viktigt att personer i riskgrupp är uppmärksamma på influensasymtom även om de är vaccinerade och hör av sig till sjukvården i tidigt skede för ställningstagande till virushämmande behandling (antiviraler).

Biverkningar

Allvarliga reaktioner vid vaccination med vacciner mot säsongsinfluensa är mycket ovanliga. De injicerade vaccinerna kan orsaka rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället under några dagar. Vanliga eller mycket vanliga biverkningar från det levande försvagade vaccinet är rinnsnuva, nästäppa, minskad aptit, huvudvärk, svaghet, muskelvärk och feber.

Frågor och svar om säkerhet och biverkningar

För att läsa mer om de tillgängliga vaccinerna mot säsongsinfluensa och dokumenterade biverkningar se Läkemedelsverkets webbplats eller sök på vaccinets namn i Fass-Allmänhet.

Läs mer