Influensarapport vecka 6, säsongen 2023–2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 16 februari 2024 och redovisar influensaläget vecka 6 (5 – 11 februari 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Smittspridningen av influensa fortsätter på en medelhög nivå. Efter en topp under slutet av december, följt av en nedgång under tre veckor i följd, har antalet bekräftade influensafall varit på en oförändrad nivå de senaste fyra veckorna. Även antalet nyinlagda patienter inom intensivvården och antalet avlidna har varit på en väsentligen oförändrad nivå de senaste veckorna.

Sedan vecka 40 har huvudsakligen influensa A rapporterats bland de bekräftade fallen. Antalet rapporterade fall av influensa B är fortsatt på en mycket låg nivå. Både influensa A(H1N1)pdm09 och influensa A(H3N2) cirkulerar i Sverige. Av de subtypade influensa A-proverna är majoriteten influensa A(H1)pdm09.

Tidig behandling med antivirala läkemedel mot influensa rekommenderas till personer i medicinsk riskgrupp samt personer som insjuknat i influensasjukdom som kräver slutenvård eller orsakar kraftig allmänpåverkan. Läs mer i Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling och profylax vid influensa.

Behandling och profylax vid influensa – behandlings‌‌­rekommendation (lakemedelsverket.se)

I veckorapporten finns ett specialavsnitt om andra orsaker till luftvägsinfektion.

Fördjupad statistik

Under vecka 6 rapporterades 885 bekräftade influensafall, vilket är på samma nivå som vecka 5. Provtagningen var oförändrad och cirka 7 500 prover analyserades vecka 6. Andelen positiva prover har varit 11–12 procent under fem veckors tid. Under vecka 6 var det fortsatt flest rapporterade fall per 100 000 i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 0–4 år.

Av de rapporterade fallen under hela säsongen har de allra flesta (98 procent) varit influensa A. Under vecka 6 rapporterades 27 fall av influensa B, vilket är på samma nivå som veckan innan då 29 fall rapporterades. Både influensa A(H1N1)pdm09 och influensa A(H3N2) cirkulerar i Sverige. Av de subtypade influensa A-proverna under säsongen har cirka 70 procent varit influensa A(H1)pdm09 och 30 procent A(H3).

Under vecka 6 rapporterades sju nyinlagda intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa, vilket är något lägre än föregående vecka då 12 patienter lades in. Hittills under säsongen har 197 influensafall rapporterats inom intensivvården, varav 194 med influensa A och tre med influensa B. Femtiofem patienters influensa A-prover har subtypats, varav 84 procent (46 prover) till influensa A(H1)pdm09 och 16 procent (9 prover) till influensa A(H3). Medianåldern bland de intensivvårdade under säsongen är 63 år. Bland intensivvårdade patienter är 57 procent män och 43 procent kvinnor, vilket liknar fördelningen säsongen 2015–2016, som dominerades av influensa A(H1N1)pdm09. Tre patienter har behandlats med ECMO.

Antalet avlidna bekräftade fall har minskat sedan den högsta nivån vecka 2 då 62 avlidna rapporterades. Hittills har 35 personer med influensa rapporterats avlidna under vecka 6, jämfört med 51 avlidna vecka 5. Antalen förväntas öka på grund av en fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller den senaste veckan. Under hela säsongen har totalt 397 avlidna rapporterats, varav 98 procent med influensa A. Bland avlidna har 67 influensa A-prover subtypats, varav 72 procent (48 prover) till influensa A(H1)pdm09 och 28 procent (19 prover) till influensa A(H3). Medianåldern för avlidna under säsongen är 83 år.

Webbsök, som med hjälp av sökningar på 1177.se uppskattar antalet personer med influensaliknande sjukdom, visar på en oförändrad influensaaktivitet jämfört med föregående vecka. Aktiviteten är på en mycket låg nivå, baserat på intensitetsnivåer som är beräknade utifrån data från säsongerna 2017–2018 till och med 2022–2023.

Inom sentinelprovtagningen har sex prover inkommit för vecka 6. Två av dessa var positiva för influensa A och har subtypats till influensa A(H1)pdm09.

Läget i Europa

På Europeisk nivå är influensaaktiviteten relativt oförändrad vecka 5 efter en nedgång under jul- och nyårsveckorna. De flesta länderna rapporterar att smittspridningen är utbredd på låg eller medelhög nivå. Hög eller mycket hög aktivitet rapporteras från Belarus, Bosnien-Hercegovina, Finland, Montenegro, Rumänien, Ryssland, Slovakien och Slovenien. Influensa A dominerar spridningen i Europa och båda subtyperna cirkulerar. Inom sentinelövervakningen och bland prover från sjukvården har fler A(H1)pdm09 prover påvisats.

European Respiratory Virus Surveillance Summary (erviss.org)

I Danmark rapporterar man en fortsatt minskning av antalet fall med influensa A vecka 6 jämfört med föregående vecka. Även antalet nyinlagda patienter inom slutenvården minskade vecka 6 jämfört med föregående vecka. Liksom i Sverige cirkulerar båda subtyperna av influensa A och den subtyp som dominerar i Danmark är A(H1N1)pdm09.

I Finland är det fortsatt smittspridning av influensa. Antalet rapporterade fall med influensa har minskat. För närvarande dominerar A(H1N1)pdm09 i Finland men båda subtyperna cirkulerar. Ett fåtal influensa B/Victoria har identifierats. Antalet nyinlagda patienter inom slutenvården orsakade av influensa A har minskat.

Specialavsnitt: Andra orsaker till luftvägsinfektion

Frivillig rapportering av bred luftvägsdiagnostik från mikrobiologiska laboratorier i region Blekinge, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Sörmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland och Örebro ger en överblick över övriga orsaker till virala luftvägsinfektioner, utöver influensa A och B, RS-virus och SARS-CoV-2. Prover som analyseras med bred luftvägsdiagnostik har i de flesta fall redan analyserats för influensa, RS-virus och SARS-CoV-2 och varit negativa för dessa virus.

Denna rapport omfattar analyserade prover med provtagningsdatum från vecka 39, 2023 till vecka 06, 2024 i fyraveckorsperioder. Parainfluensavirus och adenovirus minskade något i andelen positiva fall vecka 03-06 i jämförelse med föregående period, vecka 51-02. Rhino- och enterovirus var kvar på liknande nivåer, medan en ökning sågs för humana coronavirus samt humant metapnemovirus. Vissa regionala skillnader förekommer.

Tabell S1. Andra orsaker till luftvägsinfektion. Andel positiva prover per virustyp och period, säsongen 2023–2024.
Virustyp vecka 39-42 (%) vecka 43-46 (%) vecka 47-50 (%) vecka 51-02 (%) Vecka 03-06 (%)
Adenovirus 1,8 1,9 2,4 2,7 1,9
Humana coronavirus exkl. SARS-CoV-2 0,4 0,3 0,7 1,3 3,7
Humant metapneumovirus 0,2 0,3 0,8 1,5 2,8
Parainfluensavirus 3,9 2,5 2,1 1,8 1,5
Rhino-/enterovirus 23 15 11 7,1 7,7

Figur S1. Andra orsaker till luftvägsinfektion. Andel positiva prover per virustyp och period, säsongen 2023–2024. SARS-CoV-2 exkluderad i humana coronavirus.

Högst andel positiva syns varje period för rhino enterovirus, se tabell S3 för data.

Notera att för rhino- och enterovirus redovisas endast data från de laboratorier (majoriteten) som ej särskiljer dessa. Båda tillhör picornaviridae-familjen. I Tabell S1 och Figur S1 är inte SARS-CoV-2 inkluderad i redovisningen av förekomsten av humana coronavirus. Se istället veckorapporterna för covid-19.

Mer information om de olika virusorsakade luftvägsinfektionerna finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av lågt antal fall.

Antalet bekräftade influensafall har varit i stort sett oförändrat i sedan vecka 2.

Tabellen (tabell 1) visar data för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnostiserade inom sentinelövervakningen.

Tabell 1. Antal bekräftade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva.
Indikator Vecka 5 2024 Vecka 6 2024 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 858 858 11 777
Antal influensa B 29 27 203
Totalt antal fall 887 885 11 980
Antal analyserade prover 7 468 7 477 167 046
Andel positiva prover 12 % 12 % 7 %

Figuren (figur 1B) visar fördelningen mellan influensa A(H1)pdm09 respektive influensa A(H3) bland subtypade influensa A-prover under säsongen. De senaste två veckornas data är inkompletta. Ett fåtal fall med båda subtyperna rapporterade har exkluderats. Enstaka influensa B-prover har linjetypats (samtliga till B/Victoria) men redovisas inte här.

Figur 1B. Andel influensa A(H1)pdm09 respektive A(H3) av subtypade influensa A-prover per vecka, säsongen 2023-2024.

Andelen H1 har varierat mellan 60 och 80 % sedan vecka 46. Omvänt har andelen H3 varierat mellan 20 och 40 %.

Figur 1C. Antal analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av få fall.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51.

Figur 1D. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av låg positivitet.

Andelen positiva av analyserade prover är på en liknande nivå som föregående vecka.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal bekräftade fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall i förhållande till befolkningsmängden är oförändrat i Svealand och Götaland. Minskar i Norrland.

Tabellen (tabell 2) inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 2. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong.
Region Antal fall vecka 6 Antal fall per 100000 invånare vecka 6 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 6 4 103 65
Dalarna 46 16 366 127
Gotland 8 13 83 136
Gävleborg 23 8 485 169
Halland 39 11 525 153
Jämtland Härjedalen 7 5 146 110
Jönköping 35 9 485 131
Kalmar 20 8 215 87
Kronoberg 21 10 119 58
Norrbotten 16 6 163 65
Skåne 105 7 1 055 75
Stockholm 201 8 3 181 130
Sörmland 45 15 508 168
Uppsala 34 8 572 143
Värmland 52 18 617 217
Västerbotten 8 3 291 105
Västernorrland 14 6 407 167
Västmanland 20 7 441 157
Västra Götaland 111 6 1 409 80
Örebro 51 17 384 125
Östergötland 23 5 425 90
Totalt, alla län 885 8 11 980 114

Åldersfördelning

Figur 3. Antal bekräftade fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall är oförändrat i alla åldersgrupper.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per typ/subtyp och vecka, 2023–2024. Subtypningsdata har uppdaterats vecka 6 för hela säsongen.

De flesta patienter har haft influensa A. Högst staplar vecka 52 med 36 patienter.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per vecka, sex säsonger.

Antalet nyinlagda patienter ökade till en topp vecka 52, följt av en minskning.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Enstaka dödsfall rapporterades vecka 42-48, därefter en ökning med topp vecka 2. Sedan dess stabilt på en lägre nivå, något lägre vecka 6.

Sentinelövervakningen

I figuren visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Totalt 25 till 40 prover per vecka, färre sedan årsskiftet. Flest positiva hittills vecka 51. Främst A/H1 har påvisats.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen.

Beskrivning av datakällor för övervakning av influensa

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RS-virus och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin av covid-19. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsongerna före 2020.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsvecka om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter diagnos, oavsett dödsorsak. Statistiken för patienter som vårdats inom intensivvården innefattar både patienter med influensa som primär- eller bidiagnos.