Influensarapport vecka 3, säsongen 2022-2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 27 januari 2023 och redovisar influensaläget vecka 3 (16 – 22 januari).

Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av influensa minskade ytterligare under vecka 3. Minskningen sågs i alla landsdelar och under vecka 3 rapporterades också en fortsatt minskning av antalet nyinlagda patienter inom intensivvården. Antalet bekräftade fall som avlidit inom 30 dagar efter provtagningen har ökat sedan vecka 49 2022 och mellan vecka 50 2022 och vecka 1 2023 ses en överdödlighet i Sverige. Den omfattande smittspridningen av luftvägsvirus, bland dem influensa och covid-19, bedöms bidra till överdödligheten. Veckorapporten innehåller ett nytt stycke och diagram gällande avlidna bekräftade fall samt ett specialavsnitt om vaccinationstäckningen.

Andra övervakningskällor, såsom statistik över samtal till 1177, visar en något ökad förekomst av feber bland barn samt att andelen i befolkningen med akut luftvägsinfektion ökat under vecka 3. Ännu har inte antalet rapporterade influensafall börjat öka i någon åldersgrupp. Det pågår fortfarande smittspridning och det är viktigt att den som är sjuk med luftvägssymtom stannar hemma och undviker nära kontakt med andra.

Under vecka 3 rapporterades 662 fall av influensa, vilket är 45 procent färre än vecka 2, då 1 211 fall rapporterades. Fallen var huvudsakligen influensa A, se Tabell 1. Under vecka 3 subtypades 30 fall av influensa A och av dessa var 11 influensa A(H3N2) och 19 influensa A(H1N1)pdm09. Bland de prover som subtypats sedan vecka 40 har 54 procent varit influensa A(H1N1)pdm09 och 46 procent har varit influensa A(H3N2). Hittills har fyra procent av alla rapporterade influensafall varit influensa B.

Under vecka 3 analyserades sammanlagt 11 830 prover för influensa, vilket är 25 procent färre än under vecka 2. Andelen positiva har minskat sedan vecka 52 2022 och var 6 procent vecka 3 2023. Antalet fall har minskat i alla landsdelar under de första veckorna av 2023. Incidensen av bekräftade fall sett till befolkningsmängd ligger högst i Svealand och Norrland. Götaland ligger lägst, under rikssnittet. Högst antal bekräftade fall per 100 000 invånare finns som tidigare i gruppen barn 0-4 år. Efter att ha legat på ungefär samma nivå som de yngsta barnen under hela säsongen, har nu åldersgruppen 65 år och äldre minskat och ligger vecka 3 mer i samma nivå som resterande åldersgrupper, se Figur 3.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa via Svenska Intensivvårdsregistrets rapporteringsmodul SIRI. Hittills under säsongen har 170 intensivvårdade patienter rapporterats, varav majoriteten haft influensa A. Bland det fåtal prover som subtypats under säsongen är fördelningen jämn mellan influensa A(H3N2) och A(H1N1)pdm09. Hittills har 9 nyinlagda patienter rapporterats under vecka 3, jämfört med 30 patienter vecka 2. Det rapporterade antalet patienter bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen. Medianåldern för de intensivvårdade patienterna under säsongen är 59 år. Totalt sett tillhörde 74 procent en medicinsk riskgrupp eller var 65 år eller äldre. Bland personer under 65 år tillhörde 57 procent en medicinsk riskgrupp. Under säsongen har 34 personer under 18 år rapporterats inlagda på IVA.

På grund av fördröjningen i rapporteringen fokuserar analyserna avseende avlidna bekräftade fall i veckorapporten främst på data fram till för två veckor sedan. Data innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter influensadiagnosen. Hittills under vecka 1 har 72 bekräftade fall rapporterats avlidna. För vecka 50–52 var medeltalet 39 dödsfall per vecka. Hittills har 78 respektive 55 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 2 och 3. Mellan vecka 50 2022 och vecka 1 2023 har en överdödlighet uppmätts nationellt enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo. Folkhälsomyndigheten analyserar dödligheten veckovis och publicerar en separat rapport.

Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet)

Inom sentinelprovtagningen analyserades 9 prover för influensa vecka 3, varav tre prover var positiva för influensa. Antalet prover inom sentinelövervakningen har minskat de senaste veckorna. Sedan vecka 40 har majoriteten (65 procent) av de 45 influensa A-prover som subtypats inom sentinelövervakningen varit influensa A(H3) och 31 procent A(H1)pdm09. Två positiva influensa B-prover har påvisats under säsongen (ett prov vecka 2 respektive vecka 3). Sedan vecka 40 har tre prover varit positiva för både influensa A och covid-19.

Webbsök för influensa visade på en mycket låg och minskande aktivitet. Nivån är lägre jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger.

Webbsök för influensa – Säsong 2022/2023

Läget i Europa

Antalet fall av influensa fortsatte att minska i Danmark under vecka 3, dock har minskningstakten saktat ner. Under vecka 3 var det något fler fall av influensa B och nu påvisas influensa A och B i lika stor utsträckning. Totalt under säsongen har det varit flest antal fall av influensa A. Samtliga linjetypade influensa B-prover har varit B/Victoria. Även i Norge har minskningstakten i antalet fall av influensa saktat ner under veka 3. Antalet nya sjukhusinläggningar har minskat kraftigt de senaste veckorna. Influensa A(H1N1)pdm09 dominerar i Norge, men influensa B har ökat något. I Finland dominerar influensa A och även där ses minskningar de senaste veckorna av antalet fall.

Rapporter från ECDC/WHO-Europa med data fram till och med vecka 3 visar att i princip alla rapporterande länder i Europa nu har en hög eller mycket hög influensaaktivitet. Både influensa A och B cirkulerar, men influensa A(H1N1)pdm09 dominerade inom både sentinel- och laboratorieövervakningen.

Specialavsnitt: Vaccinationstäckning mot säsongsinfluensa

Folkhälsomyndigheten publicerar preliminär statistik över vaccinationstäckningen mot influensa under säsongens gång. Sammanställningarna baseras på data från smittskyddsenheterna i de regioner där det är möjligt att löpande ta fram vaccinationsstatistik per åldersgrupp. I årets rapportering deltar region Dalarna, Gävleborg, Halland, Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Sörmland, Värmland, Västernorrland, Västmanland och Östergötland. Befolkningen i dessa regioner utgör cirka 73 procent av Sveriges befolkning.

Höstens allmänna vaccinationsinsatser mot säsongsinfluensa startade, som tidigare år, vecka 45 (8 november). Personer i riskgrupper prioriterades för vaccination mot säsongsinfluensa under de första fyra veckorna av vaccinationsarbetet, tillsammans med vård- och omsorgspersonal. Redan i slutet av oktober påbörjades influensavaccinationerna för personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO) som vaccinerades med förstärkt vaccin. Möjlighet till samtidig vaccination mot influensa och covid-19 var som föregående säsong möjligt.

Sammantaget visar den andra preliminära sammanställningen av statistik över vaccinationstäckningen, liksom förra året, på en stor efterfrågan på influensavaccin. Totalt har cirka 60 procent av personer 65 år och äldre (drygt 1,1 miljoner individer) vaccinerat sig fram till och med vecka 52 2022 i ovan nämnda regioner, se Figur S1. Andelen vaccinerade personer i åldersgruppen 65 år och äldre ligger på en lägre nivå jämfört med samma tidpunkt hösten 2021, då 65 procent var vaccinerade. Jämfört med hösten 2020, då 56 procent var vaccinerade, och de fyra säsongerna innan dess, då täckningsgraden låg på 45-47 procent, ligger antalet vaccinerade på en högre nivå.

Jämfört med första insamlingen har täckningsgraden ökat med 10 procentenheter.

Influensarapport vecka 50, säsongen 2022-2023 (specialavsnitt om insamling 1)

Eftersom tre regioner tillkommit i datainsamlingen för 2022–2023 jämfört med 2021–2022 är andelen vaccinerade inte helt jämförbar. Om data endast från regionerna med jämförbara data för båda säsongerna används blir täckningen för 2022-2023 något högre (61 procent) än om alla regioners data används (60 procent). I sammanställningen nedan används data från samtliga regioner 2022-2023.

Det är troligt att en del efterregistreringar kommer att ske, vilket medför att statistiken över vaccinationstäckningen kan komma att förändras. Den slutgiltiga vaccinationstäckningen i åldersgruppen 65 år och äldre kommer att sammanställas maj 2023 och då med data från samtliga regioner.

Vaccinationstäckning per åldersgrupp

Vaccinationstäckningen är högst bland personer mellan 75 och 84 år samt de 85 år och äldre, där cirka 68 respektive 69 procent är vaccinerade, följt av personer mellan 65 och 74 år (52 procent), se tabell S1.

Bland personer under 65 år har cirka 3 procent vaccinerats till och med vecka 52, vilket är på samma nivå som hösten 2020 men lägre än hösten 2021, då 4 procent vaccinerats. Det saknas information om riskgruppstillhörighet för vaccinerade under 65 år från de flesta regioner, men på grund av de senaste två årens arbete med prioritering av riskgrupper och personal är det sannolikt att de flesta som vaccinerats i denna åldersgrupp tillhör en riskgrupp eller arbetar inom vård och omsorg. Data innefattar i de flesta regionerna inte vaccinationer utförda utanför region eller kommun, exempelvis av företagshälsovården.

Vaccinationstäckningen per region

Det är som vanligt stora variationer i täckningsgraden mellan regionerna. Detta beror till viss del på att alla givna doser inte registreras inom vissa regioner (se Kommentarer till statistiken). Alla regioner som ingår i datainsamlingen har nått över 50 procent vaccinerade i åldersgruppen 65 år och äldre. Region Värmland har högst andel vaccinerade med 72 procent och flera regioner har nått 65 procent eller mer: Halland, Jönköping och Kronoberg samt Västmanland och Östergötland. Vaccinationstäckningen är lägre än vid samma tidpunkt hösten 2021 i alla regioner med jämförbara data förutom Västmanland där täckningsgraden ökat. Jämfört med perioden innan pandemin är vaccinationstäckningen högre i de flesta regioner.

Figur S1. Andel vaccinerade i åldersgruppen 65 år och äldre, fem säsonger.

Diagram som visar andelen vaccinerade från start (0%) till insamling ett, två och tre (vid slutet av säsongen). Störst ökning ses varje år från start till insamling 1. Generellt ses en ökning från säsong till säsong.

Tabell S1. Andel vaccinerade per åldersgrupp insamling 2, 2022, för rapporterande regioner.
Åldersgrupp Befolkningsunderlag 1 nov 2022 Andel vaccinerade
0-17 1 572 620 0,3 %
18-39 2 102 934 2 %
40-64 2 326 928 7 %
65-74 765 106 52 %
75-84 583 959 68 %
85+ 202 042 70 %
Totalt 7 553 589 15 %
Tabell S2. Antal och andel vaccinerade i åldersgruppen 65 år och äldre per region, till och med insamling 2, 2021 respektive 2022.
Region Andel vaccinerade 65+, insamling 2, 2021 Andel vaccinerade 65+, insamling 2, 2022 Datakälla (2022)
Region Dalarna (a) 57 % Journalsystem
Region Gävleborg 64 % 59 % Register samt webbformulär
Region Halland (a) 65 % Journalsystem
Region Jämtland/ Härjedalen 64 % 58 % Journalsystem
Region Jönköpings län 73 % 68 % Register
Region Kalmar län 69 % 62 % Journalsystem
Region Kronoberg 74 % 67 % Journalsystem
Region Norrbotten 65 % 57 % Register
Region Skåne (a) 57 % Journalsystem
Region Stockholm 59 % 57 % Register
Region Sörmland 63 % 61 % Register samt Journalsystem
Region Värmland 78 % 72 % Register
Region Västernorrland 65 % 53 % Journalsystem
Region Västmanland 67 % 68 % Journalsystem
Region Östergötland 68 % 65 % Journalsystem
Genomsnitt 65 % 60 %

(a) Jämförbara data saknas för säsongen 2021-2022.

Kommentar till statistiken om vaccinationstäckning

De regioner som ingår har varierat över tid och 2022-2023 har tre regioner tillkommit som inte var med 2021-2022: Region Dalarna, Region Halland och Region Skåne. Olika sätt att beräkna vaccinationstäckningen har använts i respektive region, vilket gör att vaccinationstäckningen inte är helt jämförbar. Data innefattar i de flesta regioner inte vaccinationer utförda utanför regional eller kommunal sektor, exempelvis av företagshälsovården. Därför underskattas täckningsgraden i de flesta regionerna.

Insamling 2 har varje influensasäsong gjorts efter cirka två månaders vaccinationsarbete, oftast november-december, men 2019-2020 började vaccinationerna senare, så insamling 2 innefattade då 19 november – 15 januari. Insamling 1 har varje säsong gjorts efter cirka fyra veckors vaccinationskampanj, men för 2019-2020 ingår perioden 19 november – 15 december. För samtliga år ingår även eventuella vaccinationer som utförts innan vaccinationsstarten.

Statistiken från Halland är inkomplett gällande vaccination av vård- och omsorgspersonal. Statistiken för Region Kalmar hämtas från journalsystemet, där även kommunerna registrerar utförda vaccinationer. Vaccinationer utförda på privata vaccinationscentraler, apotek och företagshälsovård inhämtas separat i vissa fall, men statistiken är inte heltäckande. I Norrbotten har datakällan bytts från register till journalsystem från och med 13 december 2021 och data över vaccinationer av regionens personal saknas. För insamling 2 är data från kommunernas vaccinationer inte kompletta för Norrbotten. Statistiken från Region Stockholm innefattar samtliga vaccinationer givna i regionens regi och data över vaccinationer givna inom kommunal vård- och omsorg är inkompletta. I statistiken för vaccinerade under 65 år i Region Stockholm ingår både personer i riskgrupp och vårdpersonal. I Region Sörmland har datakällan bytts från och med 8 mars 2022 från register till journalsystem. I Region Värmland saknas data från privata vårdgivare utan avtal med regionen. Statistiken för Region Östergötland hämtas från journalsystemet, där även kommunerna registrerar utförda vaccinationer.

Beräkningar av vaccinationstäckningen baserar sig på befolkningen i regionen den 1 november respektive år enligt data från SCB. För Region Dalarna används istället antalet listade patienter per åldersgrupp.

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Antalet rapporterade fall av influensa fortsatte att minska under vecka 3 efter toppen vecka 52.

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alt. linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Indikator Vecka 3
2023
Vecka 2
2023
Kumulativt
under
säsongen
Antal influensa A 593 1 097 12 233
Antal influensa B 69 114 568
Totalt antal fall 662 1 211 12 801
Antal analyserade prover 11 830 15 701 188 302
Andel positiva prover 6 % 8 % 7 %

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en högre provtagning än tidigare säsonger, på liknande nivå som säsongen 2021-2022.

Figur 1C . Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en lägre andel positiva än tidigare säsonger för aktuell vecka.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen minskade under vecka 3 i alla landsdelar och Sverige nationellt.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Region Antal fall vecka 3 Antal fall per 100 000 invånare vecka 3 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 2 1 191 120
Dalarna 30 10 412 143
Gotland 2 3 69 113
Gävleborg 16 6 233 81
Halland 19 6 614 180
Jämtland/ Härjedalen 11 8 166 126
Jönköping 23 6 426 116
Kalmar 19 8 228 92
Kronoberg 4 2 376 185
Norrbotten 15 6 459 184
Skåne 34 2 1 391 99
Stockholm 166 7 2 393 99
Sörmland 51 17 485 161
Uppsala 42 11 910 230
Värmland 33 12 425 150
Västerbotten 16 6 696 253
Västernorrland 39 16 735 301
Västmanland 30 11 404 145
Västra Götaland 58 3 1 392 80
Örebro 35 11 347 113
Östergötland 17 4 449 96
Totalt 662 6 12 801 122

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen minskade i de flesta åldersgrupper under vecka 3, högst incidens är bland barn 0-4 år.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter och influensatyp/subtyp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst antal intensivvårade syns vecka 52 då 56 patienter lades in. Majoriteten av alla IVA fall är influensa A utan subtypning.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Antalet nyinlagda inom intensivvården per vecka, fem säsonger. Ett minskat antal patienter har rapporterats.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Antalet bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning har ökat sedan säsongens början.

Sentinelövervakningen

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

edan vecka 50 ses ett ökat antal analyserade prover. Under säsongen har flest prover varit A(H3).

Figuren visar endast resultat av influensaanalyser, ej analyser för SARS-CoV-2. Dessa redovisas i veckorapporten för covid-19.

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2022 fram till vecka 20 2023 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2022.

Influensarapport vecka 40, säsongen 2022-2023

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsdatum om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.