Influensarapport vecka 50, säsongen 2022-2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 22 december 2022 och redovisar influensaläget vecka 50 (12–18 december). Specialavsnitt: Vaccinationstäckning samt Övriga orsaker till lutvägsinfektion.

Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av influensa fortsätter att öka sedan epidemistarten vecka 48 med högst antal rapporterade fall sett till befolkningsmängden i Norrland. Den ökande smittspridningen av influensa återspeglas i ett ökat antal nyinlagda patienter inom intensivvården.

Flera system visar på att många i landet är sjuka i luftvägssymtom eller feber, vilket kan bero på såväl ökande smittspridning av influensa som covid-19 och RSV. Det är viktigt att den som är sjuk stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. På det sättet minskar vi smittspridningen av flera luftvägsvirus. De som löper störst risk att drabbas av allvarlig influensa och som därför rekommenderas vaccination är gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd. Vaccin är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom och död. Veckans rapport innehåller ett specialavsnitt med preliminär statistik över vaccinationstäckningen mot säsongsinfluensa samt om övriga orsaker till luftvägsinfektion i vårt specialavsnitt Vad flyger i luften?

Vaccination mot influensa

Under vecka 50 rapporterades 1 452 fall av influensa, vilket är ännu vecka med en dubblering av antalet rapporterade fall. Av fallen var majoriteten influensa A, se Tabell 1. Under vecka 50 subtypades 108 influensa A-fall och av dessa var 58 influensa A(H3N2) och 50 influensa A(H1N1)pdm09. Sedan vecka 40 har vi sett en hittills jämn fördelning mellan influensa A(H3N2) och A(H1N1)pdm09 bland subtypade influensa A-prover.

Under vecka 50 analyserades sammanlagt 16 148 prover för influensa, vilket är 20 procent fler än under vecka 49. Vecka 50 ökade andelen positiva prover till 9 procent jämfört med 6 procent vecka 49. Antalet fall ökar i alla regioner, men varierar i antalet fall sett till befolkningsmängd. Även mellan landsdelarna varierar incidensen, där Norrland har högst incidens, men ökningar ses även i Götaland och Svealand. Högst antal bekräftade fall per 100 000 invånare vecka 50 fanns i gruppen barn 0-4 år och gruppen 65 år och äldre, se Figur 3.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa via Svenska Intensivvårdsregistrets rapporteringsmodul SIRI. Hittills under säsongen har 30 intensivvårdade patienter rapporterats, varav majoriteten haft influensa A. Under vecka 50 rapporterades 14 nyinlagda patienter, men det rapporterade antalet patienter bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen. Några av patienterna under säsongen har varit barn under 18 år. Av de 30 patienterna som rapporterats inlagda tillhörde 19 en medicinsk riskgrupp eller var 65 år eller äldre.

Inom sentinelprovtagningen analyserades 24 prover för influensa vecka 50. Av dessa var 6 prover positiva för influensa A, subtypning av dessa pågår.

Webbsök för influensa visade på en ökande aktivitet vecka 50. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger.

Läget i världen

I Danmark, Norge och Finland rapporteras en fortsatt ökning av antalet influensafall, där influensa A dominerar. Andelen positiva prover i Norge ökade vecka 50 till cirka 17 procent och i Danmark ökade andelen till nio procent. I Danmark och Finland har en blandning av influensa A(H3N2) och A(H1N1)pdm09 påvisats och i Norge dominerar influensa A(H1N1)pdm09. Norge och Finland rapporterar en ökad belastning på vården.

I övriga Europa ökar influensaaktiviteten fortsatt och mer än hälften av länderna rapporterar nu medelhög eller hög aktivitet. Ryssland och Österrike rapporterade en mycket hög intensitet under vecka 49. Hittills under säsongen till och med vecka 49 har 95 procent av alla fall inom både laboratorieövervakningen och sentinelprovtagningen varit influensa A. Av de influensa A-prover som subtypats inom laboratorieövervakningen under vecka 49 var 62 procent influensa A(H1N1)pdm09 och 38 procent A(H3N2). Inom sentinelprovtagningen var 82 procent A(H3N2) och 18 procent influensa A(H1N1)pdm09 under vecka 49.

Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag på Flu News Europes webbplats. WHO:s globala influensauppdateringar publiceras måndagar varannan vecka.

Specialavsnitt: vaccinationstäckningen mot influensa

Folkhälsomyndigheten publicerar preliminär statistik över vaccinationstäckningen mot influensa under säsongens gång. Sammanställningarna baseras på data från de regioner som har möjlighet att löpande ta fram vaccinationsstatistik per åldersgrupp. I årets rapportering deltar smittskyddsenheterna i Dalarna, Gävleborg, Halland, Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Sörmland, Värmland, Västernorrland, Västmanland och Östergötland. Befolkningen i dessa regioner utgör cirka 73 procent av Sveriges befolkning.

Höstens allmänna vaccinationsinsatser mot säsongsinfluensa startade, som tidigare år, vecka 45 (8 november). Personer i riskgrupper prioriterades för vaccination mot säsongsinfluensa under de första fyra veckorna av vaccinationsarbetet, tillsammans med vård- och omsorgspersonal. Redan i slutet av oktober påbörjades influensavaccinationerna för personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO) som vaccinerades med förstärkt vaccin. Möjlighet till samtidig vaccination mot influensa och covid-19 var som föregående säsong möjligt.

Nu drar vaccinationerna mot säsongsinfluensa igång (nyhet 2022-11-07)

Sammantaget visar den första sammanställningen för säsongen, liksom förra året, på en stor efterfrågan på influensavaccin. Totalt har cirka 50 procent av alla personer 65 år och äldre (drygt 770 000 individer) vaccinerat sig fram till och med vecka 48 i ovan nämnda regioner. Andelen vaccinerade personer i åldersgruppen 65 år och äldre ligger på en lägre nivå jämfört med samma tidpunkt hösten 2021 (56 procent), men på en något högre nivå jämfört med hösten 2020 (48 procent). Eftersom tre regioner tillkommit i datainsamlingen för 2022-2023 jämfört med 2021-2022 är andelen vaccinerade inte helt jämförbar. Om data endast från regionerna med jämförbara data båda säsongerna används är täckningen något högre (51 procent) vid insamling 1 2022-2023. I sammanställningen nedan används data från samtliga regioner 2022-2023.

Jämfört med säsongerna innan pandemin är vaccinationstäckningen något högre, se figur S1. Under de senaste fem säsongerna innan pandemin var täckningen 35–42 procent vid första insamlingen. Det är troligt att en del efterregistreringar kommer att ske, vilket medför att statistiken över vaccinationstäckningen kan komma att förändras. Den slutgiltiga vaccinationstäckningen i åldersgruppen 65 år och äldre kommer att beräknas våren 2023 utifrån data från samtliga regioner.

Vaccinationstäckning per åldersgrupp

Vaccinationstäckningen är högst bland personer mellan 75 och 84 år, följt av de 85 år och äldre (se tabell S1). Personer mellan 65 och 74 år har, som tidigare år, en något lägre täckningsgrad.

Bland personer under 65 år har cirka 2 procent vaccinerats till och med vecka 48, vilket är ungefär lika många som vid samma tidpunkt föregående säsonger. Det saknas information om riskgruppstillhörighet för vaccinerade under 65 år från de flesta regioner, men på grund av de senaste två årens prioritering är det sannolikt att de flesta tillhör en riskgrupp eller jobbar inom vård och omsorg. Data innefattar i de flesta regionerna inte vaccinationer utförda utanför region eller kommun, exempelvis av företagshälsovården.

Vaccinationstäckningen per region

Det är som vanligt stora variationer i täckningsgraden mellan regionerna. Detta beror till viss del på att alla givna doser inte registreras inom vissa regioner (se Kommentarer till statistiken).

De flesta regioner har nått till 50 procent vaccinerade i åldersgruppen 65 år och äldre och i Värmland och Västmanland är täckningen 60 procent eller mer. Vaccinationstäckningen är lägre än vid samma tidpunkt hösten 2021 i alla regioner med jämförbara data, förutom Västmanland där täckningsgraden ökat. Jämfört med perioden innan pandemin är vaccinationstäckningen högre i de flesta regioner.

Figur S1. Andel vaccinerade i åldersgruppen 65 år och äldre, fem säsonger. Observera att antalt regionerna som ingår i insamlingen varierat över tid.

Diagram som visar andelen vaccinerade från start till insamling ett, två och tre. Störst ökning ses varje år från start till insamling 1.

Tabell S1. Andel vaccinerade per åldersgrupp insamling 1, 2022
Åldersgrupp Befolkningsunderlag 1 nov 2022 Andel vaccinerade
0-17 1 572 620 0 %
18-39 2 102 934 1 %
40-64 2 326 928 4 %
65-74 765 106 43 %
75-84 583 959 57 %
85+ 202 042 55 %
Totalt 7 553 589 12 %
Tabell S2. Antal och andel vaccinerade i åldersgruppen 65 år och äldre per region, till och med insamling 1, 2021 respektive 2022.
Region Andel vaccinerade 65+, insamling 1, 2021 Andel vaccinerade 65+, insamling 1, 2022 Datakälla (2022)
Region Dalarna (a) 44 % Journalsystem
Region Gävleborg 58 % 51 % Register samt webbformulär
Region Halland (a) 56 % Journalsystem
Region Jämtland Härjedalen 54 % 50 % Journalsystem
Region Jönköpings län 66 % 59 % Register
Region Kalmar län 57 % 51 % Journalsystem
Region Kronoberg 66 % 58 % Journalsystem
Region Norrbotten 55 % 46 % Register
Region Skåne (a) 44 % Journalsystem
Region Stockholm 48 % 47 % Register
Region Sörmland 54 % 51 % Register samt Journalsystem
Region Värmland 64 % 61 % Register
Region Västernorrland 54 % 43 % Journalsystem
Region Västmanland 58 % 60 % Journalsystem
Region Östergötland 64 % 58 % Journalsystem
Genomsnitt 56 % 50 %

(a) Jämförbara data saknas för säsongen 2021-2022.

Kommentar till statistiken om vaccinationstäckning

Beräkningar av vaccinationstäckningen baserar sig på befolkningen i regionen den 1 november respektive år enligt data från SCB.

Insamling 1 har varje säsong gjorts efter cirka fyra veckors vaccinationskampanj: för 2018-2019 och 2020-2021 består insamling 1 av vaccinationer från vaccinationsstart 3–8 november till och med 30 november. För 2019-2020 ingår perioden 19 nov–15 dec. För 2020-2021, 2021-2022 och 2022-2023 sträcker sig perioden från vaccinationsstart till vecka 48 respektive år. För samtliga år ingår även eventuella vaccinationer som utförts innan vaccinationsstarten. De regioner som ingår har varierat över tid och 2022-2023 har tre regioner tillkommit som inte var med 2021-2022: Region Dalarna, Region Halland och Region Skåne.

Olika sätt att beräkna vaccinationstäckningen har använts i respektive region, vilket gör att vaccinationstäckningen per region inte är helt jämförbar. Data innefattar i de flesta regionerna inte vaccinationer utförda utanför region eller kommun, exempelvis av företagshälsovården. Eftersom vissa vaccinationer saknas, betyder det att täckningsgraden underskattas i de flesta regionerna.

Statistiken från Halland är inkomplett gällande vaccination av vård- och omsorgspersonal. I Norrbotten har datakällan bytts från register till journalsystem från och med 13 dec 2021 och data över vaccination av regionens personal saknas. Statistiken från Region Stockholm innefattar samtliga vaccinationer givna i regionens regi. Data över vaccinationer givna inom kommunal vård- och omsorg är inkompletta. I statistiken för vaccinerade under 65 år ingår både personer i riskgrupp och vårdpersonal. I Region Sörmland har datakällan bytts från och med 8 mar 2022 från register till journalsystem. Data från privata vårdgivare utan avtal med Region Värmland saknas. Statistiken för Region Östergötland hämtas från journalsystemet där även kommunerna registrerar utförda vaccinationer.

Specialavsnitt: Vad flyger i luften? Övriga orsaker till luftvägsinfektioner i Sverige

Frivillig rapportering av bred luftvägsdiagnostik från mikrobiologiska laboratorier i region Kronoberg, Blekinge, Västmanland, Örebro, Sörmland, Västra Götaland och Stockholm ger i detta avsnitt en överblick över övriga orsaker till virala luftvägsinfektioner, utöver influensa A och B, RSV eller SARS-CoV-2. Prover som analyseras med bred luftvägsdiagnostik har i de flesta fall redan analyserats för influensa, RSV och SARS-CoV-2 och varit negativa för dessa virus.

Denna rapport omfattar analyserade prover med provtagningsdatum från vecka 35 till och med vecka 50 2022, redovisat i fyraveckorsperioder. En fortsatt minskning av andelen positiva prover för entero- och rhinovirus noteras under perioden vecka 47–50, jämfört med perioden vecka 43–46. Även adeno- och parainfluensavirus minskar något. För humana coronavirus samt humana metapneumovirus ses en svag ökning, men de ligger kvar på låga nivåer. Vissa regionala skillnader förekommer.

Rhino- och enterovirus redovisas tillsammans eftersom båda tillhör picornaviridae-familjen och kan vara svåra att särskilja.

I tabell och figur är inte SARS-CoV-2 inkluderad i redovisningen av förekomsten av humana coronavirus. Se istället Aktuell veckorapport för covid-19.

Tabell S1 Vad flyger i luften. Andel positiva prover per virustyp, vecka 35–50, säsongen 2022–2023.
Virustyp v.35-38 v. 39-42 v. 43-46 v. 47-50
Adenovirus 2 % 3 % 4 % 3 %
Humana coronavirus (a) 0,3 % 0,4 % 0,1 % 1,1 %
Humana metapneumovirus 0,1 % 0,5 % 0,6 % 2 %
Parainfluensavirus 2 % 4 % 5 % 4 %
Rhino-/enterovirus 22 % 16 % 14 % 10 %

Figur S1 Vad flyger i luften. Andel positiva prover per virustyp, vecka 35–50, säsongen 2022–2023. SARS-CoV-2 exkluderad i humana coronavirus.

Andelen positiva prover per virustyp under säsongen 2022-2023 från vecka 35 till 50. Andelarna har varierat under säsongen.

Mer information om de olika virusorsakade luftvägsinfektionerna finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.

Figur 1a. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Under veckorna 40-50 2022 har antalet rapporterade fall av influensa ökat.

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alt. linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Indikator Vecka 49 Vecka 50 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 729 1 412 2 850
Antal influensa B 26 40 92
Totalt antal fall 755 1 452 2 942
Antal analyserade prover 13 443 16 148 100 819
Andel positiva prover 6 % 9 % 3 %

Figur 1b. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en högre provtagning än tidigare säsonger, på liknande nivå som säsongen 2021-2022.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen är ökande i alla landsdelar och Sverige nationellt, högst incidens ses i Norrland.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, senaste veckan och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Region Antal fall vecka 50 Antal fall per 100 000 invånare vecka 50 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 24 15 40 25
Dalarna 38 13 66 23
Gotland 5 8 8 13
Gävleborg 23 8 46 16
Halland 89 26 190 56
Jämtland Härjedalen 15 11 35 27
Jönköping 35 10 62 17
Kalmar 18 7 31 13
Kronoberg 61 30 117 58
Norrbotten 81 32 178 71
Skåne 153 11 310 22
Stockholm 267 11 556 23
Sörmland 40 13 63 21
Uppsala 140 35 283 72
Värmland 34 12 55 19
Västerbotten 121 44 306 111
Västernorrland 74 30 150 61
Västmanland 32 11 74 27
Västra Götaland 125 7 253 14
Örebro 25 8 46 15
Östergötland 52 11 73 16
Totalt 1 452 14 2 942 28

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen är ökande i alla åldersgrupper, högst incidens vecka 50 i åldersgruppen 0-4 år följt av 65 år och äldre.

Intensivvård

Figur 4. Antal intensivvårdade patienter och influensasort från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Hittills har 30 patienter vårdats inom intensivvården under denna säsong. Majoriteten av dessa var influensa A.

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2022 fram till vecka 20 2023 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2022.

Veckorapport för vecka 40 2022

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover analyseras för influensa än under föregående säsonger. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsdatum om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.