Influensarapport vecka 49, säsongen 2023-2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 15 december 2023 och redovisar influensaläget vecka 49 (4–10 december 2023).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Antalet fall av influensa fortsatte att öka vecka 49. Epidemin är igång sedan ett par veckor och den ökande smittspridningen har lett till ett ökat antal nyinlagda patienter inom intensivvården. Det är viktigt för personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka i influensa att vaccinera sig. Gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd rekommenderas att vaccinera sig både mot influensa och covid-19.

Fler behöver fylla på sitt skydd mot influensa och covid-19 (nyhet 2023-12-15)

Under de första veckornas vaccinationsarbete har efterfrågan på vaccination varit stor och 55 procent av personer som är 65 år eller äldre uppskattas ha vaccinerat sig mot influensa. Läs mer i veckans specialavsnitt.

Sedan vecka 40 har huvudsakligen influensa A rapporterats bland fallen. Bland subtypade influensa A-prover utgör influensa A(H1N1)pdm09 hittills 64 procent av proverna, men det är för tidigt att säga vilken subtyp av influensa A som kommer att dominera under vintern eller om båda kommer att cirkulera. Influensavaccinet innehåller samtliga globalt cirkulerande säsongsinfluensavirus.

Tidig behandling med antivirala läkemedel mot influensa rekommenderas till personer i medicinsk riskgrupp samt personer som insjuknat i influensasjukdom som kräver slutenvård eller orsakar kraftig allmänpåverkan. Antivirala läkemedel kan också användas för att förhindra att personer i medicinsk riskgrupp som utsatts för smitta insjuknar i influensa, och bör övervägas till samtliga personer som vårdas på enheter i slutenvård eller omsorg med pågående smittspridning. Läs mer i Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling och profylax vid influensa.

Behandling och profylax vid influensa – behandlings‌‌­rekommendation (lakemedelsverket.se)

Fördjupad statistik

Under vecka 49 rapporterades 648 bekräftade influensafall, jämfört med 364 fall vecka 48. Under vecka 49 analyserades nästan 9 600 prover för influensa, vilket är på ungefär samma nivå som föregående vecka. Andelen positiva ökade till sju procent, från fyra procent vecka 48.

Av de rapporterade fallen hittills har de flesta varit influensa A (98 procent). Av de subtypade proverna har cirka 64 procent varit influensa A(H1)pdm09 och 36 procent A(H3).

Under vecka 49 rapporterades 10 nyinlagda intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa, vilket är en ökning från tidigare veckor under säsongen, då enstaka (0–3) influensafall per vecka påbörjat intensivvård. Hittills under säsongen har 22 influensafall rapporterats inom intensivvården, alla med influensa A. Två patienters prover har subtypats till influensa A(H1)pdm09.

Under vecka 42–49 har mellan en och fem personer per vecka med bekräftad influensa avlidit inom 30 dagar efter sin diagnos. Medianåldern för avlidna är 85 år.

Webbsök, som med hjälp av sökningar på 1177.se uppskattar antalet personer med influensaliknande sjukdom, visar på en fortsatt låg men ökande influensaaktivitet och passerade gränsen för epidemistart vecka 48.

Inom sentinelprovtagningen har 37 prover för influensa inkommit för vecka 49. Av dessa var fem prover positiva för influensa A(H1)pdm09 och ett för influensa A(H3), se Figur 5. Ett prov är under pågående analys.

Läget i världen

I Danmark, Norge och Finland ses en ökning fortsatt av influensafallen vecka 49. I övriga Europa var influensaktiviteten vecka 48 fortsatt låg, som förväntat för årstiden, men med indikationer på ökning i en del länder. Av subtypade influensa A-prover (n = 243) inom laboratorieövervakningen i EU/EEA var 78 procent influensa A(H1)pdm09.

European Respiratory Virus Surveillance Summary (erviss.org)

WHO:s senaste uppdatering om influensaläget gäller andra halvan av november (13–26 november 2023). Globalt var influensaaktiviteten ökande under denna period, främst på norra halvklotet, vilket är väntat för årstiden. Influensaepidemin är igång i USA och Kanada med en dominans av influensa A(H1N1)pdm09. Ökande aktivitet rapporterades från Sydkorea och delar av Kina med en dominans av A(H1N1)pdm09 respektive A(H3N2). Influensaaktiviteten var förhöjd i flera tropiska länder samt i delar av mellanöstern. På södra halvklotet avtog influensaaktiviteten ytterligare. Av de bekräftade fallen som rapporterats globalt mellan 13–26 november 2023 var en majoritet influensa A (88 procent), och av subtypade influensa A-prover var 81 procent influensa A(H3), men regionala skillnader förekommer.

Current influenza update (who.int)

Specialavsnitt: Vaccinationstäckningen mot influensa

Folkhälsomyndigheten publicerar preliminär statistik över vaccinationstäckningen mot influensa under säsongens gång. Sammanställningarna baseras på data från de regioner som har möjlighet att löpande ta fram vaccinationsstatistik per åldersgrupp. I denna säsongs rapportering deltar smittskyddsenheterna i Dalarna, Gotland, Halland, Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Sörmland, Värmland, Västernorrland, Västmanland och Östergötland. Befolkningen i dessa regioner utgör cirka 70 procent av Sveriges befolkning. Data är preliminära.

Höstens vaccinationer mot säsongsinfluensa påbörjades på särskilda boenden för äldre (SÄBO) i mitten av oktober och i vissa regioner även för åldersgruppen 80 år och äldre, följt av den allmänna insatsen till riskgrupper som liksom tidigare år startade vecka 45 (7 november). För vuxna i riskgrupp rekommenderas både vaccination mot influensa och mot covid-19. Fokus under hösten har varit att möjliggöra samtidig vaccination för att nå fler med erbjudandet om vaccination mot båda sjukdomarna. Personer i riskgrupper prioriterades för vaccination mot säsongsinfluensa under de första fyra veckorna av vaccinationsarbetet, tillsammans med vård- och omsorgspersonal.

Vaccination mot influensa

Sammantaget visar den första sammanställningen för säsongen på en stor efterfrågan på influensavaccin. Totalt hade cirka 55 procent av alla personer i åldersgruppen 65 år eller äldre (drygt 820 000 individer) vaccinerat sig fram till och med vecka 48 i ovan nämnda regioner. Detta är en högre nivå än vid samma tidpunkt under hösten 2022, då andelen var 50 procent, och högre än alla säsongerna innan covid-19 pandemin. Andelen vaccinerade är också på en liknande nivå som hösten 2021 (56 procent) då vaccinationstäckningen vid avslutad vaccinering var rekordhögt. Eftersom de regioner som ingått i datainsamlingen varierat över tid är andelen vaccinerade inte helt jämförbar mellan olika säsonger. Om endast de regioner med helt jämförbara data de tre senaste säsongerna används är täckningen vid första datainsamlingen högre säsongen 2023–2024 (57 procent), jämfört med 2022–2023 (51 procent) och 2021-2022 (55 procent). I sammanställningen nedan används data från samtliga regioner 2023–2024.

Vaccinationstäckningen har med start säsongen 2020-2021 varje år varit högre än åren före pandemin, se figur S1. De säsonger när samtidig vaccinering mot influensa och covid-19 varit möjlig i stor utsträckning (2021-2022 och 2023-2024) har täckningsgraden varit högre än den säsongen då de vaccinationerna planerats till olika perioder (2022-2023). Det är troligt att en del efterregistreringar kommer att ske, vilket medför att statistiken över vaccinationstäckningen kan komma att förändras. Den slutgiltiga vaccinationstäckningen i åldersgruppen 65 år och äldre kommer att beräknas våren 2024 utifrån data från samtliga regioner.

Observera gällande Figur S1 att regionerna som ingått i insamlingen respektive säsong varierat över tid. Mer om respektive insamling beskrivs under rubriken Kommentar till statistiken om vaccinationstäckning.

Figur S1. Andel vaccinerade i åldersgruppen 65 år och äldre vid respektive datainsamling, sex säsonger.

Andelen vaccinerade ökar mest till insamling 1 respektive år. Andelen har varierat och är högst 2023-24 och 2021-22.

Vaccinationstäckning per åldersgrupp

Vaccinationstäckningen är högst bland personer i åldersgruppen 85 år eller äldre på 67 procent, följt av dem mellan 75 och 84 år på 65 procent (se tabell S1). Täckningsgraden är högre i dessa åldersgrupper än föregående säsonger vid motsvarande tidpunkt. Personer mellan 65 och 74 år har, som tidigare år, en något lägre täckningsgrad.

Bland personer under 65 år har cirka 3 procent vaccinerats till och med vecka 48, vilket är något högre än vid samma tidpunkt föregående tio säsonger. Det saknas information om riskgruppstillhörighet för vaccinerade under 65 år från de flesta regioner, men på grund av prioriteringen under perioden är det sannolikt att de flesta tillhör en riskgrupp eller arbetar inom vård och omsorg. Data innefattar i de flesta regionerna inte vaccinationer utförda utanför region eller kommun, exempelvis av företagshälsovården. Täckningsgraden bedöms därför vara en underskattning. Läs mer i stycket Kommentarer till statistiken om vaccinationstäckning.

Tabell S1. Andel vaccinerade per åldersgrupp insamling 1, 2023.
Åldersgrupp Befolkningsunderlag1 nov 2023 Andel vaccinerade
0-17 1 527 423 0,2 %
18-39 2 045 774 2 %
40-64 2 258 048 6 %
65-74 738 234 46 %
75-84 562 759 63 %
85+ 195 087 66 %
Totalt 7 327 325 13 %

Vaccinationstäckningen per region

Det är som vanligt stora variationer mellan regionerna i den täckningsgrad som redovisas i denna delrapportering. Detta beror till viss del på att alla givna doser inte registreras inom vissa regioner (se rubriken Kommentarer till statistiken om vaccinationstäckning).

De flesta regionerna hade vid första insamlingen uppnått en vaccinationstäckning på 50 procent eller mer i åldersgruppen 65 år och äldre. Drygt hälften av regionerna har nått till 60 procent och i Halland, Jönköping och Östergötland var täckningen 65 procent eller högre. Vaccinationstäckningen är högre denna säsong än vid samma tidpunkt hösten 2022 i alla regioner med jämförbara data förutom Skåne där täckningsgraden är oförändrad. I jämförelse med samma tidpunkt hösten 2021 har en del regioner högre täckning, medan andra har en lägre täckning denna säsong. Jämfört med perioden innan pandemin är vaccinationstäckningen högre i alla regioner.

Tabell S2. Andel vaccinerade i åldersgruppen 65 år och äldre per region, till och med insamling 1, 2022 respektive 2023.
Region Andel vaccinerade 65+insamling 1, 2022 Andel vaccinerade 65+insamling 1, 2023 Datakälla (2023)
Region Dalarna 44 % 60 % Journalsystem
Region Gotland Jämförbara data saknas för säsongen 58 % Journalsystem
Region Gävleborg 51 % Data inkommer senare Register samt webbformulär
Region Halland 56 % 64 % Journalsystem
Region Jämtland Härjedalen 50 % 60 % Journalsystem
Region Jönköpings län 59 % 68 % Register
Region Kalmar län 51 % 57 % Journalsystem
Region Kronoberg 58 % 60 % Journalsystem
Region Norrbotten 46 % 49 % Journalsystem
Region Skåne 44 % 43 % Journalsystem
Region Stockholm 47 % 51 % Register
Region Sörmland 51 % 61 % Journalsystem
Region Värmland 61 % 63 % Register
Region Västernorrland 43 % 53 % Journalsystem
Region Västmanland 60 % 64 % Journalsystem
Region Östergötland 58 % 67 % Journalsystem
Genomsnitt 50 % 55 %

Figur S2. Andel vaccinerade i åldersgruppen 65 år och äldre per region och i Riket, till och med insamling 1, 2022 respektive 2023.

Andelen vaccinerade är betydligt högre 2023 än 2022 i de flesta regioner.

Kommentar till statistiken om vaccinationstäckning

Beräkningar av vaccinationstäckningen baserar sig på befolkningen i regionen den 1 november respektive år enligt data från Statistikmyndigheten SCB.

Insamling 1 har varje säsong gjorts efter cirka fyra veckors vaccinationskampanj:

  • För 2018-2019 och 2020-2021 omfattade insamling 1 vaccinationer från vaccinationsstart 3–8 november till och med 30 november.
  • För 2019-2020 ingick perioden 19 november – 15 december.
  • För 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 och 2023-2024 sträckte sig perioden från vaccinationsstart till vecka 48 respektive år.

För samtliga år ingår även eventuella vaccinationer som utförts innan vaccinationsstarten. De regioner som ingår har varierat över tid. Säsongen 2022-2023 tillkom tre regioner som inte var med 2021-2022: Region Dalarna, Region Halland och Region Skåne. För 2023-2024 har även Region Gotland tillkommit.

Det finns vissa skillnader mellan regionerna i sättet att beräkna vaccinationstäckningen, vilket gör att vaccinationstäckningen per region inte är helt jämförbar. Data innefattar i de flesta regionerna inte vaccinationer utförda utanför region eller kommun, exempelvis av företagshälsovården. Eftersom vissa vaccinationer saknas, betyder det att täckningsgraden underskattas i de flesta regionerna.

  • Statistiken från Halland är inkomplett gällande vaccination av vård- och omsorgspersonal.
  • I Norrbotten saknar data om vaccinationer som utförs av kommuner och andra aktörer utanför regionens vårdval.
  • Statistiken från Region Stockholm innefattar samtliga vaccinationer givna i regionens regi. Data över vaccinationer givna inom kommunal vård- och omsorg är inkompletta. I statistiken för vaccinerade under 65 år ingår både personer i riskgrupp och vårdpersonal.
  • I Region Sörmland har datakällan bytts från och med 8 mars 2022 från register till journalsystem.
  • Data från privata vårdgivare utan avtal med Region Värmland saknas.
  • Statistiken för Region Östergötland hämtas från journalsystemet där även kommunerna registrerar utförda vaccinationer. Vaccinationer utförda på privata vaccinationscentraler, apotek och företagshälsovård ingår inte.

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av lågt antal fall.

Antalet fall av influensa fortsatte att öka vecka 49 och ser ut att följa kurvan för 2022-2023.

Tabellen (tabell 1) visar data för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva.
Indikator Vecka 48 2023 Vecka 49 2023 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 359 644 1 597
Antal influensa B 5 4 32
Totalt antal fall 364 648 1 629
Antal analyserade prover 9 679 9 576 80 842
Andel positiva prover 4 % 7 % 2 %

Figur 1B. Antal fall som rapporterats med sub- respektive linjetyp av influensa per vecka, säsongen 2023-2024. De senaste två veckornas data är inkompletta.

De senaste veckorna syns fler prover av A H1, jämfört med A H3.

Figur 1C. Antal analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad.

Provtagningen ligger på en jämn nivå sedan vecka 46.

Figur 1D. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av låg positivitet.

Andelen positiva av analyserade prover ökade vecka 49.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall ökar sett till befolkningsmängden per landsdel, lägst i Götaland.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong.
Region Antal fall vecka 49 Antal fall per
100 000 invånare vecka 49
Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per
100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 2 1 9 6
Dalarna 12 4 23 8
Gotland 8 13 20 33
Gävleborg 18 6 66 23
Halland 36 11 57 17
Jämtland Härjedalen 4 3 24 18
Jönköping 17 5 66 18
Kalmar 16 6 29 12
Kronoberg 3 1 15 7
Norrbotten 8 3 19 8
Skåne 48 3 122 9
Stockholm 179 7 519 21
Sörmland 25 8 65 22
Uppsala 56 14 102 26
Värmland 35 12 73 26
Västerbotten 12 4 37 13
Västernorrland 20 8 40 16
Västmanland 39 14 91 33
Västra Götaland 61 3 141 8
Örebro 13 4 36 12
Östergötland 36 8 75 16
Totalt 648 6 1 629 16

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst antal fall sett till befolkningsmängden syns bland personer 65 år och äldre, som också provtas mest.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per typ/subtyp och vecka, 2023–2024.

Hittills har 22 patienter IVA-vårdats, alla med influensa A, varav två H1N1. Högst stapel v 49 med 10 patienter.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per vecka, sex säsonger.

Hittills har 22 influensafall vårdats inom intensivvården under säsongen 2023-2024, som mest 10 på en vecka.

Sentinelövervakningen

I figuren visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 5. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antalet positiva prover per vecka har varierat mellan noll och sju. Det är främst H1N1 som påvisats.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen.

Beskrivning av datakällor för övervakning av influensa

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RS-virus och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin av covid-19. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsongerna före 2020.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsvecka om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter diagnos, oavsett dödsorsak. Statistiken för patienter som vårdats inom intensivvården innefattar både patienter med influensa som primär- eller bidiagnos.