RS-rapport vecka 10, säsong 2023/2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 14 mars 2024 och redovisar läget för RS-virus vecka 10 (4 – 10 mars 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Smittspridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) avtar men säsongen är inte över. Mellan vecka 9 och 10 minskade antalet rapporterade RS-fall totalt och bland personer 75 år och äldre. Antalet fall bland små barn var på oförändrad nivå mellan veckorna men avtagande sett till den senaste månaden.

RS-virus innebär störst risk för spädbarn, men kan ibland leda till allvarlig sjukdom också hos äldre och personer inom vissa riskgrupper. Spädbarn kan bli allvarligt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter som kräver sjukhusvård. Råd till personer som har nära kontakt med spädbarn är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektion samt att undvika kontakt med förkylda personer.

Till dig som är vårdnadshavare till ett litet barn – Skydda ditt spädbarn mot luftvägsinfektioner som RS-virus och kikhosta

Fördjupad statistik

Vecka 10 rapporterades 287 fall av RS-virus, vilket är en minskning med 25 procent jämfört med vecka 9 då 381 fall rapporterades. Under vecka 10 har 53 fall av RS-virus rapporterats hos barn under ett år, jämfört med 49 fall vecka 9. Bland barn under sex månader har 37 fall rapporterats under vecka 10, jämfört med 33 fall för vecka 9. Under vecka 10 rapporterades 108 fall bland personer 75 år och äldre, jämfört med 151 fall under vecka 9.

Under vecka 10 analyserades sammanlagt 5 215 prover för RS-virus, jämfört med vecka 9 då 5 820 prover analyserades. Andelen positiva prover var 5,5 procent vecka 10, vilket är något lägre än vecka 9. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för runt en tredjedel av alla analyserade prover under säsongen. Under vecka 10 analyserades vid dessa laboratorier 107 prover från barn under 5 år. Av dessa prover var 21,5 procent positiva, jämfört med 19 procent vecka 9.

Under perioden vecka 40–10 har totalt 8 250 fall av RS-virus rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 24 procent (1 951 fall) har varit barn under 1 år och 17 procent (1 368 fall) har varit under 6 månader. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 29 procent (2 368 fall) av RS-fallen har varit bland personer 75 år och äldre.

Läget i Europa

ECDC rapporterar att antalet fall av RS-virus har minskat sedan vecka 50, men med variationer mellan de rapporterande länderna. I Danmark har antalet bekräftade RS-virusfall fortsatt att minska efter en topp i slutet av december. I Norge syns en avtagande trend de senaste veckorna efter en topp i slutet av januari.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021–2022 visar data från vecka 30 på grund av en tidig säsongstart. Eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Vecka 10 syns en nedåtgående trend och liknar de senaste två veckorna säsongen 2022-23 vid samma tidpunkt.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Drygt 5 200 prover har analyserats vecka 10, antalet har minskat.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Minskande andel positiva prover syns de senaste veckorna.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år, cirka 18 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 50 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021–2022 och 2022–2023 samt från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar sjunker under de senaste veckorna och är jämförbar med 2022-23 vid samma tidpunkt.

Antal rapporterade fall av RS-virus hittills under säsongen 2023-2024 redovisas per månadsålder från 0-2 månader till 9-11 månader. Av totalt 1 951 rapporterade fall bland barn under ett år sedan säsongens start saknar 104 information om månadsålder och finns inte med i grafen (figur 2d).

Figur 2d. Antal rapporterade fall av RS-virus per åldersgrupp i månader under 1 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst antal fall finns bland barn 0-2 och 3-5 månader.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Västra Götaland och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, drygt 20 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen är något högre i Svealand med ca 3,5 fall per 100 000 invånare, jämfört med övriga landsdelar.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0–4 år från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år minskar vecka 10. Högst i Norrland med runt 30 fall per 100 000 invånare.

Tabellen (tabell 1) visar antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2023-2024, per region.

Tabell 1. Rapporterade fall av RS-virus per region.
Region Antal fall vecka 10 Antal fall vecka 10 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 10 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 10 per 100 000 invånare
Blekinge 4 3 92 58
Dalarna 8 3 267 93
Gotland 2 3 43 70
Gävleborg 11 4 229 80
Halland 15 4 311 91
Jämtland Härjedalen 2 2 98 74
Jönköping 13 4 440 120
Kalmar 4 2 144 58
Kronoberg 11 5 157 77
Norrbotten 8 3 115 46
Skåne 13 1 484 35
Stockholm 58 2 2 422 100
Sörmland 11 4 319 106
Uppsala 18 5 384 97
Värmland 23 8 406 143
Västerbotten 0 0 214 78
Västernorrland 12 5 274 112
Västmanland 11 4 208 75
Västra Götaland 33 2 1 031 59
Örebro 10 3 354 115
Östergötland 20 4 258 55
Totalt alla län 287 3 8 250 79

Tabellen (tabell 2) visar antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus per region och laboratorium aktuella rapportveckor och kumulativt för säsongen 2023–2024 med start vecka 40, 2023.

Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RS-virus.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 10 Antal analyserade prover vecka 10 Andel positiva prover vecka 10 (%) Antal rapporterade fall totalt sedan vecka 40 Antal analyserade prover totalt sedan vecka 40
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona 4 55 7 92 1 752
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 8 129 6 267 4 933
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 2 35 6 43 1 021
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 10 178 6 228 5 113
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 15 226 7 311 7 628
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 2 67 3 98 2 246
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 13 253 5 440 8 796
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 4 44 9 144 2 004
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 11 92 12 157 3 511
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 1 0 0 3
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 8 92 9 115 2 691
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 13 213 6 484 6 516
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 54 1 405 4 2 216 43 841
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 0 0 11 42
Stockholm Synlab 0 7 0 5 123
Stockholm Unilabs, Stockholm 4 184 2 190 6 011
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 11 174 6 319 6 204
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 19 242 8 385 7 186
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 23 294 8 406 10 121
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 0 141 0 214 4 632
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 12 192 6 274 7 187
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 11 138 8 208 5 239
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 15 263 6 510 9 256
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 4 111 4 203 3 584
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 8 139 6 185 4 882
Västra Götaland Unilabs, Skövde 6 113 5 133 3 827
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 10 190 5 354 6 266
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 20 238 8 258 6 735
Totalt alla län 287 5 215 6 8 250 171 350

– Streck betyder att inga data inkommit.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RS-virus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där infektion med RS-virus har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Sedan covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RS-virus betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RS-virus, vilket betyder att fler fall av RS-virus påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö). Från säsong 2023-2024 analyseras prover för Barn- och ungdomsavdelningen i Örnsköldsvik istället på Laboratoriemedicin Västernorrland i Sundsvall. Från vecka 7 2024 rapporterar barn- och ungdomskliniken på Kullbergska sjukhuset i Region Sörmland endast vid behov.