Influensarapport vecka 48, säsongen 2023-2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 8 december 2023 och redovisar influensaläget vecka 48 (27 november – 3 december 2023).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Antalet fall av influensa fortsatte att öka vecka 48 men ännu är aktiviteten på låg nivå. Den nationella epidemin är igång sedan vecka 47 och ett ökat antal fall väntas under den kommande perioden. Sedan vecka 40 har huvudsakligen influensa A rapporterats bland fallen. Bland subtypade influensa A-prover utgör influensa A(H1N1)pdm09 hittills 62 procent av proverna, men det är för tidigt att säga vilken subtyp av influensa A som kommer att dominera under vintern.

Vaccination är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom och influensavaccinet innehåller samtliga cirkulerande influensasorter. De som löper störst risk att drabbas av allvarlig influensa är gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd. Personer i dessa grupper rekommenderas att vaccinera sig både mot influensa och covid-19. När influensaaktiviteten nu ökar är det särskilt viktigt att vaccinera sig, eftersom det tar ungefär två veckor att bygga upp skyddet. Det går bra att kombinera vaccination mot influensa med vaccination mot covid-19.

Tidig behandling med antivirala läkemedel mot influensa rekommenderas till personer i medicinsk riskgrupp samt personer som insjuknat i influensasjukdom som kräver slutenvård eller orsakar kraftig allmänpåverkan. Antivirala läkemedel kan också användas för att förhindra att personer i medicinsk riskgrupp som utsatts för smitta insjuknar i influensa, och bör övervägas till samtliga personer som vårdas på enheter i slutenvård eller omsorg med pågående smittspridning. Läs mer i Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling och profylax vid influensa.

Behandling och profylax vid influensa – behandlings‌‌­rekommendation (lakemedelsverket.se)

Fördjupad statistik

Under vecka 48 rapporterades 360 bekräftade influensafall, jämfört med 186 fall vecka 47. I slutet av vecka 48 var SmiNet stängt under två dygn, på grund av en planerad uppdatering, vilket betyder att antalet fall för veckan kan komma att justeras. Statistiken över provtagna påverkas inte.

Under vecka 48 analyserades nästan 9 600 prover för influensa, vilket är på ungefär samma nivå som föregående vecka. Andelen positiva ökade till fyra procent, från två procent vecka 47. Av de rapporterade fallen hittills har det främst varit influensa A (97 procent) som rapporterats. Av de subtypade proverna är cirka 62 procent influensa A(H1)pdm09 och 38 procent A(H3).

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa via Svenska Intensivvårdsregistrets rapporteringsmodul SIRI. Hittills under säsongen har tio patienter rapporterats inom intensivvården, alla med influensa A.

Ett fåtal personer med bekräftad influensa har avlidit inom 30 dagar efter sin diagnos.

Webbsök, som med hjälp av sökningar på 1177.se uppskattar antalet personer med influensaliknande sjukdom, visar på en ökande influensaaktivitet och har gått från mycket låg nivå föregående vecka till låg nivå och därmed passerat gränsen för epidemistart.

Inom sentinelprovtagningen har 33 prover för influensa inkommit för vecka 48. Av dessa var ett prov positivt för influensa A(H1)pdm09 och två prover är under pågående analys. Resten av proverna var negativa för influensa.

Nationella sentinelövervakningen för influensa och covid-19

Läget i världen

I Danmark och Norge ses en ökning fortsatt av influensafallen vecka 48 på liknande nivåer som för Sverige. I övriga Europa var influensaktiviteten vecka 47 fortsatt låg, som förväntat för årstiden, men med indikationer på ökning i en del länder. Av subtypade influensa A-prover (n = 243) inom laboratorieövervakningen i EU/EEA var 79 procent influensa A(H1)pdm09.

European Respiratory Virus Surveillance Summary (erviss.org)

Current influenza update (who.int)

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av lågt antal fall.

Antalet fall av influensa fortsatte att öka vecka 48 men ännu är aktiviteten på låg nivå.

Tabellen (tabell 1) visar data för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva.
Indikator Vecka 47 2023 Vecka 48 2023 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 183 355 949
Antal influensa B 3 5 28
Totalt antal fall 186 360 977
Antal analyserade prover 9 673 9 595 71 182
Andel positiva prover 2 % 4 % 1 %

Figur 1B. Antal fall som rapporterats med sub- respektive linjetyp av influensa per vecka, säsongen 2023-2024. De senaste två veckornas data är inkompletta.

De senaste veckorna syns något fler prover av A H1, jämfört med A H3.

Figur 1C. Antal analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad.

Provtagningen ligger på en jämn nivå sedan vecka 46.

Figur 1D. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av låg positivitet.

Andelen positiva av analyserade prover ökade vecka 48 men är på låg nivå.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall ökar sett till befolkningsmängden per landsdel, lägst i Götaland.

Tabellen (tabell 2) inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong.
Region Antal fall vecka 48 Antal fall per
100 000 invånare vecka 48
Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per
100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 3 2 7 4
Dalarna 3 2 11 4
Gotland 6 4 12 20
Gävleborg 22 14 48 17
Halland 12 8 21 6
Jämtland Härjedalen 3 2 20 15
Jönköping 12 8 49 13
Kalmar 6 4 13 5
Kronoberg 4 3 12 6
Norrbotten 2 1 11 4
Skåne 18 11 73 5
Stockholm 113 71 340 14
Sörmland 9 6 40 13
Uppsala 23 14 46 12
Värmland 19 12 38 13
Västerbotten 11 7 25 9
Västernorrland 7 4 20 8
Västmanland 31 20 52 19
Västra Götaland 27 17 78 4
Örebro 5 3 23 7
Östergötland 24 15 38 8
Totalt, alla län 360 3 977 9

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst antal fall sett till befolkningsmängden syns bland personer 65 år och äldre, som också provtas mest.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per typ/subtyp och vecka, 2023–2024.

Hittills har enstaka patienter vårdats inom intensivvården, varav alla med influensa A och en subtypad till H1.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per vecka, sex säsonger.

under säsongen 2023-2024, som mest 2 på en vecka.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen.

Beskrivning av datakällor för övervakning av influensa

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RS-virus och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin av covid-19. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsongerna före 2020.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsvecka om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter diagnos, oavsett dödsorsak. Statistiken för patienter som vårdats inom intensivvården innefattar både patienter med influensa som primär- eller bidiagnos.