Säsongssammanfattning influensa 2023–2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 20 juni 2024 och sammanfattar influensasäsongen 2023–2024.

Sammanfattning av säsongen 2023–2024

Influensasäsongen 2023–2024 kännetecknades av:

 • En topp vid jul som var lägre jämfört med föregående säsong och en utdragen period av fortsatt påtaglig smittspridning under januari och februari
 • Dominans av influensa A, följt av en period där influensa B dominerade, men på en låg nivå
 • Ett högt antal patienter behandlade med ECMO (extrakorporeal membranoxygenering), jämfört med tidigare säsonger
 • Hög vaccinationstäckning mot influensa bland personer 65 år och äldre

Fördjupad statistik

Dominans av influensa A

Under säsongen 2023–2024 dominerade influensa A och utgjorde 93 procent av de bekräftade fallen. Båda subtyperna av influensa A cirkulerade och av subtypade influensa A-prover var cirka 66 procent influensa A(H1)pdm09 och 34 procent A(H3). Säsongen började vecka 47 och den högsta nivån sågs vecka 52 då över 1600 fall rapporterades. Efter årsskiftet sågs en utdragen period av påtaglig aktivitet med cirka 800–900 fall per vecka fram till början av mars då influensa A-fallen började avta. Från vecka 15 utgjorde influensa B majoriteten av de rapporterade fallen men var på en låg nivå.

Säsongen 2023–2024 var första säsongen som ungefär lika många prover analyserades varje vecka för influensa som för covid-19 och RS-virus, till stor del för att många prover analyseras samtidigt för dessa smittämnen. Jämfört med perioden innan pandemin var antalet analyserade prover betydligt högre och därför har intensiteten bedömts utifrån säsongerna 2021–2022 och 2022­­–2023, även om det mellan dessa säsonger också finns skillnader i provtagning. Den sammantagna bedömningen är att influensasäsongen hade en lägre intensitet under toppen jämfört med föregående säsong, baserat på antalet provtagna, fall, intensivvårdade och avlidna. Influensatoppen sammanföll denna säsong med toppen av RS-virus men inte med toppen av covid-19.

Högst antal rapporterade fall bland personer 65 år och äldre

Medianåldern var 59 år för personer med laboratoriebekräftad influensa A samt 30 år för personer med influensa B. En något större andel av de rapporterade influensafallen, oavsett typ, var kvinnor (52 procent). Personer 65 år och äldre hade flest antal rapporterade fall av influensa A över hela säsongen med cirka 300 fall per 100 000 invånare följt av barn mellan 0–4 år med cirka 200 fall per 100 000 invånare. Föregående säsong var antalet fall bland barn 0–4 år högre och ungefär på samma nivå bland personer 65 år och äldre (cirka 300 per 100 000 invånare för respektive åldersgrupp). I övriga åldersgrupper sågs ett lägre antal rapporterade fall av influensa per 100 000 invånare 2023–2024, jämfört med 2022–2023, vilket troligtvis kan förklaras av förändringar i provtagning under och efter pandemin.

Relativt många intensivvårdade influensafall

Totalt rapporterades 335 influensafall inom intensivvården, varav 316 med influensa A (94 procent) och 19 med influensa B. Under säsongen har totalt 91 patienters influensa A–prover subtypats, varav 80 procent till influensa A(H1)pdm09 och 20 procent till influensa A(H3). Medianåldern bland de intensivvårdade under säsongen var 61 år och majoriteten var män (55 procent). Av alla intensivvårdade patienter tillhörde 72 procent minst en medicinsk riskgrupp för allvarlig influensasjukdom eller var 65 år och äldre. Bland patienter under 65 år tillhörde 54 procent medicinsk riskgrupp. Kronisk lungsjukdom (102 patienter), kronisk hjärtsjukdom (68 patienter), diabetes (63 patienter) samt patienter med nedsatt immunförsvar (42 patienter) var de mest förekommande medicinska riskgrupperna. Fyra intensivvårdade patienter var gravida. Antalet intensivvårdade under säsongen var ungefär lika många som under 2022–2023 då 359 patienter rapporterades men toppen (det högsta antalet nyinlagda per vecka) var hälften så hög (Figur 4B). Mellan 2017–2018 och 2022–2023 har mellan cirka 110 och 450 patienter rapporterats per säsong (Tabell 5).

Fler behandlade med ECMO jämfört med tidigare säsonger

Under hela säsongen behandlandes totalt 16 personer med ECMO, varav 11 med influensa A och fem med influensa B. Totalt har sju av dessa patienters prover sub- eller linjetypats varav fyra till influensa A(H1)pdm09, en till influensa A(H3) och resterande två till B/Victoria. Medianåldern bland personer behandlade med ECMO var 38 år och majoriteten var män (56 procent). Under säsongerna 2019–2020 och 2022–2023 rapporterades mellan noll och sju patienter behandlade med ECMO. Under den intensiva säsongen 2017–2018, då influensa B/Yamagata utgjorde majoriteten av fallen, behandlades 15 personer med ECMO. En bidragande orsak till ett högre antal behandlade med ECMO under säsongen 2023–2024 bedöms vara att ovanligt många allvarliga influensafall drabbades av en bakteriell sekundärinfektion med invasiva grupp A-streptokocker.

Läs mer om säsongens höga nivåer av invasiva grupp-A streptokocker i den senaste veckorapporten.

Invasiva grupp-A streptokocker (iGAS) veckorapporter

Influensarelaterad dödlighet

Under hela säsongen har totalt 609 avlidna rapporterats, varav 98 procent med influensa A. Bland avlidna har 106 influensa A-prover subtypats, varav 67 procent till influensa A(H1)pdm09 och 33 procent till influensa A(H3). Medianåldern för avlidna under säsongen var 83 år. Bland dem som avlidit med influensa var 88 procent 65 år och äldre och det var ungefär lika många män och kvinnor som avled med influensa. Av alla fall bland personer 65 år och äldre med 30 dagars uppföljning avled 8 procent inom 30 dagar. En viss överdödlighet bland personer 70 år och äldre uppmättes vecka 50–52 2023 som dock var lägre än föregående säsong. Överdödligheten bedöms främst bero på den omfattande spridningen av både influensa och covid–19 under december. Andra faktorer såsom låga temperaturer och andra samtidigt cirkulerande luftvägsinfektioner kan också ha bidragit.

Viruskaraktärisering: cirkulerande genetiska grupper

Viruskaraktärisering utförs inom det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet på ett urval av de stammar som samlats in genom sentinelprovtagningen och från laboratorier i landet. Karaktärisering avseende hemagglutiningenen och efterföljande analys av genetisk grupptillhörighet har utförts för 122 influensa A(H1N1)pdm09-stammar, 79 influensa A(H3N2)- stammar och 40 influensa B/Victoria-stammar. Cirkulerande stammar av subtyp influensa A(H1N1)pdm09 samt linjetyp B/Victoria matchade under säsong 2023–2024 aktuella vaccinstammar väl. För subtyp A(H3N2) tillhör säsongens karaktäriserade stammar alla genetisk subgrupp 3C.2a1b.2a.2a.3a.1. Denna subgrupp har vid antigeniska analyser uppvisat dålig likhet till vaccinstammen för säsong 2023–2024, som tillhör genetisk subgrupp 3C.2a1b.2a.2a. Se mer i avsnittet om viruskaraktärisering, där också analys av resistens mot antivirala läkemedel för de karaktäriserade stammarna ingår.

Relativt hög vaccinationstäckning mot influensa

Folkhälsomyndighetens sammanställning visar att cirka 69 procent av personer 65 år och äldre i Sverige vaccinerat sig mot säsongsinfluensa säsongen 2023–2024, vilket är ungefär lika många som säsongen 2021–2022 och betydligt högre jämfört med åren före pandemin av covid-19. Täckningen bland personer 65 år äldre närmar sig därmed Världshälsoorganisationen WHO:s mål på 75 procents täckning. En bidragande orsak till den ökade vaccinationstäckningen är att samvaccination mot influensa och covid-19 erbjöds till vuxna i riskgrupp. Täckningsgraden är högst bland personer 85 år och äldre (80 procent). Denna säsong har Region Jönköping, Region Värmland, Region Västerbotten och Västra Götalandsregionen nått WHO:s mål på 75 procents täckning bland personer 65 år äldre. Läs mer i avsnittet om vaccinationstäckningen.

Dominans av A(H1)pdm09 i sentinelövervakning i primärvård

Under säsongen medverkade 40 primärvårdsenheter i sentinelövervakningen, vilka tillsammans skickade in 565 prover. Influensa detekterades i 88 prover (16 procent), varav 81 influensa A och 7 influensa B. Av de positiva influensa A-proverna subtypades 74 procent till A(H1)pdm09 och 22 procent till A(H3). Tre av proverna (4 procent) kunde inte subtypas på grund av för låg viruskoncentration i ursprungsprovet. Alla positiva influensa B-prover linjetypades till B/Victoria. Tre av de influensapositiva proverna visade dubbelinfektion med SARS-CoV-2, varav en influensa A(H3) och två A(H1pdm09).

Säsongen på norra halvklotet

Sammantaget har influensasäsongen i Europa som helhet speglat utvecklingen i Sverige, med en topp vecka 52 och en dominans av influensa A. Båda subtyperna har cirkulerat och inom sentinelövervakningen har influensa A(H1)pdm09 utgjort majoriteten (78 procent) av influensa A-proverna. Mellan vecka 13 och 20 dominerade influensa B inom sentinelövervakningen men aktiviteten var låg. Europeiska smittskyddsinstitutet ECDC summerar läget i Europa veckovis via ERVISS.

På övriga norra halvklotet har spridningen av influensa varierat, med en dominans av influensa A(H1N1)pdm09 och senare på säsongen en spridning av influensa B. I Nordamerika har säsongen dominerats av influensa A(H1N1)pdm09 med en topp i december, följt av en våg av influensa B/Victoria. För det senaste globala läget, se WHO:s influensa-uppdateringar.

Inför nästa influensasäsong

Säsongsrapportering startar igen vecka 40 2024

Vecka 40 startar Folkhälsomyndighetens förstärkta influensaövervakning för säsongen inklusive rapportering av nämnardata från laboratorierna och veckorapporter på webbplatsen. Ett stort tack till alla som bidragit med data under säsongen 2023-2024!

Under sommaren fortsätter övervakningen av influensa via flera system, såsom laboratorierapporteringen och intensivvårdsövervakningen. På grund av spridningen av influensa A(H5N1) bland fåglar och för att öka vaksamheten för humanfall av fågelinfluensa rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla influensa A-positiva prover från och med 1 juni 2024 subtypas för att fastställa human influensa A(H1)pdm09 eller A(H3).

Säsongsvirusdagen hösten 2024

Vi är glada över att få arrangera Säsongsvirusdagen som ett fysiskt möte den 9 september 2024 som bland annat kommer att sammanfatta den epidemiologiska och virologiska utvecklingen i Sverige och världen avseende influensa, covid-19 och RS-virus. Det kommer även att finnas möjlighet att delta digitalt. Anmälan ligger uppe på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Konferens, webbinarium och utbildning

Vaccinstammar rekommenderade för norra halvklotets vaccin 2024–2025 och deras genetiska grupp

De stammar som av WHO rekommenderas för norra halvklotets trivalenta äggbaserade vacciner säsongen 2024–2025 är:

 • A/Victoria/4897/2022 A(H1N1)pdm09-likt virus (genetiskgrupp 6B.1A.5a.2a.1)
 • A/Thailand/8/2022 A(H3N2)-likt virus (genetisk grupp 3C.2a1b.2a.2a.3a.1)
 • B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria)-likt virus (genetisk grupp V1A.3a.2)

Det är inte alltid samma stam kan användas för både ägg och cellbaserad odling, därför kan man behöva välja annan vaccinstam. För cellbaserade vacciner används A/Wisconsin/67/2022 A(H1N1)pdm09-likt virus (i genetisk grupp 6B.1A.5a.2a.1) och A/Massachusetts/18/2022 A(H3N2)-likt virus (i genetisk grupp 3C.2a1b.2a.2a.3a.1).

Då linjetyp B/Yamagata inte längre cirkulerar rekommenderas främst trivalenta vacciner, men där tetravalenta vacciner fortsatt används rekommenderas följande stam ingå:

B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-likt virus (genetisk grupp Y3)

Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2024-2025 northern hemisphere influenza season (who.int)

Vaccinationstäckningen

Folkhälsomyndigheten sammanställer uppgifter från smittskyddsenheterna i respektive region för att beräkna vaccinationstäckningen mot säsongsinfluensa bland personer 65 år och äldre. Vaccinationstäckningen mäts på olika sätt, läs mer under kommentarer till vaccinationsstatistiken nedan.

Sammantaget visar denna sammanställning att cirka 69 procent av personer 65 år och äldre i Sverige (cirka 1,5 miljoner) vaccinerat sig mot säsongsinfluensa under säsongen 2023–2024, vilket är ungefär lika många som säsongen 2021–2022 och rekordhögt jämfört med åren före pandemin av covid-19, se Figur S1. Täckningen bland personer 65 år äldre närmar sig därmed WHO:s mål på 75 procents täckning. Täckningsgraden är högst bland personer 85 år och äldre (80 procent), följt av personer 75 till 84 år (74 procent), se Tabell S1.

Höstens vaccinationer mot säsongsinfluensa påbörjades på särskilda boenden för äldre (SÄBO), och i vissa regioner även i gruppen 80 år och äldre, i mitten av oktober, följt av den allmänna insatsen till riskgrupper som liksom tidigare år startade vecka 45 (7 november). För vuxna i riskgrupp rekommenderas både vaccination mot influensa och mot covid-19. Hösten 2023 erbjöds samtidig vaccination mot covid-19 och influensa, i syfte att förenkla för målgruppen och därmed nå högre täckning för båda vaccinen. Personer i riskgrupper prioriterades för vaccination mot säsongsinfluensa under de första fyra veckorna av vaccinationsarbetet, tillsammans med vård- och omsorgspersonal.

Figur S1. Vaccinationstäckning bland personer 65 år och äldre i Sverige, 2010–2011 till 2023–2024.

Högst vaccinationstäckning bland personer 65 år och äldre ses säsongen 2021-2022 följt av 2023-2024.

Vaccinationstäckning bland personer under 65 år

Det är svårt att beräkna vaccinationstäckningsgraden i medicinska riskgrupper under 65 år, eftersom grupperna är svåra att definiera och uppgift om riskgruppstillhörighet sällan registreras på ett sätt som möjliggör uppföljning. Täckningsgraden för vaccination mot covid-19 i riskgrupper i åldersgruppen 18–64 år var cirka 21 procent säsongen 2023–2024. Eftersom samvaccination med influensa rekommenderades kan detta också ge en indikation på täckningen för influensavaccination bland personer i riskgrupp.

Sjutton regioner har kunnat rapportera statistik över antalet personer under 65 år vaccinerade mot influensa. Det saknas information om riskgruppstillhörighet för de vaccinerade från de flesta regioner men det är sannolikt att huvuddelen av de som finns i statistiken tillhör en riskgrupp. Bland alla personer under 65 år har drygt 4 procent vaccinerats, vilket är ungefär på samma nivå som de två föregående säsongerna. Vaccinationstäckningen bland personer under 65 år är betydligt lägre jämfört med äldre åldersgrupper, eftersom vaccinrekommendationerna för denna åldersgrupp endast omfattar den lilla del av befolkningen som tillhör en medicinsk riskgrupp.

Vaccination mot influensa

Tabell S1. Vaccinationstäckning mot influensa per åldersgrupp, 2022–2023 och 2023–2024, data från ett urval av regioner, se kommentarer till vaccinationsstatistiken.
Åldersgrupp 0–17 år 18–39 år 40–64 år 65–74 år 75–84 år 85+ år
Vaccinationstäckning (procent) 2022–2023 0,4 2 8 55 68 71
Vaccinationstäckning (procent) 2023–2024 0,4 3 9 58 74 80
Antal invånare
(31 dec 2023)
1 555 952 2 089 333 2 317 868 749 379 593 584 201 499

Vaccinationstäckning bland personer ≥65 år per region

Jämförelser mellan vaccinationstäckning i regionerna är svåra, eftersom data och uppskattningar bygger på insamling med olika metoder, till exempel enkätsvar, data från journalsystem eller register, samt antal givna doser (pinnstatistik). Osäkerhet kring statistiken gör direkta jämförelser svåra, men sammanställningen ger ändå en lägesbild. Jämförelser mellan åren för samma region kan ge viss information. Det är stora variationer i täckningsgraden mellan regionerna vilket till viss del beror på att alla givna doser inte registreras inom vissa regioner. Datakällorna och täckningsgraden bland personer 65 år och äldre för varje region visas i Tabell S2.

Vaccinationstäckningen bland personer 65 år och äldre ligger betydligt högre i de flesta regionerna jämfört med föregående säsong. Denna säsong har Region Jönköping, Region Värmland, Region Västerbotten och Västra Götalandsregionen nått WHO:s mål på 75 procents täckning bland personer 65 år äldre. Alla regioner har en täckning på mer än 60 procent, se Figur S2.

Tabell S2. Vaccinationstäckning i åldersgruppen 65 år och äldre per region två säsonger.
Region

2022–2023 (procent) 2023–2024 (procent) Datakälla 2023–2024
Region Blekinge 66 69 Register
Region Dalarna 67 69 Journalsystem
Region Gotland 61 72 Journalsystem
Region Gävleborg 61 65 Journalsystem samt webbformulär
Region Halland 67 74 Journalsystem
Region Jämtland Härjedalen 60 67 Journalsystem
Region Jönköpings län 69 75 Register
Region Kalmar län 64 70 Journalsystem samt pinnstatistik
Region Kronoberg 69 71 Journalsystem
Region Norrbotten 56 66 Journalsystem
Region Skåne 59 62 Journalsystem
Region Stockholm 58 63 Register
Region Sörmland 63 72 Journalsystem
Region Uppsala 67 69 Journalsystem samt ersättningssystem
Region Värmland 76 79 Register
Region Västerbotten 70 75 Journalsystem
Region Västernorrland 56 66 Journalsystem
Region Västmanland 70 70 Journalsystem
Västra Götalandsregionen 69 75 Enkät
Region Örebro län 63 72 Journalsystem samt pinnstatistik
Region Östergötland 67 71 Journalsystem
Genomsnitt 64 69

Figur S2. Vaccinationstäckning i åldersgruppen 65 år och äldre per region, 2022–2023 och 2023–2024.

Region Värmland hade högst vaccinationstäckning i åldersgruppen 65 år och äldre säsongerna 2022-2023 och 2023-2024.

Kommentarer till vaccinationsstatistiken

Sammanställningen baseras på statistik och andra uppgifter från smittskyddsenheterna i respektive region. Vaccinationstäckningen bland personer 65 år och äldre mäts på olika sätt, exempelvis med hjälp av journalsystem, ersättningsdata, levererade vaccindoser, enkäter till äldre med mera. Datakvalitén och säkerheten i andelen vaccinerade varierar därför och siffrorna är inte helt jämförbara. Data innefattar i de flesta regioner inte vaccinationer utförda utanför regional eller kommunal sektor, exempelvis av företagshälsovården. Därför underskattas täckningsgraden i de flesta regionerna.

Vaccinationstäckningen beräknas baserat på befolkningsmängd i respektive län den 31 december 2022 respektive 2023 (Källa: SCB).

I sjutton regioner finns data för vaccinerade per åldersgrupp och från dessa kan statistik på täckningsgraden i olika åldersgrupper tas fram. I denna rapportering deltar smittskyddsenheterna i Region Blekinge, Region Dalarna, Region Gotland, Region Halland, Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Norrbotten, Region Skåne, Region Stockholm, Region Sörmland, Region Värmland, Region Västernorrland, Region Västmanland och Region Östergötland. Befolkningen i dessa regioner utgör cirka 70 procent av Sveriges befolkning. Jämfört med föregående säsong har Region Blekinge och Region Gotland tillkommit.

Notera även följande för respektive region:

 • Statistiken från Halland är inkomplett gällande vaccination av vård– och omsorgspersonal.
 • I Region Gävleborg har datakällan bytts under våren 2023 från register till journalsystem, utöver doser som rapporteras via webbformulär.
 • Statistiken för Region Jämtland Härjedalen hämtas från journalsystemet där även kommunernas vaccinationer registreras. Vaccinationer utförda på privata vaccinationscentraler, apotek och företagshälsovård ingår inte.
 • Statistiken för Region Kalmar hämtas från journalsystemet, där även kommunerna registrerar utförda vaccinationer. Vaccinationer utförda hos privata vårdgivare inhämtas separat i vissa fall, men statistiken är inte heltäckande.
 • I Norrbotten saknas data om vaccinationer som utförs av kommuner och andra aktörer utanför regionens vårdval.
 • Statistiken från Region Stockholm innefattar samtliga vaccinationer givna i regionens regi. Data över vaccinationer givna inom kommunal vård- och omsorg är inkompletta. I statistiken för vaccinerade under 65 år ingår både personer i riskgrupp och vårdpersonal.
 • I Region Sörmland har datakällan bytts från och med 8 mar 2022 från register till journalsystem.
 • Data från privata vårdgivare utan avtal med Region Värmland saknas.
 • Statistiken för Region Östergötland hämtas från journalsystemet där även kommunerna registrerar utförda vaccinationer. Vaccinationer utförda på privata vaccinationscentraler, apotek och företagshälsovård ingår inte.
 • I Region Uppsala används statistik ifrån journalsystemet och ifrån utbetalda ersättningar till de privata vaccinatörer som vaccinerat på regionens avtal. Det finns en osäkerhet i hur många personer med kommunal vård och omsorg som har vaccinerats då detta inte alltid journalförs i regionens journal, så doser kan saknas.
 • För Region Örebro län beräknas vaccinationstäckningen från journalsystem samt manuellt inrapporterade doser från SÄBO/kommunerna. Givna doser vid sjukhus är inte inkluderade.

Viruskaraktärisering

Ett urval av influensapositiva prover, baserat på geografi, provtagningsdatum och sub-/linjetyp, som samlats in via sentinelprovtagningen eller från kliniska mikrobiologiska laboratorier har sekvenserats och karaktäriserats på Folkhälsomyndigheten. Ett antal av dessa har isolerats och därefter skickats till WHO:s samarbetscenter i London för vidare genotypisk och fenotypisk karaktärisering. Proverna som skickas dit blir också möjliga vaccinkandidater inför nästa säsongs influensavaccin.

Från vecka 40 2023 till vecka 17 2024 har totalt 251 influensapositiva prover sekvenserats på Folkhälsomyndigheten. Av dessa var 128 (51 procent) influensa A(H1N1)pdm09, 83 (33 procent) influensa A(H3N2) och 40 (16 procent) influensa B/Victoria. Alla åtta genfragment godkändes för 226 prover och för övriga varierade antalet godkända fragment.

Genetisk grupp

Hemagglutinin (HA)-genen har sekvenserats hos 122 influensa A(H1N1)pdm09-stammar, 79 influensa A(H3N2)-stammar och 40 influensa B/Victoria-stammar. Resultaten presenteras i texten nedan samt i fylogenetiska träd (bild 1–3) för respektive sub-/linjetyp.

Bild 1. Fylogenetiskt träd influensa A(H1N1)pdm09 hemagglutinin (HA1), aminosyra.

Information finns i avsnittet om Viruskaraktärisering, underrubrik genetisk grupp.

Se större format av bild 1

Bild 2. Fylogenetiskt träd influensa A(H3N2) hemagglutinin (HA1), aminosyra.

Information finns i avsnittet om Viruskaraktärisering, underrubrik genetisk grupp.

Se större format av bild 2

Bild 3. Fylogenetiskt träd influensa B/Victoria hemagglutinin (HA1), aminosyra.

Information finns i avsnittet om Viruskaraktärisering, underrubrik genetisk grupp.

Se större format av bild 3

Influensa A(H1N1)pdm09

De 122 influensa A(H1N1)pdm09–stammar som karaktäriserats tillhör alla genetisk grupp 6B.1A.5a.2, vilken representeras av A/Victoria/2570/2019, se bild 1. Vidare tillhör 55 stycken av dessa stammar subgrupp 6B.1A.5a.2a (5a.2a), vilken representeras av A/Sydney/5/2021, och 67 stammar tillhör subgrupp 6B.1A.5a.2a.1 (5a.2a.1), representerad av A/Wisconsin/67/2022 (två stammar) samt A/Victoria/4897/2022 (65 stammar). Stammar inom dessa subgrupper visar vid antigeniska analyser med illersera samt vid humanserologiska studier med post-vaccinationssera god likhet till vaccinstammarna för norra halvklotet 2023–2024 (A/Victoria/4897/2022 och A/Wisconsin/67/2022). Samma stammar rekommenderas för norra halvklotet inför säsong 2024–2025.

Influensa A(H3N2)

Alla 79 karaktäriserade influensa A(H3N2)-stammar tillhör genetisk subgrupp 3C.2a1b.2a.2a.3a.1 (2a.3a.1), se bild 2. Denna subgrupp representeras av A/Thailand/8/2022, och definieras av HA1 aminosyrasubstitutioner 140K och 223V. Subgruppen har vidare delat upp sig i flera undergrupper, bland annat J1 (definieras av aminosyrautbyte 25V), J2 (122D och 276E) och J4 (173R och 276E), se Nextstrain för detaljerad fylogeni.

Real–time tracking of influenza A/H3N2 evolution (nextstrain.org)

Subgrupp 2a.3a.1 härleds från genetisk grupp 3C.2a1b.2a.2a (2a). Generellt uppvisar stammar i grupp 2a vid analyser med illersera god likhet till vaccinstammarna för norra halvklotet 2023–2024, A/Darwin/9/2021 samt A/Darwin/6/2021. Dock uppvisar vissa virus i subgrupperna 2a.3a.1 samt 2b dålig likhet till dessa vaccinstammar. Detta har också bekräftats av humanserologiska analyser. Tidiga vaccineffektivitetsstudier för A(H3N2) i Europa säsong 2023–2024 visar på låg skyddseffekt för denna subtyp, se interimsrapport från VEBIS. För södra halvklotet säsong 2024 samt för norra halvklotet 2024–2025 har rekommenderade vaccinstammar uppdaterats till A/Thailand/8/2022 samt A/Massachusetts/18/2022, som båda tillhör subgrupp 2a.3a.1.

Interim 2023/24 influenza A vaccine effectiveness: VEBIS European primary care and hospital multicentre studies, September 2023 to January 2024 (eurosurveillance.org)

Influensa B/Victoria

De 40 influensa B/Victoria–stammar som karaktäriserats tillhör genetisk grupp V1A.3a.2 (3a.2), se bild 3. Den rekommenderade vaccinstammen för norra halvklotet 2023–2024, B/Austria/1359417/2021, tillhör även den genetisk grupp 3a.2. Stammar tillhörande grupp 3a.2 som analyserats med illersera avseende antigeniska egenskaper, uppvisade god likhet till vaccinstammen för norra halvklotet 2023–2024, vilket bekräftats av humanserologiska studier. Inom genetisk grupp 3a.2 definierar specifika aminosyrasubstitutioner grupprepresentanter B/Connecticut/01/2021, B/Catalonia/2279261NS/2023 och B/Moldova/2030521/2023. Av de karaktäriserade stammarna klustrar 14 stycken med B/Connecticut/01/2021, 23 stycken med B/Catalonia/2279261NS/2023 och tre med B/Moldova/2030521/2023.

Se fylogenetiska träd (bild 1–3) samt tabell S3. Se även WHO:s mötesrapport från 29 september 2023 inför vaccinbeslut för södra halvklotet 2024 samt från 23 februari för norra halvklotet för säsong 2024–2025 (på engelska).

Tabell S3. Genetisk grupptillhörighet för aktuella karaktäriserade stammar med provtagningsdatum från vecka 40, 2023, till vecka 17, 2024.
Sub–/linjetyp Genetisk grupp Representeras av Antal stammar
A(H1N1)pdm09 6B.1A.5a.2 A/Victoria/2570/2019 0
A(H1N1)pdm09 6B.1A.5a.2a A/Sydney/5/2021 55
A(H1N1)pdm09 6B.1A.5a.2a.1 A/Wisconsin/67/2022 2
A(H1N1)pdm09 6B.1A.5a.2a.1 A/Victoria/4897/2022 67
A(H3N2) 3C.2a1b.2a.2a A/Darwin/9/2021 0
A(H3N2) 3C.2a1b.2a.2a.1b A/Catalonia/NSVH161512067/2022 0
A(H3N2) 3C.2a1b.2a.2a.3a A/Finland/402/2023 0
A(H3N2) 3C.2a1b.2a.2a.3a.1 A/Thailand/8/2022 79
A(H3N2) 3C.2a1b.2a.2a.3b A/Sydney/732/2022 0
A(H3N2) 3C.2a1b.2a.2b A/Thuringen/10/2022 0
B/Victoria V1A.3 B/Washington/02/2019 0
B/Victoria V1A.3a.2 B/Austria/1359417/2021 0
B/Victoria V1A.3a.2 B/Connecticut/01/2021 14
B/Victoria V1A.3a.2 B/Catalonia/2279261NS/2023 23
B/Victoria V1A.3a.2 B/Moldova/2030521/2023 3
B/Yamagata Y3 0

Känslighet för antiviraler

Av de 123 influensa A(H1N1)pdm09–stammar, 80 A(H3N2)-stammar samt 40 influensa B/Victoria-stammar som analyserats i NA-genen uppvisade två stycken nedsatt känslighet för neuraminidashämmaren oseltamivir (Tamiflu® /Ebilfumin®). Båda dessa patienter hade behandlats med Tamiflu. Ingen av de totalt 243 stammarna bar på något av de aminosyrautbyten som är kända för att ge upphov till nedsatt känslighet för zanamivir (Relenza®/Dectova®).

PA-genen analyserades genetiskt för nedsatt känslighet mot baloxavir marboxil (Xofluza®) hos 117 influensa A(H1N1)pdm09-stammar, 77 influensa A(H3N2)-stammar och 38 influensa B/Victoria-stammar. Hos en av A(H3N2)-stammarna påvisades aminosyrautbyte L28P. Enligt WHO:s sammanställning ”Summary of polymerase acidic protein (PA) amino acid substitutions assessed for their effects on PA inhibitor (PAI) baloxavir susceptibility” (se länk nedan) kan mutation L28P ge något minskad känslighet mot baloxavir. Inga andra substitutioner kopplade till baloxavirresistens har upptäckts.

Summary of polymerase acidic (PA) protein amino acid substitutions analysed for their effects on baloxavir susceptibility (who.int)

Matrixgenen analyserades för 126 influensa A(H1)pdm09/A(H1N1)pdm09-stammar och 83 influensa A(H3)/A(H3N2)-stammar och hos alla påvisades utbyte S31N, vilket ger upphov till resistens mot amantadin. Ytterligare utbyten som också associeras med amantadinresistens påvisades i två av A(H1N1)pdm09–stammarna och tre av A(H3N2)-stammarna, en med utbyte S31N+L26I (H1N1pdm09) och övriga fyra med utbyte S31N+V27I (H1N1pdm09 och H3N2).

Tabell– och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av få fall.

Under säsongen 23/24 rapporterades högst antal fall vecka 52.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall, antal analyserade prov och andelen positiva per säsong, de senaste sju säsongerna.
Säsong Antal fall influensa A Antal fall influensa B Antal fall totalt Antal analyserade prov Andel positiva (procent)
2017–2018 7 406 13 280 20 686 88 837 23
2018–2019 13 664 93 13 757 83 325 17
2019–2020 5 441 2 500 7 941 75 819 11
2020–2021 10 19 29 171 279 0,02
2021–2022 13 150 137 13287 425423 3
2022–2023 17 848 5 167 23 015 324 112 7
2023–2024 15 244 1 085 16 329 239 633 7
Tabell 2. Andel positiva prov samt typfördelning för positiva fynd inom sentinelprovtagning och laboratorierapportering, säsongen 2023–2024.
Typ / subtyp Sentinelprovtagning (procent) Laboratorierapportering (procent)
Andel positiva prov totalt 16 7
Andel prov positiva för influensa A 92 93
Andel A(H1)pdm09 av influensa A-prover (a) 74 66
Andel A(H3) av influensa A-prover (a) 22 34
Andel ej subtypningsbara pga. låg virusmängd bland influensa A-proverna 4 (ej rapporterat)
Andel prov positiva för influensa B (b) 8 7
Andel B/Victoria av influensa B-prover 100 100

(a) Total 3 011 influensa A prover har subtypats (88 inom sentinelprovtagningen och 2 923 inom laboratorierapporteringen). Tio prover som rapporterats med båda subtyperna exkluderas.

(b) Linjetypning av influensa B utförs enbart vid Folkhälsomyndigheten. Totalt 151 influensa B prover har linjetypats (7 inom sentinelprovtagningen och 144 inom laboratorierapporteringen).

Figuren (figur 1B) visar fördelningen mellan influensa A(H1)pdm09 respektive influensa A(H3) bland subtypade influensa A-prover under säsongen. I början och slutet av säsongen är antalet subtypade prover lägre och därför kan mindre förändringar i antalet per subtyp ge stora effekter i andelsfördelningen, vilket bör beaktas i tolkning av diagrammet. Tio fall med båda subtyperna rapporterade har exkluderats. Drygt 10 procent av influensa B-proverna har linjetypats (samtliga till B/Victoria) men redovisas inte här.

Figur 1B. Andel influensa A(H1)pdm09 respektive A(H3) av subtypade influensa A-prover per vecka, säsongen 2023–2024.

Under årets influensasäsong har andelen H1 generellt varit högre än H3 de flesta veckorna.

Figur 1C. Antal bekräftade fall av influensa B per vecka, sex säsonger. Dominerande linjetyp (B/Victoria) anges för säsonger med influensa B-spridning.

Spridning av B/Victoria har setts 2019/2020, 2022/2023 och 2023/2024.

Figur 1D. Antal analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av få fall.

Provtagningen 2023-24 var som högst vecka 51 och minskade därefter. Provtagningen var lägre än de två föregående säsongerna.

Figur 1E. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av låg positivitet.

Andelen positiva var som högst vecka 52 med en minskning vecka 2. Därefter stabilt på cirka 12 procent till vecka 7. Sedan minskade.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal bekräftade fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel (all influensa) från vecka 40 2023 till vecka 20 2024.

Under säsongen hade Norrland högst och Götaland lägst incidens av de tre landsdelarna.

Tabellen (tabell 3) inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 3. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per region säsongen 2023–2024. kumulativt denna säsong.
Region Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100 000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 156 98
Dalarna 564 196
Gotland 102 167
Gävleborg 567 197
Halland 716 209
Jämtland Härjedalen 210 158
Jönköping 693 188
Kalmar 308 124
Kronoberg 183 90
Norrbotten 227 91
Skåne 1 491 105
Stockholm 4 366 179
Sörmland 655 216
Uppsala 756 189
Värmland 793 279
Västerbotten 453 164
Västernorrland 522 215
Västmanland 549 196
Västra Götaland 1 907 108
Örebro 636 207
Östergötland 575 122
Totalt 16 429 156

Åldersfördelning

Figur 3A. Antal bekräftade fall av influensa A per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp från vecka 40 2023 till vecka 20 2024.

Högst antal fall i förhållande till befolkningen under säsongen var bland 65 år och äldre följt av barn 0-4 år.

Figur 3B. Antal bekräftade fall av influensa B per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp från vecka 40 2023 till vecka 20 2024.

Antalet fall av influensa B i förhållande till befolkningen var lägst i åldersgruppen 65 år och äldre.

Tabellen (tabell 4) inkluderar inte fall diagnostiserade inom sentinelövervakningen eller fall där åldern är okänd. Befolkningsstatistiken är från den 31 december 2023 (källa: SCB, Statistikdatabasen).

Tabell 4. Antal bekräftade influensafall per typ och åldersgrupp samt befolkningsdata, säsong 2023–2024.
Åldersgrupp Befolkning Fall, influensa A Fall per 100 000, influensa A Fall, influensa B Fall per 100 000, influensa B
0–4 år 576 367 1115 205 99 18
5–14 år 1 252 726 833 67 209 17
15–39 år 3 330 305 2944 88 515 15
40–64 år 3 215 021 3711 115 218 7
65 år och äldre 2 147 137 6681 305 95 4
Totalt 10 521 556 15 284 145 1 136 11

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per typ/subtyp och vecka, 2023–2024.

De flesta patienter har haft influensa A. Högst stapel vecka 52 med 35 nyinlagda patienter.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per vecka, sex säsonger.

Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården har varierat under säsongen. Antalet var som högst vecka 52

Figur 4C. Kumulativ incidens av intensivvårdade patienter med influensa per 1 miljon per vecka, senaste fem säsonger.

De flesta säsonger har dominerats av influensa A. Säsonger med högre kumulativ incidens är oftare A-H1.

Säsongen 2020–2021 visas inte i diagrammet. Endast ett fall rapporterades via SIRI säsongen 2020–2021.

Tabell 5. Antal intensivvårdade patienter per influensatyp och subtyp, säsongerna 2017–2018 till 2023–2024. Säsongen 2020–2021 visas inte i tabellen då endast ett fall rapporterades (influensa B).
Antal intensivvårdade fall 2017–2018 2018–2019

2019–2020

2021–2022 2022–2023

2023–2024

Influensa A (ej subtypad) 139 316 77 84 196 225
Influensa A(H1)pdm09 9 35 44 2 50 73
Influensa A(H3) 13 6 20 24 39 18
Influensa B 291 2 34 0 56 19
Totalt 452 359 175 110 359 335

Avlidna bekräftade fall

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2023 till vecka 20 2024.

Enstaka dödsfall rapporterades vecka 42–48, därefter en ökning med topp vecka 2. Sedan dess minskande.

Sentinelövervakningen

I figuren visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2023 till vecka 20 2024.

Totalt 25 till 40 prover per vecka, färre sedan årsskiftet. Flest positiva hittills vecka 51. Främst A/H1 har påvisats.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen.

Beskrivning av datakällor för övervakning av influensa

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RS-virus och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin av covid-19. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsongerna före 2020.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsvecka om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter diagnos, oavsett dödsorsak. Statistiken för patienter som vårdats inom intensivvården innefattar både patienter med influensa som primär- eller bidiagnos. Data är preliminära, särskilt avseende veckorna mot slutet av säsongen.