Influensarapport vecka 50, säsongen 2023-2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 22 december 2023 och redovisar influensaläget vecka 50 (11–17 december 2023).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Sedan epidemistarten vecka 47 ses en brant ökning av antalet bekräftade influensafall. Aktiviteten är nu på en medelhög nivå, sett i relation till de två föregående säsongerna (2021–2022 och 2022–2023). Den ökande smittspridningen har lett till ett ökat antal nyinlagda patienter inom intensivvården och antalet dödsfall inom 30 dagar efter influensadiagnos ökar nu något, från låga nivåer. Belastningen på sjukvården från influensafall väntas öka ytterligare under de närmsta veckorna. Statistik över kontaktorsaker till telefonrådgivningen via 1177 visar på en kraftig ökning av feber bland barn de senaste veckorna. Ökningen kan spegla dels en ökande och påtaglig influensaspridning bland barn och dels övriga cirkulerande luftvägsinfektioner. Läs mer om andra orsaker till luftvägsinfektion i ett av veckans specialavsnitt.

Sedan vecka 40 har huvudsakligen influensa A rapporterats bland fallen. Bland subtypade influensa A-prover utgör influensa A(H1)pdm09 mer än hälften av proverna, men även A(H3) cirkulerar i Sverige. Influensavaccinet innehåller samtliga globalt cirkulerande säsongsinfluensavirus. Folkhälsomyndigheten sekvenserar och karaktäriserar ett urval av inkomna influensaprover, läs mer i specialavsnittet Viruskaraktärisering.

Det är viktigt för personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka i influensa att vaccinera sig. Gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd rekommenderas att vaccinera sig både mot influensa och covid-19.

Tidig behandling med antivirala läkemedel mot influensa rekommenderas till personer i medicinsk riskgrupp samt personer som insjuknat i influensasjukdom som kräver slutenvård eller orsakar kraftig allmänpåverkan. Antivirala läkemedel kan också användas för att förhindra att personer i medicinsk riskgrupp som utsatts för smitta insjuknar i influensa, och bör övervägas till samtliga personer som vårdas på enheter i slutenvård eller omsorg med pågående smittspridning. Läs mer i Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling och profylax vid influensa.

Behandling och profylax vid influensa – behandlings‌‌­rekommendation (lakemedelsverket.se)

Fördjupad statistik

Under vecka 50 rapporterades 1 218 bekräftade influensafall, jämfört med 658 fall vecka 49. Under vecka 50 analyserades drygt 10 300 prover för influensa, vilket är något högre än föregående vecka. Andelen positiva ökade till 12 procent, från sju procent vecka 49.

Av de rapporterade fallen hittills har de flesta varit influensa A (98 procent). Av de subtypade proverna har cirka 63 procent varit influensa A(H1)pdm09 och 37 procent A(H3).

Under vecka 50 rapporterades 13 nyinlagda intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa, vilket är på samma nivå som föregående vecka. Hittills under säsongen har 40 influensafall rapporterats inom intensivvården, alla med influensa A. Sex patienters prover har subtypats till influensa A(H1)pdm09. Medianåldern bland de intensivvårdade under säsongen hittills är 66 år.

Under vecka 50 rapporterades 16 personer med bekräftad influensa avlidna inom 30 dagar efter sin diagnos. Det är en ökning från tidigare veckor under säsongen, då 1–6 influensafall har rapporterats avlidna per vecka, se Figur 5. Medianåldern för avlidna under säsongen hittills är 84 år.

Webbsök, som med hjälp av sökningar på 1177.se uppskattar antalet personer med influensaliknande sjukdom, visar på en låg men ökande influensaaktivitet, jämfört med föregående vecka.

Inom sentinelprovtagningen har 32 prover för influensa inkommit för vecka 50. Av dessa var två prover positiva för influensa A(H3) och fem prover för A(H1)pdm09.

Läget i Europa

I Europa som helhet var influensaktiviteten vecka 49 fortsatt låg men ökande. Andelen positiva inom sentinelövervakningen närmade sig gränsen för epidemistart på Europanivå och i flera länder var säsongen igång. Influensa A dominerar spridningen i Europa med en blandning av A(H3) och A(H1)pdm09 bland subtypade prover. Från Danmark, Norge och Finland rapporteras en fortsatt ökning av influensafallen vecka 50.

European Respiratory Virus Surveillance Summary (erviss.org)

Specialavsnitt: Andra orsaker till luftvägsinfektion

Frivillig rapportering av bred luftvägsdiagnostik från mikrobiologiska laboratorier i region Blekinge, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Sörmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland och Örebro ger en överblick över övriga orsaker till virala luftvägsinfektioner, utöver influensa A och B, RS-virus och SARS-CoV-2. Prover som analyseras med bred luftvägsdiagnostik har i de flesta fall redan analyserats för influensa, RS-virus och SARS-CoV-2 och varit negativa för dessa virus.

Denna rapport omfattar analyserade prover med provtagningsdatum från vecka 39–50. En fortsatt minskning noteras i andelen positiva fall för både rhino- och enterovirus samt parainfluensavirus för vecka 47–50 i jämförelse med föregående period, vecka 43–46. Andelen positiva prover för humant metapneumovirus, humana coronavirus och adenovirus är alla på liknande nivåer som under de två föregående perioderna. Vissa regionala skillnader förekommer.

Tabell S1. Andra orsaker till luftvägsinfektion. Andel positiva prover per virustyp och period, säsongen 2023–2024.
Virustyp vecka 39-42 (%) vecka 43-46 (%) vecka 47-50 (%)
Adenovirus 1,8 1,9 2,4
Humana coronavirus exkl. SARS-CoV-2 0,4 0,3 0,7
Humant metapneumovirus 0,2 0,3 0,8
Parainfluensavirus 3,9 2,5 2,1
Rhino-/enterovirus 23 15 11

Figur S1. Andra orsaker till luftvägsinfektion. Andel positiva prover per virustyp och period, säsongen 2022–2023. SARS-CoV-2 exkluderad i humana coronavirus.

Visas samma data som i tabell S1. Andelen positiva är högst för rhino/enterovirus under varje period och minskar över tid.

Notera att för rhino- och enterovirus redovisas endast data från de laboratorier (majoriteten) som ej särskiljer dessa. Båda tillhör picornaviridae-familjen. I Tabell S1 och Figur S1 är inte SARS-CoV-2 inkluderad i redovisningen av förekomsten av humana coronavirus. Se istället veckorapporterna för covid-19.

Mer information om de olika virusorsakade luftvägsinfektionerna finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Specialavsnitt: Viruskaraktärisering

Ett urval av influensapositiva prover, baserat på geografi, provtagningsdatum och sub-/linjetyp, som samlats in via sentinelprovtagningen eller från kliniska mikrobiologiska laboratorier har sekvenserats och karaktäriserats på Folkhälsomyndigheten.

Genetisk grupp

Hemagglutinin (HA)-genen har sekvenserats hos 18 influensa A(H3N2)-stammar, 21 influensa A(H1N1)pdm09-stammar och en influensa B/Victoria-stam med provtagningsdatum från vecka 40 till och med vecka 46 2023. Resultaten presenteras i texten nedan samt i fylogenetiska träd för respektive sub-/linjetyp.

Bild 1. Fylogenetiskt träd influensa A(H3N2) hemagglutinin (HA1), aminosyra.

Fylogenetiskt träd avseende influensa A H3N2, läs mer i specialavsnitt Viruskaraktärisering, underrubrik genetisk grupp.

Se större format av bild 1

Bild 2. Fylogenetiskt träd influensa A(H1N1)pdm09 hemagglutinin (HA1), aminosyra.

Fylogenetiskt träd avseende influensa A H1N1, läs mer i specialavsnitt Viruskaraktärisering, underrubrik genetisk grupp.

Se större format av bild 2

Bild 3. Fylogenetiskt träd influensa B/Victoria hemagglutinin (HA1), aminosyra.

Fylogenetiskt träd avseende B Victoria, läs mer i specialavsnitt Viruskaraktärisering, underrubrik genetisk grupp.

Se större format av bild 3

Influensa A(H3N2)

Alla karaktäriserade influensa A(H3N2)-stammar tillhör genetisk grupp 3C.2a1b.2a.2a, med majoriteten i subgrupp 3C.2a1b.2a.2a.3a.1. Generellt uppvisar stammar i grupp 3C.2a1b.2a.2a vid analyser med illersera god likhet till de rekommenderade vaccinstammarna för norra halvklotet 2023–2024, A/Darwin/9/2021 samt A/Darwin/6/2021. Dock uppvisar vissa virus i subgrupperna 2a.3a.1 samt 2b dålig likhet till dessa vaccinstammar. Detta har också bekräftats av humanserologiska analyser. Rekommenderade vaccinstammar för säsong 2024 i södra halvklotet uppdaterades med A/Thailand/8/2022 samt A/Massachusetts/18/2022 som båda tillhör subgrupp 3C.2a1b.2a.2a.3a.1.

Influensa A(H1N1)pdm09

De 21 influensa A(H1N1)pdm09-stammar som karaktäriserats tillhör alla genetisk grupp 6B.1A.5a.2a. Inom denna grupp definieras subgrupp 6B.1A.5a.2a.1 av aminosyrautbyte P137S, K142R, D260E och T277A. Av de 21 karaktäriseradestammarna tillhör 10 stycken subgrupp 6B.1A.5a.2a.1.. Stammar inom dessa grupper visar vid antigeniska analyser med illersera god likhet till vaccinstammarna för norra halvklotet 2023–2024. Vaccinstammarna för subtyp A(H1N1)pdm09 uppdaterades inför säsong 2023–2024 för att bättre matcha cirkulerande virus. Se mötesrapport från WHO:s möte 29 september 2023 samt fylogenetiskt träd för influensa A(H1N1)pdm09.

Influensa B/Victoria

Den influensa B/Victoria-stam som karaktäriserats tillhör genetisk grupp V1A.3a.2, se fylogenetiskt träd för influensa B/Victoria. Den rekommenderade vaccinstammen för norra halvklotet 2022–2023, B/Austria/1359417/2021, tillhör även den genetisk grupp V1A.3a.2. Stammar tillhörande grupp V1A.3a.2 som analyserats med illersera avseende antigeniska egenskaper, uppvisade god likhet till vaccinstammen för norra halvklotet 2023–2024, vilket bekräftats av humanserologiska studier, se mötesrapport.

WHO:s mötesrapport från 29 september 2023 inför vaccinbeslut för södra halvklotet 2024 (på engelska):

Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2024 southern hemisphere influenza season (who.int)

Känslighet för antiviraler

Ingen av de 19 influensa A(H3N2)- stammar, influensa 21 A(H1N1)pdm09- stammar eller en influensa B/Victoria-stam som analyserats hade något av de aminosyrautbyten som är kända för att ge upphov till nedsatt känslighet för neuraminidashämmarna oseltamivir (Tamiflu® /Ebilfumin®) och zanamivir (Relenza®/Dectova®).

Inget aminosyrautbyte av de som i dagsläget är kända för att ge upphov till nedsatt känslighet för baloxavir marboxil (Xofluza®) påvisades hos de 17 influensa A(H3N2)-, 21 influensa A(H1N1)pdm09- eller 1 influensa B/Victoria-stammar som analyserats.

Matrixgenen analyserades för 21 influensa A(H3)/A(H3N2)-stammar och 24 influensa A(H1)pdm09/A(H1N1)pdm09-stammar och hos alla påvisades utbyte S31N, vilket ger upphov till resistens mot amantadin. Ytterligare utbyte V27I som också associeras med amatadinresistens påvisades i tre av de sekvenserade proverna.

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av lågt antal fall.

Antalet fall av influensa fortsatte att öka vecka 50 och ser ut att följa kurvan för 2022-2023.

Tabellen (tabell 1) visar data för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva.
Indikator Vecka 49 2023 Vecka 50 2023 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 654 1204 2812
Antal influensa B 4 14 45
Totalt antal fall 658 1218 2857
Antal analyserade prover 9 832 10 313 91411
Andel positiva prover 7 % 12 % 3 %

Figur 1B. Antal fall som rapporterats med sub- respektive linjetyp av influensa per vecka, säsongen 2023-2024. De senaste två veckornas data är inkompletta.

Antalet prover av A H1 och A H3 ökar över tid, med något fler H1 per vecka. Nästan inga B/Victoria har hittats.

Figur 1C. Antal analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad.

Provtagningen ligger på en jämn nivå sedan vecka 46.

Figur 1D. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av låg positivitet.

Andelen positiva av analyserade prover ökade vecka 50.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall ökar sett till befolkningsmängden per landsdel, som mest i Svealand.

Tabellen (tabell 2) inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong.
Region Antal fall vecka 50 Antal fall per 100 000 invånare vecka 50 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 6 4 15 9
Dalarna 23 8 46 16
Gotland 7 11 27 44
Gävleborg 40 14 106 37
Halland 65 19 122 36
Jämtland Härjedalen 10 8 34 26
Jönköping 35 10 101 28
Kalmar 29 12 57 23
Kronoberg 6 3 21 10
Norrbotten 14 6 33 13
Skåne 111 8 233 17
Stockholm 354 15 878 36
Sörmland 58 19 123 41
Uppsala 74 19 176 45
Värmland 62 22 135 48
Västerbotten 32 12 69 25
Västernorrland 36 15 76 31
Västmanland 67 24 158 57
Västra Götaland 112 6 259 15
Örebro 22 7 58 19
Östergötland 55 12 130 28
Totalt 1218 12 2 857 27

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst antal fall sett till befolkningsmängden syns bland personer 65 år och äldre följt av barn 0-4 år.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per typ/subtyp och vecka, 2023–2024.

Alla patienter har haft influensa A, varav sex H1N1. Högst staplar vecka 49 och 50 med 14 respektive 13 patienter.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratorieverifierade influensa per vecka, sex säsonger.

Hittills har 40 influensafall påbörjat intensivvård under säsongen 2023-2024, som mest 14 på en vecka.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Enstaka dödsfall rapporterade vecka 42-48, därefter en ökning till 6 respektive 16 dödsfall vecka 49 och 50.

Sentinelövervakningen

I figuren visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Antal prover (figur 6) analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen.

Mellan 30 och 40 prover har inkommit de senaste fyra veckorna och positiva prover har också påvisats, främst H1N1.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen.

Beskrivning av datakällor för övervakning av influensa

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RS-virus och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin av covid-19. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsongerna före 2020.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsvecka om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter diagnos, oavsett dödsorsak. Statistiken för patienter som vårdats inom intensivvården innefattar både patienter med influensa som primär- eller bidiagnos.