Influensarapport vecka 42, säsongen 2023-2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 27 oktober 2023 och redovisar influensaläget vecka 42 (16–22 oktober 2023).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Sammantaget visar övervakningen av influensa på en mycket låg aktivitet i såväl Sverige som övriga Europa och influensasäsongen har inte startat. Under vecka 42 rapporterades 18 fall av influensa A och 2 fall av influensa B nationellt, vilket är på ungefär samma nivå som föregående vecka. Drygt 5 800 prover analyserades under vecka 42, och andelen positiva för influensa var 0,3 procent.

Det är ännu för tidigt att säga hur säsongen kommer att utvecklas och vilka influensasorter som kommer att cirkulera. Folkhälsomyndigheten följer influensaläget kontinuerligt och publicerar rapporter varannan vecka till dess att aktiviteten ökar. I denna veckorapport ingår ett specialavsnitt om andra orsaker till luftvägsinfektion.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa via Svenska Intensivvårdsregistrets rapporteringsmodul SIRI. Hittills har inga nyinlagda patienter rapporterats inom intensivvården.

Webbsök, som med hjälp av sökningar på 1177.se uppskattar antalet personer med influensaliknande sjukdom, visade en ökad aktivitet jämfört med föregående vecka, men fortsatt på en mycket låg nivå.

Inom sentinelprovtagningen har 26 respektive 21 prover för influensa inkommit för vecka 41 och 42. Alla prover var negativa för influensa.

Vaccination mot influensa och covid-19

Vaccination är det bästa sättet att skydda personer i riskgrupp mot allvarlig sjukdom. Inför vintersäsongen rekommenderas vaccination mot influensa och covid-19 till personer som är 65 år eller äldre, gravida och personer i övriga riskgrupper. Influensavaccination rekommenderas även till vård- och omsorgspersonal och hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Vaccination mot influensa

Vi söker nya läkare till sentinelövervakningen!

Vi behöver fler läkare och mottagningar inom öppenvården som vill delta i sentinelövervakningen för influensa och covid-19. Patienter med akut luftvägsinfektion eller influensaliknande sjukdom provtas. Proverna testas för influensa och SARS-CoV-2 vilket bidrar till övervakningen av luftvägsvirus och studier av vaccinationseffekt. Alla mottagningar eller enskilda läkare i öppenvården som tar emot patienter med luftvägsinfektioner är välkomna som sentinelprovtagare. Vi önskar representation från alla regioner i övervakningen!

Läget i världen

I övriga Europa var influensaktiviteten vecka 41 fortsatt mycket låg, som förväntat för årstiden. Andelen positiva inom sentinelövervakningen var oförändrad kring en procent. Cirka en tredjedel av rapporterande länder (12 av 38) rapporterade sporadiska influensafall. ECDC och WHO har sedan vecka 41 en ny interaktiv rapportering över läget i Europa gällande influensa, covid-19 och RS-virus.

WHO European Region Summary Week 41/2023 (ending 15th October 2023) (erviss.org)

WHO:s nästa uppdatering om influensaläget publiceras i början av november.

Influenza Update N° 455 (who.int)

Specialavsnitt: Andra orsaker till luftvägsinfektion

Frivillig rapportering av bred luftvägsdiagnostik från mikrobiologiska laboratorier i region Kronoberg, Blekinge, Skåne, Västmanland, Örebro, Sörmland, Västra Götaland, Stockholm och Västerbotten ger en överblick över övriga orsaker till virala luftvägsinfektioner, utöver influensa A och B, RSV och SARS-CoV-2. Prover som analyseras med bred luftvägsdiagnostik har i de flesta fall redan analyserats för influensa, RSV och SARS-CoV-2 och varit negativa för dessa virus.

Denna rapport omfattar analyserade prover med provtagningsdatum från vecka 39–42 år 2023 och är den första rapporten för säsong 2023–2024. Vissa regionala skillnader förekommer. Högst positivitet under perioden syns för rhino-/enterovirus (23 procent), följt av parainfluensavirus (4 procent).

Tabell S1. Andra orsaker till luftvägsinfektion. Andel positiva prover per virustyp och period, säsongen 2023–2024.
Virustyp Andel positiva prover vecka 39–42 (i procent)
Adenovirus 2 %
Humana coronavirus exkl. SARS-CoV-2 0,4 %
Humant metapneumovirus 0,2 %
Parainfluensavirus 4 %
Rhino-/enterovirus 23 %

Figur S1. Andra orsaker till luftvägsinfektion. Andel positiva prover per virustyp och period, säsongen 2023–2024. SARS-CoV-2 exkluderad i humana coronavirus.

Högst andel positiva ses för rhino- enterovirus. Övriga kategorier mycket lägre.

Notera att för rhino- och enterovirus redovisas endast data från de laboratorier (majoriteten) som ej särskiljer dessa. Båda tillhör picornaviridae-familjen. I Tabell S1 och Figur S1 är inte SARS-CoV-2 inkluderad i redovisningen av förekomsten av humana coronavirus. Se istället veckorapporterna för covid-19.

Mer information om de olika virusorsakade luftvägsinfektionerna finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av lågt antal fall.

Antalet rapporterade fall har hittills under säsongen varit oförändrad och mycket lågt.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Indikator Vecka 42 2023 Vecka 41 2023 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 18 26 54
Antal influensa B 2 4 8
Totalt antal fall 20 30 62
Antal analyserade prover 5 872 5 391 16 115
Andel positivaprover 0,3 % 0,6 % 0,4 %

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad.

Provtagningen är något lägre än tidigare under covid-19 pandemin men högre än prepandemiska säsonger.

Figur 1C. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av låg positivitet.

Visar en mycket låg andel positiva under de inledande veckorna av säsongen.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen.

Beskrivning av datakällor för övervakning av influensa

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RS-virus och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin av covid-19. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsongerna före 2020.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsvecka om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter diagnos, oavsett dödsorsak. Statistiken för patienter som vårdats inom intensivvården innefattar både patienter med influensa som primär- eller bidiagnos.