Influensarapport vecka 49, säsongen 2022-2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 16 december 2022 och redovisar influensaläget vecka 49 (5–11 december).

Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av influensa fortsätter att öka snabbt efter den nationella epidemistarten vecka 48. Spridningen domineras av säsongsinfluensa A med en hittills jämn fördelning mellan influensa A(H3N2) och A(H1N1)pdm09 bland subtypade prover.

Erfarenhet från tidigare år visar att under intensiv smittspridning av influensa A(H3N2) brukar personer 65 år och äldre drabbas hårdare med en överdödlighet under toppveckorna, medan influensa A(H1N1)pdm09 brukar resultera i fler intensivvårdade patienter i åldersgrupperna under 65 år. Personer med underliggande riskfaktorer har en ökad risk för allvarlig sjukdom oavsett influensasort. För personer i riskgrupp rekommenderas antiviral behandling i tidigt skede. Antiviral behandling rekommenderas också för allvarligt sjuka.

Behandling och profylax vid influensa – behandlings‌‌­rekommendation (lakemedelsverket.se)

Oavsett influensasort blir barn ofta smittade och sjuka eftersom de i många fall inte tidigare smittats. I statistiken över samtal till 1177 ses en ökande andel samtal om feber bland barn under perioden då influensafallen ökat. De flesta barn klarar en influensainfektion bra, men för en liten del kan sjukdomen bli allvarlig. Hittills under säsongen har enstaka barn rapporterats inlagda inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa.

Det är viktigt att den som är sjuk stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. På det sättet minskar vi smittspridningen av såväl influensa som RSV, covid-19 och andra luftvägsvirus. De som löper störst risk att drabbas av allvarlig influensa är gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd. Personer i dessa grupper rekommenderas att vaccinera sig mot influensa. När influensaaktiviteten nu ökar är det hög tid att vaccinera sig, eftersom det tar ungefär två veckor att bygga upp skyddet. Det går bra att kombinera vaccination mot influensa med vaccination mot covid-19.

Under vecka 49 rapporterades 739 fall av influensa, jämfört med 360 fall vecka 48, vilket är den andra veckan i rad antalet rapporterade fall av influensa dubblerats. Av fallen var majoriteten influensa A, se Tabell 1. Under vecka 49 subtypades 68 influensa A-fall och av dessa var 33 influensa A(H3N2) och 35 influensa A(H1N1)pdm09.

Under vecka 49 analyserades sammanlagt 13 062 prover för influensa, vilket är en ökning med 27 procent från vecka 48. Vecka 49 ökade andelen positiva prover till 6 procent jämfört med 4 procent vecka 48. Fall rapporteras vecka 49 i alla regioner och antalet fall sett till befolkningsmängd varierar. Norrland har högst incidens, men ökningar ses i alla landsdelar. Högst antal bekräftade fall per 100 000 invånare vecka 49 fanns i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av barn 0-4 år, se Figur 3.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa via Svenska Intensivvårdsregistrets rapporteringsmodul SIRI. Hittills under säsongen har 12 intensivvårdade patienter rapporterats, varav majoriteten haft influensa A. Några av patienterna har varit barn under 18 år.

Inom sentinelprovtagningen analyserades 12 prover för influensa vecka 49. Samtliga prover blev negativa.

Webbsök för influensa visade på en ökande aktivitet vecka 49. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger.

Läget i världen

I Danmark, Norge och Finland rapporteras ett kraftigt ökande antal fall av influensa, med främst influensa A hittills rapporterat. Andelen positiva prover i Norge var vecka 49 cirka 11 procent och i Danmark 4 procent. I Danmark och Finland har en blandning av influensa A(H3N2) och A(H1N1)pdm09 påvisats och i Norge dominerar influensa A(H1N1)pdm09.

I övriga Europa ses en fortsatt ökande influensaaktivitet och antalet länder som rapporterar en medelhög eller hög aktivitet är nu elva stycken, däribland Österrike, Irland och Estland. Ryssland rapporterade en mycket hög intensitet under vecka 48. Under vecka 40–48 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen, där 92 procent av alla fall var influensa A och inom sentinelprovtagningen, där 93 procent var influensa A. Av de influensa A-prover som subtypats under vecka 48 var majoriteten influensa A(H3N2). Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag på Flu News Europes webbplats.

Weekly influenza overview (flunewseurope.org)

Globalt rapporterades det i slutet av november en ökande aktivitet och av proverna som subtypats en dominans av influensa A(H3N2). I Nordamerika samt i Mexiko noteras en fortsatt kraftig ökning av antalet fall och en mycket hög andel positiva bland provtagna för influensa. På arabiska halvön och i resterande delar av Asien minskar nu aktiviteten respektive är fortsatt låg. På södra halvklotets tempererade delar som går mot sommar ses en avtagande aktivitet. WHO rekommenderar en gemensam övervakning av influensa och covid-19.

Global Influenza Programme: Influenza Update N° 459 (who.int)

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.

Figur 1a. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Under veckorna 40-49 2022 har antalet fall av influensa som rapporterats ökat.

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alt. linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Indikator Vecka 48 Vecka 49 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 354 713 1 422
Antal influensa B 6 26 52
Totalt antal fall 360 739 1 474
Antal analyserade prover 13 062 10 277 84 150
Andel positiva prover 4 % 6 % 2 %

Figur 1b. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en högre provtagning än tidigare säsonger, på liknande nivå med våren 2022.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen är ökande i alla landsdelar och Sverige nationellt, högst incidens ses i Götaland.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, senaste veckan och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Region Antal fall vecka
49
Antal fall per
100 000 invånare vecka 49
Antal fall kumulativt
under säsongen
Antal fall per
100 000 invånare
kumulativt under säsongen
Blekinge 13 8 16 10
Dalarna 15 5 28 10
Gotland 1 2 3 5
Gävleborg 12 4 23 8
Halland 43 13 101 30
Jämtland Härjedalen 11 8 20 15
Jönköping 16 4 27 7
Kalmar 5 2 13 5
Kronoberg 35 17 56 28
Norrbotten 45 18 96 38
Skåne 72 5 157 11
Stockholm 137 6 289 12
Sörmland 12 4 23 8
Uppsala 80 20 143 36
Värmland 11 4 21 7
Västerbotten 101 37 185 67
Västernorrland 38 16 76 31
Västmanland 11 4 42 15
Västra Götaland 56 3 112 6
Örebro 10 3 22 7
Östergötland 15 3 21 4
Totalt: 739 7 1 474 14

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen är ökande i alla åldersgrupper, högst incidens vecka 49 i åldersgruppen 65 år och äldre följt av 0-4 år.

Intensivvård

Figur 4. Antal intensivvårdade patienter och influensasort från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Hittills har 12 patienter vårdats inom intensivvården, majoriteten av dessa var influensa A.

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2022 fram till vecka 20 2023 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2022.

Veckorapport för influensa, vecka 40 2022

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover analyseras för influensa än under föregående säsonger. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsdatum om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.