RS-rapport vecka 1, säsong 2023/2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 11 januari 2024 och redovisar läget för RS-virus vecka 1 (1–7 januari 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Smittspridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) fortsätter. De senaste tre veckorna har det totala antalet rapporterade fall av RS-virus nationellt varit på en jämn nivå, men i åldersgruppen 75 år och äldre ökar antalet fall fortsatt. De senaste veckornas helgdagar kan ha påverkat såväl vårdsökande som provtagningen och inrapporteringen av data, vilket behöver beaktas vid tolkning av statistiken.

RS-viruset innebär störst risk för spädbarn, äldre och vissa riskgrupper. Spädbarn kan bli allvarligt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter som kräver sjukhusvård. Råd till personer som har nära kontakt med spädbarn är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektion samt att undvika kontakt med förkylda personer.

Till dig som är vårdnadshavare till ett litet barn – Skydda ditt spädbarn mot luftvägsinfektioner som RS-virus och kikhosta

Fördjupad statistik

Vecka 1 rapporterades 779 fall av RS-virus, vilket är 2 procent högre jämfört med vecka 52. Under vecka 1 har 206 fall av RS-virus rapporterats hos barn under ett år, vilket är 9 procent färre än veckan innan. Bland barn under sex månader har 141 fall rapporterats vecka 1, vilket är 8 procent färre än vecka 52. Fallen bland personer 75 år och äldre har fortsatt att öka, 247 fall rapporterades vecka 1 vilket är 24 procent fler än vecka 52.

Antalet rapporterade fall sett till antalet invånare vecka 1 var högst i Svealand med cirka 10 fall per 100 000 invånare, följt av Norrland med cirka 8 fall och Götaland med cirka 5 fall per 100 000 invånare.

Under vecka 1 analyserades sammanlagt 8 217 prover för RS-virus, vilket är en minskning med 14 procent från vecka 52. Andelen positiva prover var 9,5 procent vecka 1 och 8 procent vecka 52.

Under perioden vecka 40–1 har totalt 3 912 fall av RS-virus rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 29 procent (1 141 fall) har varit barn under 1 år och 20 procent (792 fall) har varit under 6 månader. Äldre personer har också en ökad risk för allvarlig RS-sjukdom och hittills under säsongen har 23 procent (883 fall) av RS-fallen har varit bland personer 75 år och äldre.

Läget i världen

I Danmark har antalet fall av RS-virus minskat sedan vecka 50. Andelen positiva prover har varit på samma nivå de senaste fyra veckorna. Antalet fall inlagda på sjukhus har minskat under vecka 52. I Norge har förekomsten av RS-virus ökat de senaste veckorna, men är fortfarande på en låg nivå vecka 51 jämfört med tidigare år. Sjukhusinläggningarna i Norge har även ökat de senaste veckorna.

I Storbritannien minskade sjukhusinläggningar på grund av RS-virus bland barn under 4 år, men ökade bland personer 85 år och äldre under vecka 1. I USA minskade antalet rapporterade fall av RS-virus och antalet sjukhusinläggningar något under vecka 52.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 visar data från vecka 30 p.g.a. en tidig säsongstart. Eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Vecka 1 har 779 fall rapporterats vilket är en ökning med två procent från föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Drygt 8200 prover har analyserats vecka 1, antalet har minskat.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Under vecka 1 var 9 procent positiva. Andelen positiva har ökat sedan vecka 45.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år, 50 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 196 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021–2022 och 2022–2023 samt från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar sjunker sedan vecka 52.

Antal rapporterade fall av RS-virus hittills under säsongen 2023-2024 redovisas per månadsålder från 0-2 månader till 9-11 månader. Av totalt 1 141 rapporterade fall bland barn under ett år sedan säsongens start saknar 57 information om månadsålder och finns inte med i grafen (figur 2d).

Figur 2d. Antal rapporterade fall av RS-virus per åldersgrupp i månader under 1 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst antal fall bland barn 0 till 11 månader finns i åldersgruppen 0 till 2 månader med cirka 75 fall vecka 1.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Västra Götaland och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, runt 55 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Svealand med 9 fall per 100 000 invånare.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år minskar vecka 1, och är högst i Svealand med runt 70 fall per 100 000 invånare..

Tabell 1. Antal rapporterade fall av RS-virus för aktuell vecka, antal fall per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2023-2024, per region.
Region Antal fall vecka 1 Antal fall vecka 1 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 1 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 1 per 100 000 invånare
Blekinge 7 4 27 17
Dalarna 41 14 126 44
Gotland 2 3 13 21
Gävleborg 21 7 94 33
Halland 31 9 123 36
Jämtland Härjedalen 11 8 65 49
Jönköping 62 17 264 72
Kalmar 16 6 42 17
Kronoberg 11 5 53 26
Norrbotten 12 5 26 10
Skåne 39 3 241 17
Stockholm 245 10 1 377 57
Sörmland 24 8 130 43
Uppsala 29 7 203 51
Värmland 30 11 115 41
Västerbotten 19 7 68 25
Västernorrland 27 11 123 50
Västmanland 13 5 81 29
Västra Götaland 79 5 491 28
Örebro 33 11 156 51
Östergötland 27 6 94 20
Totalt, alla län 779 7 3 912 37

– Streck betyder att inga data inkommit.

Tabellen (tabell 2) visar antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus per region och laboratorium aktuella rapportveckor och kumulativt för säsongen 2023–2024 med start vecka 40, 2023.

Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 1 Antal analyserade prover vecka 1 Andel positiva prover vecka 1 (%) Antal rapporterade fall totalt sedan vecka 40 Antal analyserade prover totalt sedan vecka 40
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona 7 80 9 27 1 124
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 41 301 14 126 3 211
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 2 58 3 13 674
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 21 310 7 94 3 423
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 31 425 7 123 5 054
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 11 99 11 65 1 568
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 62 459 14 264 5 872
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 16 78 21 42 1 463
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 11 165 7 53 2 425
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 1 1 100 1 2
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 11 125 9 25 1 783
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 39 311 13 241 4 210
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 217 2 180 10 1 266 28 179
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 3 4 75 6 21
Stockholm Synlab 0 0 0 1 49
Stockholm Unilabs, Stockholm 25 117 21 104 1 360
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 0 0 0
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 24 351 7 130 3 933
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 29 363 8 203 4 784
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 30 479 6 115 6 945
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 19 193 10 68 3 245
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 27 394 7 123 5 178
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 13 235 6 81 3 716
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 33 198 17 285 5 618
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 15 189 8 81 2 403
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 20 245 8 82 3 195
Västra Götaland Unilabs, Skövde 11 174 6 43 2 015
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 33 287 11 156 4 099
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 27 396 7 94 4 303
Totalt, alla län 779 8 217 9 3 912 109 852

– Streck betyder att inga data inkommit.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RS-virus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där infektion med RS-virus har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under den pågående covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RS-virus betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RS-virus, vilket betyder att fler fall av RS-virus påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö). Från säsong 2023-2024 analyseras prover för Barn- och ungdomsavdelningen i Örnsköldsvik istället på Laboratoriemedicin Västernorrland i Sundsvall.