Influensarapport vecka 40, säsongen 2023-2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 12 oktober 2023 och redovisar influensaläget vecka 40 (2–8 oktober 2023).

Sammanfattande bedömning av läget i Sverige

Sammantaget visar övervakningen av influensa på en mycket låg aktivitet i såväl Sverige som övriga Europa. Under vecka 40 rapporterades 10 fall av influensa A och 2 fall av influensa B nationellt, vilket är på samma nivå som föregående vecka. Drygt 4 800 prover analyserades under vecka 40, och andelen positiva för influensa var 0,2 procent.

Det är ännu för tidigt att säga hur säsongen kommer att utvecklas och vilka influensasorter som kommer att cirkulera. Folkhälsomyndigheten följer influensaläget kontinuerligt och publicerar rapporter varannan vecka till dess att aktiviteten ökar. I denna veckorapport ingår ett specialavsnitt om innehållet i vaccinerna mot influensa.

Under vecka 21–39, då veckorapporterna för influensa haft uppehåll, har totalt 307 fall av influensa rapporterats i Sverige, se Figur 1. Drygt hälften av fallen, 165 stycken, rapporterades under periodens fem första veckor då föregående influensasäsong avslutades. Under de resterande 14 veckorna (vecka 26-39) rapporterades totalt 142 fall, motsvarande 10 fall per vecka. Av dessa var 81 procent influensa A och 19 procent influensa B. Av fallen med influensa A från vecka 26 och framåt har 25 subtypats till influensa A(H1)pdm09 och 16 subtypats till influensa A(H3). Fyra prover har linjetypats till influensa B/Victoria. Sporadiska fall av influensa är förväntade under sommarmånaderna i samband med att personer reser utomlands och smittas där.

Vecka 40 startade sentinelövervakningen där läkare inom öppenvården tar prover från patienter med akut luftvägsinfektion eller influensaliknande sjukdom. Proverna testas för influensa och SARS-CoV-2. Alla mottagningar eller enskilda läkare i öppenvården som tar emot patienter med luftvägsinfektioner är välkomna som sentinelprovtagare.

Nationella sentinelövervakningen för influensa och covid-19

Webbsök, som med hjälp av sökningar på 1177.se uppskattar antalet personer med influensaliknande sjukdom, visade en ökad aktivitet jämfört med föregående vecka, men fortsatt på en mycket låg nivå. Webbsök publiceras måndagar under influensasäsongen.

Webbsök för influensa – Säsong 2023/2024

Figur 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka under sommarperioden vecka 21 till 39, 2018-2023.

Antalet fall är lågt varje sommar. Vecka 21-25 2022 sågs fler fall då influensasäsongen avslutades senare än vanligt.

Läget i världen

I övriga Europa var influensaktiviteten under september (vecka 36–39) fortsatt mycket låg, som förväntat för årstiden. Vecka 39 rapporterades dock något ökad aktivitet från Luxemburg och en begynnande, om än låg, regional spridning i Skottland. Veckorapporten FluNewsEurope från ECDC och WHO som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag med start den 13 oktober.

Weeks 36-39/2023 (04 September-01 October 2023) (flunewseurope.org)

WHO:s senaste uppdatering om influensaläget gäller första halvan av september (4–17 september 2023). Globalt var spridningen av influensa låg under denna period. På södra halvklotet avtog influensaaktiviteten fortsatt efter en säsong med spridning av influensa A(H1N1)pdm09, influensa A(H3N2) och influensa B/Victoria. Influensaaktiviteten var förhöjd eller ökande i flera tropiska länder, inklusive Thailand, Malaysia, Laos, och Singapore, Bangladesh och Bhutan, samt delar av Afrika. En ökad aktivitet rapporterades även från delar av mellanöstern. Av de bekräftade fallen som rapporterats globalt från 4–17 september 2023 var en majoritet influensa A (80 procent), och av subtypade influensa A-prover var 71 procent influensa A(H3), men regionala skillnader förekommer. På det norra halvklotet var influensaaktiviteten låg, vilket är förväntat vid denna tid på året.

Influenza Update N° 455 (who.int)

Säsongsrapport 2022–2023

Den 28 september publicerades säsongsrapporten Influenza in Sweden 2022–2023, som sammanfattar den epidemiologiska och virologiska utvecklingen i Sverige under influensasäsongen 2022–2023.

Influenza in Sweden – Season 2022–2023

Influensadagen 2023

Influensadagen arrangerades den 25 september 2023. Under mötet sammanfattades bland annat den epidemiologiska och virologiska utvecklingen i Sverige och världen och rekommendationer och prioritering inför höstens vaccinationer mot influensa och covid-19. Presentationer från dagen samlas på Folkhälsomyndighetens webbplats under konferensdokumentation.

Presentationer från Influensadagen 2023

Specialavsnitt: Innehållet i vaccinerna mot influensa

Världshälsoorganisationen (WHO) träffas två gånger om året för att besluta om vilka vaccinstammar (det vill säga, specifika virussorter) som ska ingå i influensavaccinerna för norra respektive södra halvklotets vintersäsong. Alla influensavacciner innehåller de vaccinstammar som WHO har rekommenderat inför säsongen och alla tillgängliga vacciner uppfyller europeiska och svenska krav för effektivitet och säkerhet.

Vaccin till säsongen 2023–2024 på norra halvklotet

Innehållet i de vacciner som ges hösten 2023 inför vintersäsongen 2023–2024 i Sverige och på övriga norra halvklotet bestämdes februari 2023. Jämfört med vaccinerna som gavs inför säsongen 2022–2023 har stammen för influensa A(H1N1)pdm09 bytts ut för att bättre matcha cirkulerande virus. Läkemedelsverket har ytterligare information kring tillgängliga vacciner och innehållet.

Vaccin mot säsongsinfluensa 2023–2024 (lakemedelsverket.se)

Vaccinationsstart

Regionerna påbörjar vaccination mot influensa och covid-19 den 7 november 2023 (vecka 45). Insatsen inleds med erbjudande om vaccination till personer som tillhör en riskgrupp, inklusive alla 65 år och äldre. Influensavaccination erbjuds även till vård- och omsorgspersonal som arbetar med personer som tillhör en riskgrupp. Vaccinationer på särskilda boenden för äldre kan börja tidigare, redan i mitten av oktober.

Vaccination mot influensa

Vaccin till vintern 2024 på södra halvklotet

Den 29 september 2023 genomförde Världshälsoorganisationen (WHO) ett möte för att ta fram rekommendationer för vaccinproduktionen avseende södra halvklotets vintersäsong (maj–september 2024). Jämfört med de rekommenderade vaccinstammarna för norra halvklotet 2023–2024 byttes stammen för influensa A(H3N2), där WHO rekommenderar ett A/Thailand/8/2022 (H3N2)-likt virus för södra halvklotet 2024. Trivalenta äggbaserade vacciner för södra halvklotet 2024 kommer utöver denna stam även innehålla ett A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-likt virus samt ett B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria-linje)-likt virus. För kvadrivalenta vaccin rekommenderas även B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata-linje)-likt virus.

Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2024 southern hemisphere influenza season (who.int)

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen.

Beskrivning av datakällor för övervakning av influensa

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RS-virus och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin av covid-19. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsongerna före 2020.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsvecka om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter diagnos, oavsett dödsorsak. Statistiken för patienter som vårdats inom intensivvården innefattar både patienter med influensa som primär- eller bidiagnos.