Influensarapport vecka 10, säsongen 2023–2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 14 mars 2024 och redovisar influensaläget vecka 10 (4 – 10 mars 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Smittspridningen av influensa har avtagit och är på en låg nivå, men säsongen pågår fortfarande. Under vecka 10 fortsatte antalet bekräftade influensa A-fall att minska. Även antalet fall med influensa B minskade, efter en uppgång vecka 9. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården och avlidna per vecka har varit i stort sett oförändrat under de senaste veckorna.

Tidig behandling med antivirala läkemedel mot influensa rekommenderas till personer i medicinsk riskgrupp samt personer som insjuknat i influensasjukdom som kräver slutenvård eller orsakar kraftig allmänpåverkan. Läs mer i Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling och profylax vid influensa.

Behandling och profylax vid influensa – behandlings‌‌­rekommendation (lakemedelsverket.se)

I veckorapporten finns ett specialavsnitt om andra orsaker till luftvägsinfektion.

Fördjupad statistik

Under vecka 10 rapporterades 379 bekräftade influensafall, jämfört med 631 fall vecka 9. Cirka 6 000 prover analyserades vecka 10, vilket är något lägre än veckan innan. Andelen positiva prover minskade till sex procent vecka 10 efter att ha legat på 10-12 procent under åtta veckors tid. Under vecka 10 var det fortsatt flest rapporterade fall per 100 000 invånare i åldersgruppen 65 år och äldre.

Av de rapporterade fallen under hela säsongen har de allra flesta (97 procent) varit influensa A. Under vecka 10 rapporterades 45 fall av influensa B, att jämföra med 77 fall veckan innan. Både influensa A(H1N1)pdm09 och influensa A(H3N2) cirkulerar i Sverige. Av de subtypade influensa A-proverna under säsongen har cirka 68 procent varit influensa A(H1)pdm09 och 32 procent A(H3).

Under vecka 10 rapporterades fyra nyinlagda intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa, jämfört med nio nyinlagda patienter vecka 9. Hittills under säsongen har 249 influensafall rapporterats inom intensivvården, varav 243 med influensa A och sex med influensa B. Sextiosju patienters influensa A-prover har subtypats, varav 84 procent (56 prover) till influensa A(H1)pdm09 och 16 procent (11 prover) till influensa A(H3). Medianåldern bland de intensivvårdade under säsongen är 63 år. Bland intensivvårdade patienter är 57 procent män och 43 procent kvinnor, vilket liknar fördelningen säsongen 2015–2016, som dominerades av influensa A(H1N1)pdm09. Elva patienter har behandlats med ECMO.

På grund av fördröjning i rapporteringen avseende avlidna bekräftade fall fokuserar analyserna i veckorapporten främst på data fram till för två veckor sedan. Under vecka 8 rapporterades 30 bekräftade fall avlidna. Under de tre föregående veckorna (vecka 5–7) var det genomsnittliga antalet 44 dödsfall per vecka. Hittills har 41 respektive 21 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 9 och 10. Under hela säsongen har totalt 535 avlidna rapporterats, varav 98 procent med influensa A. Bland avlidna har 89 influensa A-prover subtypats, varav 69 procent (61 prover) till influensa A(H1)pdm09 och 31 procent (28 prover) till influensa A(H3). Medianåldern för avlidna under säsongen är 83 år.

Webbsök, som med hjälp av sökningar på 1177.se uppskattar antalet personer med influensaliknande sjukdom, visar på en mycket låg influensaaktivitet, som minskat jämfört med föregående vecka.

Inom sentinelprovtagningen har elva prover inkommit för vecka 10. Ett prov blev positivt för influensa A(H3). Tre prover är under pågående analys och resten negativa för influensa.

Läget i Europa

Rapporter från ECDC/WHO-Europa med data fram till och med vecka 9 visar på en stabil eller avtagande influensaaktivitet i de flesta länder. Hög eller mycket hög aktivitet rapporteras från Bosnien-Hercegovina, Litauen och Montenegro. Influensa A dominerar spridningen i Europa och båda subtyperna cirkulerar. Inom sentinelövervakningen och bland prover från sjukvården dominerar influensa A(H1)pdm09 bland subtypade prover.

European Respiratory Virus Surveillance Summary (erviss.org)

I Danmark rapporterar man en fortsatt minskning av antalet fall med influensa A vecka 10 jämfört med föregående vecka. Även antalet nyinlagda patienter inom slutenvården minskade vecka 10 jämfört med föregående vecka. Liksom i Sverige cirkulerar båda subtyperna av influensa A och den subtyp som dominerar i Danmark är A(H1N1)pdm09.

Influenza - overvågning (ssi.dk)

Specialavsnitt: Andra orsaker till luftvägsinfektion

Frivillig rapportering av bred luftvägsdiagnostik från mikrobiologiska laboratorier i region Blekinge, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Sörmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland och Örebro ger en överblick över övriga orsaker till virala luftvägsinfektioner, utöver influensa A och B, RS-virus och SARS-CoV-2. Prover som analyseras med bred luftvägsdiagnostik har i de flesta fall redan analyserats för influensa, RS-virus och SARS-CoV-2 och varit negativa för dessa virus.

Denna rapport omfattar analyserade prover med provtagningsdatum från vecka 39, 2023 till vecka 10, 2024 i fyraveckorsperioder. Humana coronavirus och humant metapneumovirus fortsätter att öka under vecka 7-10 i jämförelse med de två föregående perioderna vecka 51-2 samt vecka 3-6. Övriga virus ligger kvar på liknande nivåer som vid föregående periods rapportering. I denna insamling saknas data från Västerbotten. Vissa regionala skillnader förekommer (redovisas ej).

Tabell S1. Andra orsaker till luftvägsinfektion. Andel positiva prover per virustyp och period, säsongen 2023–2024.
Virustyp vecka 39–42 (%) vecka 43–46 (%) vecka 47–50 (%) vecka 51–02 (%) vecka 03–06 (%) vecka 07–10 (%)
Adenovirus 1,8 1,9 2,4 2,7 1,9 2,2
Humana coronavirus exklusive SARS-CoV-2 0,4 0,3 0,7 1,3 3,7 7,6
Humant metapneumovirus 0,2 0,3 0,8 1,5 2,8 5,4
Parainfluensavirus 3,9 2,5 2,1 1,8 1,5 2,0
Rhino-/enterovirus 23 15 11 7,1 7,7 7,6

Figur S1. Andra orsaker till luftvägsinfektion. Andel positiva prover per virustyp och period, säsongen 2023–2024. SARS-CoV-2 exkluderad i humana coronavirus.

Högst andel positiva syns varje period för rhino enterovirus förutom perioden v7 till 10, se tabell S1 för data.

Notera att för rhino- och enterovirus redovisas endast data från de laboratorier (majoriteten) som ej särskiljer dessa. Båda tillhör picornaviridae-familjen. I Tabell S1 och Figur S1 är inte SARS-CoV-2 inkluderad i redovisningen av förekomsten av humana coronavirus. Se istället veckorapporterna för covid-19.

Mer information om de olika virusorsakade luftvägsinfektionerna finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av lågt antal fall.

Antalet bekräftade influensafall minskade vecka 10.

Tabell 1. Antal bekräftade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva.
Indikator Vecka 9 2024 Vecka 10 2024 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 554 334 14 276
Antal influensa B 77 45 420
Totalt antal fall 631 379 14 696
Antal analyserade prover 6 652 5 974 194 056
Andel positiva prover 9 % 6 % 8 %

Figuren (figur 1B) visar fördelningen mellan influensa A(H1)pdm09 respektive influensa A(H3) bland subtypade influensa A-prover under säsongen. De senaste två veckornas data är inkompletta. Ett fåtal fall med båda subtyperna rapporterade har exkluderats. Enstaka influensa B-prover har linjetypats (samtliga till B/Victoria) men redovisas inte här.

Figur 1B. Andel influensa A(H1)pdm09 respektive A(H3) av subtypade influensa A-prover per vecka, säsongen 2023-2024.

Andelen H1 har varierat mellan cirka 55 och 80 % sedan vecka 46. Andelen H3 har varierat mellan cirka 20 och 45 % under samma period.

Figur 1C. Antal analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av få fall.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51.

Figur 1D. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av låg positivitet.

Andelen positiva av analyserade prover har minskat sedan vecka 7.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal bekräftade fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall i förhållande till befolkningsmängden var som högst vecka 52, med Svealand och Norrland på en högre nivå än Götaland. Minskande nivå i alla landsdelar den senaste veckan.

Tabell 2. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong.
Region Antal fall vecka 10 Antal fall per 100 000 invånare vecka 10 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 5 3 122 77
Dalarna 9 3 517 179
Gotland 2 3 90 147
Gävleborg 12 4 537 187
Halland 15 4 641 187
Jämtland Härjedalen 11 8 191 144
Jönköping 19 5 624 169
Kalmar 6 2 267 108
Kronoberg 10 5 146 71
Norrbotten 4 2 206 83
Skåne 28 2 1 359 96
Stockholm 108 4 3 833 157
Sörmland 9 3 598 198
Uppsala 16 4 665 166
Värmland 18 6 745 262
Västerbotten 15 5 363 131
Västernorrland 14 6 466 192
Västmanland 16 6 502 179
Västra Götaland 29 2 1 734 99
Örebro 14 5 551 179
Östergötland 19 4 539 114
Totalt 379 4 14 696 140

Åldersfördelning

Figur 3. Antal bekräftade fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall i förhållande till befolkningen har minskat tydligast i åldergruppen 65 år och äldre den senaste veckan.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per typ/subtyp och vecka, 2023–2024.

De flesta patienter har haft influensa A. Högst stapel vecka 52 med 35 nyinlagda patienter.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per vecka, sex säsonger.

Antalet nyinlagda patienter har minskat den senaste veckan. Antalet var som högst vecka 52.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Enstaka dödsfall rapporterades vecka 42-48, därefter en ökning med topp vecka 2. Sedan dess stabilt på en lägre nivå, förutom en tillfällig ökning vecka 5.

Sentinelövervakningen

I figuren visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Totalt 25 till 40 prover per vecka, färre sedan årsskiftet. Flest positiva hittills vecka 51. Främst A/H1 har påvisats.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen.

Beskrivning av datakällor för övervakning av influensa

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RS-virus och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin av covid-19. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsongerna före 2020.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsvecka om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter diagnos, oavsett dödsorsak. Statistiken för patienter som vårdats inom intensivvården innefattar både patienter med influensa som primär- eller bidiagnos.