Influensarapport vecka 46, säsongen 2023-2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 24 november 2023 och redovisar influensaläget vecka 46 (13 – 19 november 2023).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Antalet fall av influensa var i stort sett oförändrat mellan vecka 45 och 46. Epidemin har inte börjat på nationell nivå men smittspridning kan förekomma lokalt. Sedan vecka 40 har huvudsakligen influensa A rapporterats bland fallen med en relativt jämn fördelning mellan de båda subtyperna av influensa A. Det är för tidigt att säga vilken av dessa som kommer att dominera under vintern och hur säsongen kommer att utvecklas. Läs mer om andra orsaker till luftvägsinfektion i veckans specialavsnitt.

Under vecka 46 rapporterades 116 bekräftade influensafall, jämfört med 124 fall vecka 45. Under vecka 46 analyserades ungefär 9 500 prover för influensa, vilket är en minskning med sex procent från vecka 45. Andelen positiva prover var oförändrad på en procent. Av de rapporterade fallen hittills har det främst varit influensa A (95 procent) som rapporterats och av subtypade prover cirka 56 procent influensa A(H1)pdm09 och 44 procent A(H3), se Figur 1B.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa via Svenska Intensivvårdsregistrets rapporteringsmodul SIRI. Hittills under säsongen har sex patienter rapporterats inom intensivvården, alla med influensa A, se Figur 4A. Ett fåtal personer med bekräftad influensa har avlidit inom 30 dagar efter sin diagnos.

Webbsök, som med hjälp av sökningar på 1177.se uppskattar antalet personer med influensaliknande sjukdom, visar fortsatt på en låg aktivitet. Jämfört med förra veckan var aktiviteten oförändrad.

Inom sentinelprovtagningen har 31 respektive 22 prover för influensa inkommit för vecka 45 och 46. Ett positivt prov för influensa A(H1)pdm09 detekterades vecka 45 som var en coinfektion med SARS-CoV-2. För två prover från vecka 46 pågår analys, resten av proverna är negativa för influensa.

Nationella sentinelövervakningen för influensa och covid-19

Vaccination mot influensa och covid-19

Höstens vaccinationer är igång sedan ett par veckor och efterfrågan är stor. Vaccination är det bästa sättet att skydda personer i riskgrupp mot allvarlig sjukdom. Personer i riskgrupp för allvarlig sjukdom, inklusive gravida, och de som är 65 år eller äldre rekommenderas att vaccinera sig mot influensa och covid-19. Influensavaccination rekommenderas även till barn från 6 månader som tillhör riskgrupp, vård- och omsorgspersonal och hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Läget i världen

I övriga Skandinavien och Europa var influensaktiviteten vecka 45 fortsatt låg, som förväntat för årstiden.

European Respiratory Virus Surveillance Summary (erviss.org)

WHO:s senaste uppdatering om det globala influensaläget innefattar data till och med slutet av oktober. Högst aktivitet rapporteras från tropikerna inklusive Sydostasien (främst Thailand och Laos). En ökande aktivitet rapporteras från delar av östra (främst Kina och Sydkorea) och västra Asien (främst delar av Arabiska halvön). Av analyserade prover globalt 16–29 oktober var 86 procent influensa A. Av subtypade influensa A-prover var 33 procent influensa A(H1)pdm09 och 67 procent A(H3).

Influenza Update N° 4558 (who.int)

Specialavsnitt: Andra orsaker till luftvägsinfektion

Frivillig rapportering av bred luftvägsdiagnostik från mikrobiologiska laboratorier i region Blekinge, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Sörmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland och Örebro ger en överblick över övriga orsaker till virala luftvägsinfektioner, utöver influensa A och B, RS-virus och SARS-CoV-2. Prover som analyseras med bred luftvägsdiagnostik har i de flesta fall redan analyserats för influensa, RS-virus och SARS-CoV-2 och varit negativa för dessa virus.

Denna rapport omfattar analyserade prover med provtagningsdatum från vecka 39–46 år 2023. För vecka 43–46 noteras en viss minskning i andelen positiva fall för både rhino- och enterovirus samt parainfluensavirus i jämförelse med perioden vecka 39–42. Övriga virus ligger kvar på låga nivåer. Vissa regionala skillnader förekommer.

Tabell S1. Andra orsaker till luftvägsinfektion. Andel positiva prover per virustyp och period, säsongen 2023–2024.
Virustyp v.39–42 v. 43–46
Adenovirus 2% 2%
Humana coronavirus exkl. SARS-CoV-2 0,4% 0,3%
Humant metapneumovirus 0,2% 0,3%
Parainfluensavirus 4% 3%
Rhino-/enterovirus 23% 15%

Figur S1. Andra orsaker till luftvägsinfektion. Andel positiva prover per virustyp och period, säsongen 2022–2023. SARS-CoV-2 exkluderad i humana coronavirus.

Diagrammet visar högst andel positiva för rhino- enterovirus båda perioderna

Notera att för rhino- och enterovirus redovisas endast data från de laboratorier (majoriteten) som ej särskiljer dessa. Båda tillhör picornaviridae-familjen. I Tabell S1 och Figur S1 är inte SARS-CoV-2 inkluderad i redovisningen av förekomsten av humana coronavirus. Se istället veckorapporterna för covid-19.

Mer information om de olika virusorsakade luftvägsinfektionerna finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av lågt antal fall.

Antalet rapporterade fall har hittills under säsongen varit på mycket låga nivåer

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Indikator Vecka 45 2023 Vecka 46 2023 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 120 111 411
Antal influensa B 4 5 20
Totalt antal fall 124 116 431
Antal analyserade prover 10 038 9 438 51 741
Andel positiva prover 1 % 1 % 1 %

Figur 1B. Antal fall som rapporterats med sub- respektive linjetyp av influensa per vecka, säsongen 2023-2024. De senaste två veckornas data är inkompletta.

Provtagningen har minskat något senaste veckan och ligger i nivå med samma tidpunkt 2021

Figur 1C. Antal analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad.

Provtagningen har minskat något senaste veckan och ligger i nivå med samma tidpunkt 2021

Figur 1D. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av låg positivitet.

Andelen positiva av analyserade prover har varit mycket låg hittills under säsongen

Geografisk fördelning

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Region Antal fall vecka 46 Antal fall per 100 000 invånare vecka 46 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 0 0 2 1
Dalarna 2 1 5 2
Gotland 0 0 5 8
Gävleborg 4 3 14 5
Halland 1 1 6 2
Jämtland Härjedalen 2 1 17 13
Jönköping 8 5 30 8
Kalmar 0 0 4 2
Kronoberg 1 1 7 3
Norrbotten 1 1 5 2
Skåne 11 7 37 3
Stockholm 44 28 165 7
Sörmland 6 4 26 9
Uppsala 4 3 12 3
Värmland 5 3 12 4
Västerbotten 1 1 7 3
Västernorrland 0 0 10 4
Västmanland 7 4 16 6
Västra Götaland 14 9 33 2
Örebro 2 1 9 3
Östergötland 3 2 9 2
Totalt 116 1 431 4

Åldersfördelning

Figur 2A. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst antal fall sett till befolkningsmängden syns bland personer 65 år och äldre, som också provtas mest

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 3A. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per vecka, sex säsonger.

Hittills har enstaka patienter vårdats inom intensivvården under säsongen 2023-2024, som mest 2 på en vecka

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen.

Beskrivning av datakällor för övervakning av influensa

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RS-virus och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin av covid-19. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsongerna före 2020.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsvecka om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter diagnos, oavsett dödsorsak. Statistiken för patienter som vårdats inom intensivvården innefattar både patienter med influensa som primär- eller bidiagnos.