Influensarapport vecka 51-52, säsongen 2022-2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 5 januari 2023 och redovisar influensaläget vecka 51-52 (19 december – 1 januari).

Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av influensa ökade vecka 51 och 52. Högst antal bekräftade fall sett till befolkningsmängden sågs i Norrland där smittspridningen för säsongen kom igång ungefär en vecka tidigare än övriga Sverige, men antalet fall ökar i alla landsdelar. Den ökande smittspridningen av influensa har lett till ett ökat antal nyinlagda patienter inom intensivvården. Rapportering, provtagning och vårdsökande påverkas av jul- och nyårshelgerna.

Det är viktigt att den som är sjuk med luftvägssymtom stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. På det sättet minskar vi smittspridningen av flera luftvägsvirus. De som löper störst risk att drabbas av allvarlig influensa och som därför rekommenderas vaccination är gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd. Vaccin är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom och död.

Vaccination mot influensa

Det finns antivirala läkemedel mot influensa som har bäst effekt om de sätts in tidigt i sjukdomsförloppet. Tidig antiviral behandling rekommenderas till personer i medicinsk riskgrupp samt personer med influensasjukdom som kräver slutenvård eller orsakar kraftig allmänpåverkan, oavsett vaccinationsstatus. Läs mer i Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling och profylax vid influensa.

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer (lakemedelsverket.se)

Under vecka 52 rapporterades 3 307 fall av influensa, vilket är 31 procent fler än vecka 51, då 2 521 fall rapporterades. Av fallen var majoriteten influensa A, se Tabell 1. Under vecka 52 subtypades 156 influensa A-fall och av dessa var 87 influensa A(H3N2) och 69 influensa A(H1N1)pdm09. Bland de prover som subtypats hittills sedan vecka 40 har ungefär hälften varit influensa A(H3N2) och hälften A(H1N1)pdm09.

Under vecka 52 analyserades sammanlagt 18 717 prover för influensa, vilket är 8 procent färre än under vecka 51. Vecka 52 ökade andelen positiva prover till 18 procent jämfört med 12 procent vecka 51. Fortsatt har Norrland högst incidens av rapporterade fall sett till befolkningsmängden men antalet fall ökar i alla landsdelar. Högst antal bekräftade fall per 100 000 invånare finns som tidigare i gruppen 65 år och äldre och barn 0-4 år, se Figur 3.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa via Svenska Intensivvårdsregistrets rapporteringsmodul SIRI. Hittills under säsongen har 99 intensivvårdade patienter rapporterats, varav majoriteten haft influensa A. Bland det fåtal subtypade prover är det en jämn fördelning mellan influensa A(H3N2) och A(H1N1)pdm09. Hittills har 43 nyinlagda patienter rapporterats under vecka 52, jämfört med 23 patienter vecka 51. Det rapporterade antalet patienter bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen. Medianåldern för de intensivvårdade patienterna under säsongen är 59 år. Totalt sett tillhörde 75 procent en medicinsk riskgrupp eller var 65 år eller äldre. Bland personer under 65 år tillhörde 55 procent en medicinsk riskgrupp. Under säsongen har 19 personer i åldersgruppen 0 till 17 år rapporterats inlagda på IVA.

Inom sentinelprovtagningen analyserades 19 prover för influensa vecka 52, varav 8 var positiva för influensa A, subtypning av dessa pågår. Vecka 51 analyserades 31 prover, varav 6 var influensa A(H3), 1 var influensa A(H1)pdm09 och 1 håller på att subtypas. Sedan vecka 40 har totalt 31 influensa A-prover påvisats inom sentinelövervakningen, varav influensa A(H3) påvisats i 14 prover och influensa A(H1)pdm09 påvisats i 8 prover. Subtypning pågår för resterande 9 prover.

Webbsök för influensa visade på en oförändrad aktivitet mellan vecka 51 och 52. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger.

Läget i världen

Antalet fall och andelen positiva ökade något mellan vecka 51 och 52 i Danmark, där både influensa A och B cirkulerar. Bland subtypade influensa A-prover sågs något fler fall av A(H1N1)pdm09 vecka 50 och 51 men under säsongen har båda subtyperna cirkulerat. Samtliga linjetypade influensa B-prover har varit B/Victoria.

Från Finland rapporterades en fortsatt ökning av antalet influensafall och en ökad belastning på vården vecka 51, samt att influensa A(H3N2) nu dominerar spridningen. Norge har sett ett kraftigt ökat antal rapporterade fall fram till vecka 50, med en dominans av influensa A(H1N1)pdm09.

Det saknas rapporter från ECDC/WHO-Europa samt WHO på grund av helgerna.

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.

Figur 1a. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Antalet rapporterade fall av influensa ökat markant sedan epidemistarten vecka 48.

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alt. linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Indikator Vecka 52 Vecka 51 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 3 195 2 444 8 570
Antal influensa B 112 77 281
Totalt antal fall 3 307 2 521 8 851
Antal analyserade prover 18 717 20 451 143 062
Andel positiva prover 18 % 12 % 6 %

Figur 1b. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en högre provtagning än tidigare säsonger, på liknande nivå som säsongen 2021-2022.

Figur 1C . Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en lägre andel positiva än tidigare säsonger.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen är ökande i alla landsdelar och Sverige nationellt, högst incidens ses i Norrland.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Region Antal fall vecka 52 Antal fall per
100 000 invånare vecka 52
Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per
100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 54 34 152 96
Dalarna 132 46 265 92
Gotland 24 39 54 89
Gävleborg 69 24 144 50
Halland 147 43 469 138
Jämtland Härjedalen 36 27 112 85
Jönköping 140 38 281 77
Kalmar 68 28 143 58
Kronoberg 92 45 302 149
Norrbotten 94 38 359 144
Skåne 432 31 1 042 74
Stockholm 565 23 1 591 66
Sörmland 158 52 284 94
Uppsala 190 48 671 170
Värmland 100 35 226 80
Västerbotten 116 42 556 203
Västernorrland 218 89 489 200
Västmanland 107 38 239 86
Västra Götaland 345 20 988 57
Örebro 85 28 181 59
Östergötland 135 29 303 65
Totalt 3 307 32 8 851 85

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen är ökande i alla åldersgrupper, högst incidens är i åldersgruppen 0-4 år följt av 65 år och äldre.

Intensivvård

Figur 4a. Antal intensivvårdade patienter och influensasort från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Hittills har 99 patienter vårdats inom intensivvården under denna säsong. Majoriteten av dessa var influensa A (ej subtypad).

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Antalet nyinlagda inom intensivvården per vecka, fem säsonger. Ett ökat anta patienter har rapporterats.

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2022 fram till vecka 20 2023 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2022.

Veckorapport för vecka 40 2022

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover analyseras för influensa än under föregående säsonger. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsdatum om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.