Webbsök för influensa – Säsong 2023/2024

Lyssna

Uppskattning av influensaaktiviteten utifrån sökningar på webbplatsen 1177.se.

Uppskattad andel av befolkningen som har influensaliknande sjukdom

Med hjälp av Webbsöks modell gör Folkhälsomyndigheten en uppskattning av influensaläget i Sverige. Modellen är baserad på influensarelaterade sökningar på 1177.se och visar uppskattat antal personer med influensaliknande sjukdom per 100 000 listade personer per vecka (se figur). Utifrån Webbsök tas ett diagram fram som löper från vecka 27 till och med vecka 26 nästföljande år. Diagrammet inkluderar sju influensasäsonger, från 2017–2018 till och med innevarande säsong (2023–2024). De högsta nivåerna syns oftast under perioden december-februari. Under flera av säsongerna syns en tillfällig uppgång runt veckorna 41–45, vilket bedöms bero på många sökningar relaterat till influensavaccination, se mer under Kommentarer till statistiken.

Webbsök under vecka 20, 2024

Webbsök visar på en mycket låg influensaaktivitet, som minskat jämfört med föregående vecka.

Webbsök tar nu sommaruppehåll och återkommer igen i oktober.

Figur. Uppskattat antal personer med influensaliknande sjukdom per 100 000 listade patienter i öppenvård från säsongen 2017–2018 till 2023–2024. Uppdaterad 2024-05-20.

Förekomsten av influensaliknande sjukdom i öppenvården enligt Webbsök var på en mycket låg nivå vecka 20.

Kommentarer till statistiken

Webbsök visar antalet personer med influensaliknande sjukdom som uppskattas ha sökt vård inom primärvården per 100 000 listade patienter. Folkhälsomyndigheten får varje vecka data på hur många personer som sökt på 1177.se och utifrån detta gör vi beräkningar för att uppskatta vilken nivå influensaktiviteten är på. Aktiviteten bestäms genom fem olika nivåer: mycket låg (under gränsvärdet för epidemistart), låg, medelhög, hög och mycket hög, baserat på data från tidigare säsonger. Utöver detta bedöms trenden varje vecka och om värdet ligger inom normalspannet jämfört med tidigare säsonger.

Vanligtvis ökar nivåerna under perioden vecka 41 till 45 och bedöms inte bero på ökad influensaaktivitet, utan på många sökningar relaterat till influensavaccination. Webbsöks modell kan påverkas av intensiv mediabevakning och annat som ändrar hur personer söker efter information på 1177.se. Webbsök bör därför tolkas med viss försiktighet och ses som ett komplement till Folkhälsomyndighetens traditionella övervakningsmetoder (laboratorierapportering och sentinelövervakning).