Influensarapport vecka 12, säsongen 2022-2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 31 mars 2023 och redovisar influensaläget vecka 12 (20–26 mars).

Läget i Sverige

Smittspridningen av influensa B fortsätter att öka medan influensa A har avtagit i intensitet sedan toppen i december. Influensa B utgjorde mer än hälften av de rapporterade fallen under vecka 11 och 12. Fortsatt rapporteras nyinlagda patienter inom intensivvården med influensa A respektive B. Antalet bekräftade fall per vecka som avlidit inom 30 dagar efter provtagning har varit på en oförändrad nivå sedan vecka 8. Det är viktigt att den som är sjuk med luftvägssymtom stannar hemma och undviker nära kontakt med andra.

Det totala antalet bekräftade fall av influensa var oförändrat jämfört med föregående vecka och under vecka 12 rapporterades totalt 727 fall. Provtagningen och andelen positiva har varit på ungefär samma nivå de senaste veckorna, se Tabell 1. Under vecka 12 rapporterades 278 fall av influensa A och 449 fall av influensa B. Mellan vecka 11 och 12 minskade antalet fall av influensa A med 21 procent medan influensa B ökade med 14 procent.

Linjetypning av influensa B-prover visar att det endast är B/Victoria som cirkulerar. Antalet fall av influensa B per vecka har ökat sedan vecka 3 och är högre än under motsvarande vecka under säsongen 2019-2020, då B/Victoria senast cirkulerade. Fördelningen av subtypade influensa A-prover under säsongen har varit jämn med 53 procent influensa A(H1)pdm09 och 47 procent influensa A(H3).

Antalet fall av både influensa A och B per 100 000 invånare var fortsatt högre i Svealand än övriga landsdelar och ökningen av influensa B över tid syns i alla landsdelar, se Figur 2B. Högst incidens syns i storstadsregionerna. Jämfört med medelvärdet för de tre föregående veckorna sågs en statistiskt säkerställd minskning av fallen med influensa A i åldersgrupperna 65 år och äldre. För influensa B-fallen sågs en säkerställd ökning i gruppen barn 5–14 år jämfört med medelvärdet för de tre föregående veckorna. I övriga grupper sågs inga förändringar. Under vecka 12 var det för influensa A flest fall per 100 000 i åldersgruppen 65 år och äldre och motsvarande för influensa B var det flest fall i åldersgruppen 5–14 år.

Hittills har sex nyinlagda patienter med laboratoriebekräftad influensa rapporterats inom intensivvården under vecka 12. Hälften av patienterna hade influensa A och hälften influensa B. Det rapporterade antalet patienter som vårdats inom intensivvården bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen. Hittills under säsongen har 250 intensivvårdade patienter rapporterats, varav 217 haft influensa A och 33 haft influensa B. Medianåldern för de intensivvårdade patienterna var 60 år för de med influensa A och 19 år för patienterna med influensa B. Totalt sett tillhörde 70 procent av alla patienter en medicinsk riskgrupp utifrån underliggande sjukdom eller tillstånd eller var 65 år eller äldre. Bland personer under 65 år tillhörde 52 procent en medicinsk riskgrupp. Under säsongen har 50 patienter under 18 år rapporterats inlagda inom intensivvården, varav 15 haft influensa B.

På grund av fördröjning i rapporteringen av dödsfall fokuserar analysen av avlidna på data fram till för två veckor sedan. Under vecka 10 rapporterades 19 avlidna inom 30 dagar efter influensadiagnos. För de tre föregående veckorna (vecka 7–9) var medeltalet 19 dödsfall per vecka. Hittills har 17 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 11 respektive vecka 12. Sedan vecka 40 har hittills 542 avlidna bekräftade fall rapporterats, med en medianålder på 83 år. Av dessa har 96 procent haft influensa A. Vecka 10 var dödligheten i Sverige inom normalspannet enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo.

Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet)

Inom sentinelprovtagningen har nio prover inkommit för vecka 12. Två prover visade positivt för influensa B, varav ett linjetypats till B/Victoria. För det andra provet pågår linjetypning. Fyra prover var negativa och analys pågår av tre prover.

Webbsök visar på en låg och oförändrad influensaaktivitet i Sverige jämfört med föregående vecka. Nivån är lägre jämfört med säsongerna innan covidpandemin.

Webbsök för influensa – Säsong 2022/2023

Utredning av allvarliga fall av influensa B

Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans med Smittskyddsenheten i region Örebro län ett fåtal fall av influensa B med allvarliga komplikationer som rapporterats i regionen. Fallen, som varit bland personer under 18 år utan underliggande sjukdom eller tillstånd, har varit mycket allvarligt sjuka med komplikationerna hjärtmuskelinflammation eller hjärninflammation. Det är sedan tidigare känt att dessa komplikationer kan uppträda i samband med influensainfektion, men det är ovanligt. Utredningen syftar till att bedöma om det finns fler influensa B-fall med allvarliga komplikationer än förväntat och om det finns någon gemensam bidragande orsak utöver influensainfektionen.

Utredningen pågår fortsatt och Folkhälsomyndigheten har fått information om ytterligare enstaka fall med allvarliga komplikationer i spridda regioner. Totalt sett ingår nu 14 fall i utredningen. De tillkomna fallen är både vuxna och barn, utan koppling till varandra. Virologiska analyser visar att alla hittills karaktäriserade svenska influensa B-stammar säsong 2022–2023, inklusive prover från allvarliga fall, tillhör samma genetiska grupp av linjetyp B/Victoria som dominerar i övriga Europa och som ingår i säsongens influensavacciner.

Läget i Europa

I Danmark minskade både antalet fall av influensa A och influensa B mellan vecka 11 och 12. Influensa B har de senaste veckorna utgjort mer än hälften av alla rapporterade fall. Antalet inlagda inom slutenvården minskade åter något under vecka 12, efter en mindre ökning under vecka 11. I Norge fortsätter influensa B att dominera nationellt och en ökning av antalet fall sågs under vecka 12, medan influensa A är på tillbakagång. Antalet sjukhusinläggningar har legat på ungefär samma nivå de senaste veckorna och de flesta patienter under denna tid har haft influensa B.

Rapporter från ECDC/WHO-Europa med data fram till och med vecka 11 visar att knappt hälften av alla rapporterande länder i Europa har rapporterat en hög eller medelhög influensaaktivitet. Både influensa A och B cirkulerar, men under vecka 11 rapporterades fler fall av influensa B (66 procent) än influensa A i den laboratoriebaserade övervakningen. Inom sentinelövervakningen var 78 procent av de positiva proverna influensa B under vecka 11. Influensa B dominerar nu i flertalet länder i Europa.

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger. I diagrammet anges vilken subtyp eller linjetyp som dominerade respektive säsong.

Det totala antalet rapporterade fall av influensa var oförändrat under vecka 12.

Figur 1B. Antal laboratorieverifierade influensafall av influensa B per vecka, denna säsong och tidigare säsonger. I diagrammet anges vilken linjetyp som dominerade respektive epidemi.

Antalet rapporterade fall av influensa B ökade något under vecka 12.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Indikator Vecka 12 2023 Vecka 11 2023 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 278 351 17 130
Antal influensa B 449 393 3 371
Totalt antal fall 727 744 20 501
Antal analyserade prover 7 003 7 052 265 247
Andel positiva prover 10 % 11 % 8 %

Figur 1C. Antal fall som rapporterats med sub- respektive linjetyp av influensa per vecka, säsongen 2022-2023. De senaste två veckornas data är inkompletta.

Fördelningen har varit relativt jämn vecka för vecka mellan A H1 och A H3. Under de senaste veckorna ses fler fall av B/Victoria. Sista veckornas data är inte kompletta.

Figur 1D. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51.

Figur 1E. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en lägre andel positiva än tidigare säsonger för aktuell vecka.

Geografisk fördelning

Figur 2A. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel för influensa A från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen för influensa A har varit på ungefär samma nivå eller minskat något de senaste veckorna i samtliga landsdelar.

Figur 2B. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel för influensa B från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen för influensa B har ökat under februari och mars i samtliga landsdelar. Svealand ligger något högre.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Region Antal fall vecka 12 Antal fall per 100 000 invånare vecka 12 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 5 3 218 137
Dalarna 24 15 656 227
Gotland 5 3 115 189
Gävleborg 13 8 440 153
Halland 22 14 880 259
Jämtland/ Härjedalen 23 14 304 230
Jönköping 35 22 826 225
Kalmar 27 17 393 159
Kronoberg 10 6 436 214
Norrbotten 12 8 554 222
Skåne 80 50 2 160 154
Stockholm 153 96 4 185 173
Sörmland 26 16 930 308
Uppsala 33 21 1 303 330
Värmland 38 24 782 276
Västerbotten 2 1 717 261
Västernorrland 12 8 957 392
Västmanland 33 21 736 264
Västra Götaland 107 67 2 234 128
Örebro 31 20 938 306
Östergötland 36 23 737 157
Totalt 727 7 20 501 196

Åldersfördelning

Figur 3a. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp för influensa A från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens för influensa A ses bland personer 65 år och äldre.

Figur 3B. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp för influensa B från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens för influensa B ses bland barn 5-14 år och 0-4 år. Lägst incidens syns i åldersgruppen 65 år och äldre.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter och influensatyp/subtyp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst antal intensivvårade syns vecka 52 då 64 patienter lades in. Majoriteten av alla IVA fall är influensa A utan subtypning. Senaste veckorna har antalet intensivvårdade med influensa B varit fler.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

En hög topp syns vecka 52 för säsongen 2022-2023 och därefter minskade antalet nyinlagda.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Antalet avlidna ökade först till en topp vecka 2, följt av en nedgång. De senaste veckorna har antalet avlidna per vecka legat på ungefär samma nivå.

Sentinelövervakningen

I figur 6 visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Positiva influensa B-prover redovisas först när linjetypning är klar. Prover som ännu analyseras ingår inte i figuren. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Antalet positiva prover har varierat.

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2022 fram till vecka 20 2023 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2022.

Influensarapport vecka 40, säsongen 2022-2023

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsonger innan 2020–2021.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsdatum om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna bekräftade fall innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter att influensadiagnosen registrerats. Analyserna fokuserar främst på data fram till för två veckor sedan, eftersom registret som data hämtas ifrån uppdateras med viss fördröjning.